ZÁVĚRY A NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

1. Závěry

Kvalita diagnostických nástrojů užívaných ve školských poradenských zařízeních je podmínkou pro efektivitu diagnostického procesu a následné intervence. Vzhledem k tomu, že diagnostika je důležitým podkladem pro stanovení řady vzdělávacích opatření a zejména forem podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ovlivňují výsledky pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických vyšetření také postavení dětí a žáků ve školním prostředí a kvalitu jejich vzdělávání.

Analýza diagnostických nástrojů byla realizována s cílem zmapovat potřeby poradenské praxe v oblasti diagnostiky. Vyplynula z ní následující zjištění:

Nebude-li dané problematice věnována dostatečná pozornost, lze mj. očekávat:

Český trh s diagnostickými nástroji je na rozdíl od jiných evropských trhů ve své nabídce velmi úzký. Od r. 2000 se v ČR etabloval jako nový vydavatel Testcentrum-Hogrefe, který je zastoupením švýcarských nakladatelství Hans Huber a Hogrefe Verlag v České republice. Nové vedení tradičního vydavatele diagnostických nástrojů v ČR, Psychodiagnostiky Brno, Bratislava (dnes s.r.o., dříve n.p. Psychodiagnostické a didaktické testy) se zdá být zárukou zkvalitnění vydavatelské politiky. Nicméně diagnostické nástroje jsou a v ČR vždy zůstanou specifickou komoditou. Činnost související s jejich přípravou a průběžnou aktualizací je z finančního hlediska velmi náročná, vydavatelé se proto budou vždy orientovat spíše na komerční sféru, neboť „školský trh“ pro ně není příliš finančně zajímavý; jejich možnost reagovat pohotově na aktuální potřeby poradenské praxe ve školách a školských poradenských zařízeních je limitovaná finančními možnostmi školství. Přesto se zdá, že situace je ve školství je v tomto ohledu paradoxně lepší než např. ve zdravotnictví, sociální sféře aj. neziskových sektorech. Dočasně může tuto skutečnost pro oblast školství řešit využití prostředků z ESF, ty jsou však vázány pouze na určité časové období; proto je třeba o  otázce diagnostických nástrojů pro oblast školství uvažovat již nyní a začít ji řešit systémově a s dlouhodobým výhledem.       

Navíc se objevuje řada nových fenoménů (cizinci, minority, zneužívání a týrání dětí...), pro jejichž diagnostiku specifické nástroje prakticky neexistují. Vzhledem k tomu, že tyto nové jevy se velice rychle mění, nejsou dostatečně zmapovány a z metodologického hlediska připraveny pro vytváření diagnostiky. Proto je třeba nejprve výzkumně tyto oblasti ověřit nebo případně uvažovat o adaptaci příslušných nástrojů ze zahraničí.   

V IPPP ČR jsou vytvářeny některé diagnostické nástroje, které mají povahu výkonových zkoušek  a intervenčních nástrojů a u nichž je cena autorských práv v možnostech Institutu. Na  tvorbě velkých diagnostických nástrojů se však  IPPP ČR může podílet výhradně s podporou finančních prostředků z ESF a spolupráce s vydavateli.

2. Navrhovaná opatření

1. Oslovit zřizovatele školských poradenských zařízení s žádostí, aby zajistili doplnění diagnostického vybavení SPC standardizovaným nástrojem pro psychologickou diagnostiku rozumových schopností WISC III a ve spolupráci s IPPP ČR provedli   revizi stávajícího vybavení SPC diagnostickými nástroji.

2. Na webových stránkách IPPP ČR zřídit samostatnou sekci věnovanou nástrojům pro psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, diagnostickým a dalším identifikačním postupům při práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími a dalšími potřebami ovlivňujícími jejich vzdělávání; zavést webovou diskusi k této problematice.

3. Při realizaci vzdělávacího standardu DVPP pro pracovníky školských poradenských zařízení věnovat zvýšenou pozornost výcvikům v užívání zejména těch aktuálních diagnostických nástrojů, které jsou zárukou přesnosti a kvality diagnostického procesu směřujícího ke stanovování obligatorních diagnóz v PPP a SPC

4. Do r. 2013 realizovat průběžnou aktualizaci diagnostické základny, tvorbu a adaptaci nových nástrojů v rámci projektu ESF Diagnostika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – DIS (Individuální projekt ostatní, řešitel IPPP ČR)

5. Ve spolupráci s pracovními skupinami při IPPP ČR složenými z odborníků v oblasti psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky a vydavateli diagnostických nástrojů aktivně sledovat zahraniční zdroje, vyhledávat a doporučovat diagnostické nástroje  vhodné pro adaptaci a následné užívání při diagnostice související se vzděláváním a hledat cesty k jejich převedení; informovat o nových diagnostických postupech školská poradenská zařízení.

Předpokládaným přínosem navrhovaných opatření je zlepšení kvality poskytovaných poradenských služeb a v dlouhodobém výhledu i finanční úspory a zpřehlednění systému v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.