HODNOTY

Hodnoty jsou ideje o tom, co je důležité a žádoucí. Hodnoty se staly v procesu socializace lidí tím,  čeho si váží a oceňují je jako takové. Jsou vyjadřovány způsobem myšlení a jednání  v každodenním životě, promítají se tedy do RVP, ale jsou zejména součástí každodenního kurikula  (individuální hodnoty a hodnoty školy jako instituce), tzn. celkové kultury a prostředí každé školy. 

RVP zdůrazňuje následující hodnoty, které musí být základem, na kterém má být dlouhodobě vystavěno prostředí každé školy a které by se měly promítnout do školního řádu:

Demokracie 

Prostředí školy se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a takové hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a udržování demokracie. Základním úkolem je připravit žáka na uchopení role odpovědného občana tak, aby se efektivně spolu s ostatními mohl zapojit do činností ve společném nebo veřejném zájmu. Jde tedy o postupný nácvik ke spoluúčasti a spoluodpovědnosti. Ústředními prvky jsou demokratické hodnoty a principy, vlastní aktivita žáků, kritický přístup a sociální soudržnost. 

Prostředí školy je založeno na souboru hodnot a tradic zachycených v ústavním pořádku České republiky, tj. demokracie a právní stát, základní lidská práva, lidská důstojnost, svoboda, rovnoprávnost, zodpovědnost. Výchova demokratického občana se realizuje především prostřednictvím demokratických procesů a učením se praxí, tedy prostřednictvím vlastní činnosti žáků. Podstatné je to, aby žáci mohli demokracii zažít na vlastní kůži, aby si mohli osvojit demokratické principy a procesy, aby se učili přijímat zodpovědnost za prostředí, ve kterém se pohybují, aby prošli zkušeností, že svět, ve kterém žijí, mohou sami ovlivňovat (ve smyslu sebedůvěry ve vlastní schopnosti), a aby uměli přebírat iniciativu, a to na všech úrovních – od třídních a školních kolektivů, přes místní, krajskou, celostátní, ale i evropskou a globální úroveň. Žáci jsou vedeni k tvořivým zásahům do jejich společenského prostředí (učí je jednat) a vede k podílení se na životě společnosti a spolupráci v komunitě (učí je žít s ostatními) a vnímání sebe samých jako součásti lidského společenství, v zapojení do školní i místní komunity, v nahlížení věcí z různých úhlů pohledu, ke kritickému promýšlení a uvažování, k odpovědnému rozhodování i k odvaze jednat. 

V prostředí školy je nutné zajistit, aby všichni žáci ve škole měli hlas, aby se žáci mohli podílet na rozhodnutích celku, společenství, komunity, aby se mohli realizovat v dobrovolných aktivitách a věděli, proč to dělají a jak na to. Žáci proto procvičují rozhodování ve skupině, komunikaci se školní komunitou, projektový management vedoucí k realizaci projektů, ale i aktivní naslouchání a konstruktivní diskutování, a tuto svou zkušenost se učí pravidelně reflektovat. Osvědčenou možností, jak zapojit žáky do demokratických procesů, je podpora žákovských iniciativ a podpora činnosti žákovské samosprávy (např. ve formě žákovských parlamentů).

K realizaci může přispívat demokratické klima školy a celoškolní přístup. Úkolem školy je vytvářet vhodné příležitosti pro hodnotový rozvoj žáků a pro jejich školní i mimoškolní participaci. Je vhodné vymezit ve školním životě takové situace, které žáci mohou sami aktivně ovlivňovat, kde mohou rozhodovat o věcech, které se jich dotýkají.

Udržitelný rozvoj

Prostředí školy se zaměřuje na rozvoj kompetencí potřebných pro environmentálně odpovědné jednání tj. jednání, které je v dané situaci a daných možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí. Environmentálně odpovědné jednání je chápáno jako odpovědné osobní, občanské a profesní jednání, týkající se zacházení s přírodou a přírodními zdroji, spotřebitelského chování a aktivního ovlivňování svého okolí s využitím demokratických procesů a právních prostředků.

Environmentálně odpovědné jednání hledá rovnováhu mezi environmentální, sociální a ekonomickou dimenzí lidské společnosti a snaží se od úrovně místních komunit až ke globálnímu společenství prosazovat udržitelný model fungování lidské společnosti. Environmentální výchova k odpovědnému chování připravuje a motivuje, posiluje schopnosti, vůli, odhodlání a odvahu jednat ve prospěch životního prostředí a hledat takové způsoby našeho života na Zemi, které nadměrně nezatěžují planetu a nejsou na úkor příštích generací. Environmentální výchova je zakotvena v univerzalistických hodnotách, jako je spravedlnost, soucit, ohleduplnost, odpovědnost či láska a to ve vztahu k lidem i přírodě. Environmentální výchova tyto hodnoty otevřeně komunikuje a snaží se k nim citlivým způsobem vést žáky. Uplatňuje se zejména celoškolní přístup k environmentálním aktivitám, např. společné činnosti žáků, učitelů a dalších zaměstnanců školy při ekologizaci provozu školy.

Zdraví a bezpečí (well beeing)

Škola je chápána jako učící se komunita, která zajišťuje žákům zdravé (fyzicky, mentálně i emocionálně) a bezpečné prostředí jako předpoklad pro úspěšné učení. Žáci mají zajištěný přístup k poradenství a podpoře týkající se učení. Vzájemné vztahy ve škole (učitelé – žáci, žáci – žáci) jsou založeny na empatii a přátelském přístupu a veškeré školní aktivity jsou realizovány v klidné, podporující a harmonické pracovní atmosféře. Jakékoliv formy násilí, rasismu nebo jiné diskriminace jsou nepřípustné a jejich případné projevy jsou potírány.