REVIZE RVP

Proč revidovat RVP

Kurikulární dokumenty, tj. rámcové vzdělávací programy (RVP) tvoří v České republice obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol v předškolním, základním a středním vzdělávání. Na základě § 4 školského zákona vymezují, kam má vzdělávání ve školách směřovat. Je přirozené, že je v určitém časovém úseku nutné ověřit/revidovat, zda RVP stále vyhovují vzdělávacím záměrům, zda cíle a obsahy formulované v RVP odpovídají vývoji společnosti a podporují vzdělávání v souladu s rozvojem vědních disciplín i s každodenním praktickým životem.

Důvodů, které mohou být podnětem pro revize RVP, může být mnoho a mohou být různého rozsahu a naléhavosti. Mezi nejdůležitější lze zařadit:

  • společenské změny, které se intenzivně promítají do vztahů mezi lidmi, do práva, organizace života, zdraví a bezpečnosti lidí, pracovního trhu a kladou nové požadavky na vzdělávání;
  • potřeby dětí a žáků identifikované sociologickými nebo pedagogickými výzkumy;
  • změny ve vědách a technologiích, které mají vliv na obsah vzdělávání či na nové (jiné) využívání vědeckých a technologických poznatků v praxi a s tím související změny ve struktuře a obsahu některých povolání;
  • zkušenosti ze škol, které signalizují, že RVP neumožňuje realizovat postupy potřebné pro efektivní výuku v různých podmínkách a s různými žáky;
  • změny ve školské legislativě (zákony, vyhlášky, vládní nařízení).

 

Revize RVP a příprava Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) rozhodlo o zahájení příprav na revize stávajících kurikulárních dokumentů s ohledem na dobu, po kterou jsou RVP s menšími změnami v platnosti (RVP pro základní vzdělávání byl vydán v roce 2005). Zásadním podnětem pro přezkum kurikulárních dokumentů se aktuálně stala příprava nové strategie vzdělávací politiky ČR. Tvorba Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (Strategie 2030+) byla zahájena koncem roku 2018, v lednu 2019 byla ustavena expertní skupina pod vedením prof. Arnošta Veselého. Úkolem expertů je připravit výchozí dokument Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+, který bude definovat vizi, priority a cíle vzdělávací politiky v období přesahujícím horizont roku 2030. V připravovaném dokumentu bude popsáno, čeho by mělo být v oblasti vzdělávací politiky dosaženo, včetně prostředků a cest, jak těchto cílů dosáhnout.

Proměna obsahu a způsobu vzdělávání je přirozeným prostředkem podporujícím pozitivní změny ve vzdělávání, postup revizí rámcových vzdělávacích programů bude proto navázán na přípravu strategického dokumentu Strategie 2030+ a zejména na prostředky definované ve výchozím dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+.

Současný stav příprav na revize RVP

V Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV), který z pověření MŠMT připravuje podklady pro revize kurikulárních dokumentů, se v současné době dokončují podkladové analytické studie k jednotlivým vzdělávacím oblastem podle RVP. Obsahují charakteristiku stávající situace v dané oblasti života, která má zásadní dopad na vzdělávání, popis zahraničních trendů vzdělávání v této oblasti a návrhy na změny, jsou-li potřebné.

Dokončeny a zveřejněny jsou podkladové studie k průřezovým tématům, samostatné studie analyzující předškolní vzdělávání, vzdělávání na 1. stupni ZŠ a společné vzdělávání v RVP.

Pro odborné vzdělávání byly zpracovány podkladové analytické studie podle skupin oborů vzdělání.

Podkladové studie jsou postupně zveřejňovány a prostřednictvím diskuzního fóra je možné se k jednotlivým podkladovým studiím vyjádřit. Diskuze je průběžně vyhodnocována a relevantní připomínky a návrhy budou zohledněny při aktualizaci podkladových studií. Souběžně s pracemi na podkladových studiích probíhá sběr a analýza dalších domácích i zahraničních zkušeností s realizací i revizemi kurikula s cílem získat kvalitní podklady pro přípravu revizí RVP.

Postup vlastních revizí se bude odvíjet od postupu prací na novém strategickém dokumentu pro oblast vzdělávání Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.


Diskuze k přípravě revizí RVP.

Diskuze k jednotlivým podkladovým studiím

Dotazy k přípravě revizí můžete také poslat na adresu revizervp@nuv_cz
nebo je můžete vložit do konzultačního centra NÚV