Lepší základy pro celoživotní učení, zvýšení prostupnosti a prevence předčasných odchodů

V současné době se žák musí v poměrně nízkém věku (15 let) již na počátku svého odborného vzdělávání rozhodnout pro jeden z přibližně 280 oborů a má velmi omezenou možnost  korekce své vzdělávací dráhy v průběhu studia, ať již jde o stupeň vzdělání, nebo obor.

Mnozí žáci, ať již z důvodu nedostatečných schopností nebo motivace, nedokončí a předčasně opouštějí vybraný obor odborného vzdělávání, často několikrát začínají znovu studovat v jiném oboru a jejich studium se prodlužuje a prodražuje .

Mnohé z oborů mají již od počátku úzký profesní profil, to znamená, že připravují žáky například pouze pro jedno povolání, a tím omezují možnosti jejich uplatnění na trhu práce i případnou rekvalifikaci. Více než polovina absolventů nepracuje v oboru, který vystudovali, nedochází tak k očekávanému zúročení investic vložených do jejich odborného vzdělávání. Jak uvádí Strategie 2020 (Strategie vzdělávací politiky ČR do r. 2020. MŠMT Praha, 2014, str. 19): „Je třeba zajistit, aby nebyly finanční prostředky vynakládány na předčasnou profesní specializaci žáků, která v dlouhodobé perspektivě není a nemůže být smysluplně využitelná.“ Predikce vývoje potřeb trhu práce na dobu několika let trvání počátečního vzdělávání je přitom možná zpravidla pouze pro širší profesní oblasti, nikoliv pro konkrétní obory.

Vzhledem k tomu se v souladu s výše uvedenými strategickými materiály MŠMT navrhuje:

  • posílit společný všeobecný a obecně odborný základ učiva v oblastech klíčových přenositelných kompetencí uplatnitelných zejména na trhu práce; všeobecný základ posilovat změnou jeho obsahu a relevance, nikoliv změnou rozsahu (viz Strategie 2020, bod C2. 3 DZ);

  • revidovat soustavu oborů, resp. snížit počet oborů vzdělání tak, aby byla žákům umožněna postupná profesní volba a odsunuta brzká specializace.

Všeobecné vzdělávání je nedílnou složkou oborů odborného vzdělávání. Jeho celkový objem zůstane na současné úrovni, předpokládá se ovšem jeho modernizace. Bude posílen důraz především na základní gramotnosti – jazykovou, matematickou a digitální, jejichž dobré zvládnutí je předpokladem pro celoživotní učení. Ostatní vzdělávací oblasti budou revidovány tak, aby byl posílen jejich průpravný charakter vzhledem k odbornému vzdělávání.

Odborné vzdělávání bude koncipováno s důrazem na širší odborný základ (technický, ekonomický, chemicko-biologický apod.) a užší odborný základ zpravidla pro danou skupinu oborů (např. stavební). Tím dojde i ke snížení celkového počtu oborů vzdělání.

RVP oborů vzdělání s odborným výcvikem (kategorie E, H, L0) bude konstruován jako široce profilovaný větvený obor s možností ukončit studium po 2., 3. a 4. ročníku. Pro školu to bude znamenat možnost vytvořit svůj ŠVP pro dvouleté, tříleté nebo čtyřleté obory, popř. pro všechny uvedené úrovně oboru či jejich kombinace. Pro žáky to znamená možnost různých vzdělávacích drah. Tento přístup ke konstrukci RVP/ŠVP by měl žákům umožnit dosáhnout maxima podle jejich schopností a motivace. Úspěšné ukončení studia zvolené úrovně a odborného zaměření povede k získání certifikátu – výučního listu, resp. maturitní zkoušky (Pro specifické obory, ve kterých se nepodaří funkční společný odborný základ vyčlenit, budou i nadále připravovány samostatné RVP.).

Pro skupiny oborů vzdělání kategorie M bude vytvořen také RVP se společným odborným základem. Stále více absolventů těchto oborů pokračuje ve studiu na terciární úrovni, vzhledem k tomu se vedle oborů s jasným profesním profilem umožní ve větší míře koncipovat obecně odborné studium „lyceálního“ typu.

Současné obory vzdělání kategorie L5  tzv. nástavbové obory budou z důvodu vysokého podílu předčasných odchodů žáků z tohoto typu vzdělávání omezeny pouze na několik oborů. 

Pro absolventy oborů s výučním listem bude jako další možnost zvýšení odborné kvalifikace koncipována mistrovská zkouška, kterou bude možné složit až po získání stanovené praxe.

Kategorie oborů vzdělání J bude zrušena, existující obory budou transformovány a zařazeny podle své povahy do výše uvedených kategorií.


Tyto záměry vyžadují následující systémové změny:

  • uvolnit přístup do oborů vzdělání kategorie E i žákům, kteří nemají uznané speciální vzdělávací potřeby;
  •  nově koncipovat (odbornou) maturitu pro žáky oborů L0 a M;
  • koncipovat mistrovskou zkoušku jako vyšší profesní certifikát (EQF 5) pro absolventy oborů s odborným výcvikem.