Přehled aktivit odborných a oborových skupin v roce 2013

Plnění plánu činnosti odborných skupin

Odborná skupina

Rámcový popis plnění plánu v závěru roku

1

Národní síť pro podporu zajišťování kvality odborného vzdělávání

Základním okruhem aktivit bylo průběžné reagování na konkrétní informační potřeby českých i zahraničních zájemců týkajících se zavádění EQAVET v ČR. Dalšími oblastmi, do nichž vstupovali odpovědní pracovníci, byla projektem podporovaná účast na akcích evropského charakteru, zejména ve vazbě na tendence k hlubšímu provázání s nástrojem ECVET. Plánované pracovní jednání  členů skupiny se neuskutečnilo.

2

Poradní skupina Koordinačního centra EQF

Členové Poradní skupiny byli informováni o postupu procesu přiřazování úrovní kvalifikací evropských států k EQF, tj. průběžně jim byly zasílány národní referenční zprávy, tak jak je jednotlivé státy prezentovaly v EQF AG (Poradní skupina EQF) při EK. Členové byli pozváni na seminář s mezinárodní účastí o národních rámcích kvalifikací a jejich potenciálních výhodách. Zaslány jim k připomínkování byly materiály Návrh deskriptorů ČRK, glosář a publikace o výsledcích učení v českých kurikulárních dokumentech.

3

Odborná skupina pro podporu vzdělávání k udržitelnému rozvoji

Pro aktivity odborné skupiny byla i v roce 2013 určující spolupráce v rámci Asociace Enersol.

Zástupci odborné skupiny se zúčastnili v pozici člena nebo předsedy odborné poroty dalšího ročníku krajských konferencí a soutěžních přehlídek žákovských projektů věnovaných tématice úspor energie, obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí v dopravě, včetně konference celostátní i mezinárodní.

Další aktivity odborné skupiny se zaměřily na spolupráci se středními odbornými školami, zejména v souvislosti s jejich zapojením do projektu Zelený most mezi školou a praxí. Významné byly i aktivity směřující k navržení „rodných listů“ profesních kvalifikací (NSK) z oblasti.

4

Odborná skupina pro podporu mobilit žáků středních škol

Existence skupiny zakládá regionální dimenzi projektu oborových skupin. V roce 2013 se členové odborné skupiny nezapojili do významných aktivit. Po ročním přechodném útlumu budou nastartovány aktivity v souvislosti s programem Erasmus+.

5

Odborná skupina pro podporu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

 

Činnost odborné skupiny Český jazyk a literatura probíhala podle plánu, byla zaměřena na odborné konzultace a na expertní posouzení materiálů vytvářených v rámci činnosti didaktika oboru, zejména na spolupráci při tvorbě Standardů vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (Příloha 1 RVP ZV, minimální úroveň), a při řešení úkolu Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání v roce 2013. Setkání odborné skupiny proběhlo v říjnu 2013, většina konzultací byla řešena formou e-mailové korespondence. Pro činnost didaktika oboru ČJ a L je spolupráce s členkami odborné skupiny velmi důležitá a přínosná, efektivní je i volba možného kontaktu s členy skupiny.

6

Odborná skupina pro podporu vzdělávacího oboru Dějepis

 

Pracovní schůzka OS se uskutečnila dne 11. 10. 2013 spolu se skupinou učitelů ověřujících úkol 1A11S1 Ověřování výuky podle alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis v RVP pro gymnázia. Na programu jednání byla realizace a financování jmenovaného úkolu, prezentace osobních zkušeností učitelů s výukou alternativního dějepisu po ukončení dvouletého základního modulu výuky a harmonogram dalších prací na jmenovaném úkolu. Uskutečnila se prezentace pracovní verze Standardu RVP ZV pro obor Dějepis, proběhla k ní diskuze s návrhy na doplnění a revizi dokumentu. Následovala diskuze k dalším aktuálním problémům dějepisného vzdělávání.

7

Odborná skupina pro podporu vzdělávacího oboru Zeměpis/Geografie

 

Pracovní schůzka OS se uskutečnila se záměrem prezentace pracovní verze Standardu RVP ZV pro obor Zeměpis (Geografie). Následovalo její posouzení členy OS, rozvinula se diskuze s návrhy na doplnění a revizi dokumentu. Byly diskutovány další aktuální náměty, podněty a priority na podporu geografického vzdělávání.  

8

Odborná skupina pro podporu společenskovědního vzdělávání

 

Odborná skupina se věnovala převážně problematice aktivního občanství. Schůzka odborné skupiny se uskutečnila 11. 10. 2013. Někteří členové odborné skupiny byli zapojeni do přípravy Standardu pro základní vzdělávání pro obor Výchova k občanství. V rámci odborné skupiny byly realizovány služební cesty na konference vztahující se ke vzdělávacímu oboru Výchova k občanství.

9

Odborná skupina pro podporu vzdělávacích oborů Přírodopis/Biologie, a Geologie

 

Odborná skupina se sešla 16.10.2013 v NÚV. Program setkání byl následující:

 1. seznámení členů odborné skupiny a vyjasnění účelu fungování
 2. diskuse k pracovní verzi standardu vzdělávacího oboru Přírodopis + připomínkování vybraných indikátorů a ilustrativních úloh vzhledem k minimální úrovni znalostí a dovedností žáků ZŠ, možnost zapojení členů odborné skupiny do dalších prací na standardu
 3. informování odborné skupiny o projektu oborových didaktik a projednání možného zapojení členů skupiny vzhledem k 3. etapě úkolu s důrazem na prioritní téma – badatelsky orientované aktivity na ZŠ.
 4. podnět pro metodický portál RVP – možnost informování zájemců o plánovaných seminářích a školeních učitelů i odborníků u praxe

vzájemné informování členů odborné skupiny o aktivitách vzhledem k podpoře výuky Př/Bi a Ge – přírodovědné vycházky, realizované projekty, publikační činnost apod.

10

Odborná skupina pro podporu vzdělávacího oboru Fyzika

 

Splněno. Členové odborné skupiny byli zapojeni do jednotlivých fází přípravy a recenzování Standardů vzdělávacího oboru Fyzika a dalších úkolů NÚV. 23. 10. proběhlo pracovní jednání k vyhodnocení spolupráce a aktuálním tématům vzdělávání ve fyzice. 

24

Odborná skupina pro podporu vzdělávacího oboru Chemie

 

Splněno. Členové skupiny byli jmenováni a na úvodním setkání, které proběhlo 2. 10., byli informováni o realizaci úkolu a aktuální činnosti NÚV v oblasti vzdělávání v chemii. Spolupráce byla zahájena v oblasti standardů chemie.

11

Odborná skupina pro podporu vzdělávací oblasti Umění a kultura

 

Odborná skupina pracovala podle plánu na následujících úkolech:

1/ členové byli zapojeni do tvorby standardů – za HV (Prchal, Holubec) za VV (Vančát, Růžičková);

2/ člen od skupiny za HV Prchal se účastnil jako externista seminářů ke standardům HV (Olomouc, Praha, Zlín, Pardubice, Ústí);

3/ Byl zpracován metodický materiál formou DVD jako podpora pro semináře ke standardům HV (autor Prchal)

4/ 18.6. proběhlo pracovní jednání k doplňujícím; vzdělávacím oborům (DV, F/AV, TPV za účasti Adler, Blažíčková, Marušák, Macková);

5/ průběžně probíhali konzultace k výuce na ZUŠ, byl vypracován podklad pro udržitelnost projektu ZUŠ (Stárek);

6/ všichni členové odborné skupiny byli zapojeni do informační kampaně k týdnu Uměleckého vzdělávání, na kterém NUV oficiálně spolupracoval s NIPOS-ARTAMA

http://www.nuv.cz/search.php?action=results&query=t%C3%BDden+um%C4%9Bleck%C3%A9ho+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD

7/zapojení členů odb. skupiny (Vančát, Svatošová) do oficiálně spolupráce NUV a NIPOS-ARTAMA pro přípravu, porotu a seminář ke 14. Celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže _Litoměřice 2013 (duben, květen);

8/ setkání odborné skupiny 27. 11. 2013k aktuálním otázkám uměleckých oborů, postavení DVO (DV TPV, F/AV), problematiky standardů, mezioborových projektů (viz program a zápis).

12

Odborná skupina pro podporu vzdělávací oblasti Informatika a ICT

 

Členové odborné skupiny byli zapojeni do připomínkování a recenzování Standardů vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie. 5. 12. 2013 proběhlo pracovní jednání zaměřené na Standardy vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie a další aktuální témata z oblasti didaktiky informatiky a ICT. 

13

Odborná skupina pro podporu vzdělávacího oboru Německý jazyk

 

Některé členky týmu (I. Frýbová, J. Kalábková) se v roce 2013 podílely na přípravě Standardů pro německý jazyk, a to na tvorbě ilustrativních úloh a vedení seminářů pro učitele. Se všemi členkami týmu byly průběžně konzultovány praktické otázky ke vztahu k výuce Dalšího cizího jazyka. 12. prosince 2013 se konala schůzka týmu, na které byly diskutovány především standardy a dále zavedení povinného Dalšího cizího jazyka ve výuce na ZŠ.

14

Odborná skupina pro podporu vzdělávání na 1. stupni ZŠ

 

1. Tvorba a připomínkování standardů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět (1. stupeň ZŠ)

2. Zapojení do řešení úkolu Rozvoj oborových didaktik na téma vzdělávání nadaných

3. Konzultace k aktivitám NÚV v oblasti vzdělávání na 1. stupni ZŠ (posuzování učebnic, konzultační centrum NÚV, podněty na změny RVP ZV, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti atd.)

4. Diskuze k aktuálním problémům vzdělávání na 1. stupni ZŠ (problematika individualizace výuky, vzdělávání žáků-cizinců, norma psacího písma, vzdělávací obsahy učebnic a učebních materiálů)

5. Monitoring vzdělávání na 1. stupni ZŚ (účast na odborných konferencích, seminářích, workshopech, SKAV apod.)

15

Odborná skupina pro podporu vzdělávacího oboru Anglický jazyk

 

Činnost odborné skupiny probíhala dle plánu. Členky odborné skupiny se zapojily do tvorby Standardů a v rámci pracovní skupiny ke Standardům proběhla i setkání.  Konzultační činnost a komunikace probíhal flexibilně dle potřeb elektronicky. Dále se odborná skupina podílela na tvorbě podpůrných materiálů, které se připravovaly v souvislosti s úpravou RVP ZV (Cizí jazyky).

16

Odborná skupina pro podporu vzdělávací oblasti Člověk a zdraví

 

Někteří členové odborné skupiny pro vzdělávací oblast Člověk a zdraví byli účastníky pracovních skupin pro přípravu standardů v oborech Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. Ostatní členové byli o postupu prací na standardech informováni mailem. Tento postup byl volen i proto, aby mohlo možné využít víc prostředků pro odbornou skupinu pro koncepci kurikula, která v tomto roce začala řešit zásadní koncepční otázky inovací RVP PV a RVP ZV.

17

Odborná skupina pro podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Aktuálním tématem pro práci skupiny byla otázka přípravných kroků pro změny v RVP ZV a otázka zahájení diskuze o případných změnách v Příloze 2 RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Součástí aktivit bylo realizované setkání Odborné skupiny pro podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které se vztahovalo k úkolům řešeným v NÚV v roce 2013. Vzájemné setkání rovněž umožnilo realizovat výměnu informací o stavu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školách. 

18

Odborná skupina pro podporu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

 

1. Tvorba a připomínkování standardů vzdělávacího oboru matematika a její aplikace, spolupráce při seminářích pod hlavičkou NIDV a MŠMT

2. Zapojení do řešení úkolu Rozvoj oborových didaktik na téma matematická gramotnost

3. Účast při jednání k realizaci Záměru rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti

4. Diskuze k aktuálním problémům vzdělávání při setkávání na seminářích a konferencích pořádaných JČMF

19

Odborná skupina pro podporu předškolního vzdělávání

 

OS měla v tomto roce dvě setkání (13. 5. a 11. 11.). Členové skupiny se aktivně podílejí na spolupráci. Byli seznámeni s náplní činnosti NÚV v oblasti předškolního vzdělávání, na listopadovém setkání s návrhem plánu NÚV pro rok 2014. Z jednání skupiny vzešly důležité podněty pro další práci, jedna z členek nás seznámila s výsledky vlastního výzkumu v oblasti PV.

20

Odborná skupina pro koncepci kurikula

 

Spolupráce se členy odborné skupiny se soustředila na poradní činnost v oblasti koncepčního rozvoje kurikula a na posouzení vznikající studie „Tvorba kurikulárních dokumentů v ČR“. Část prostředků určených pro tuto odbornou skupinu byla využita pro setkání s expertní skupinou, která s oddělením 1.1 NÚV spolupracuje na inovacích kurikulárních dokumentů v předškolním a základním vzdělávání, a na pracovní setkání odd. 1.1, při němž byly (jako podklad pro MŠMT) zpracovány sebrané podněty pro inovace kurikulárních dokumentů do podoby záměrů pro inovace RVP PV a RVP ZV.

21

Odborná skupina pro podporu finanční gramotnosti

 

Odborná skupina se podílela na plnění některých výstupů úkolu Podpora implementace finanční gramotnosti do výuky v základním a středním vzdělávání. Členové odborné skupiny se konkrétně podíleli na přípravě návrhů začlenění finanční gramotnosti do ŠVP ZŠ a na komentování příkladů úloh PISA 2012. Schůzky odborné skupiny se uskutečnily 21. 3. 2013 a 16. 10. 2013.

22

Odborná skupina pro podporu průřezových témat

Spolupráce se členy odborné skupiny se soustředila zejména na poradní činnost k otázkám týkajícím se průřezových témat. Výrazná pozornost byla věnována Globálnímu rozvojovému vzdělávání, jako obsahovým segmentem Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS). Činnost v této oblasti je koordinována s činností pracovní skupiny pro GRV, ustanovenou MŠMT. Konzultace se členem odborné rady za VMEGS byly zaměřeny na obsahovou stránku kulatých stolů a na získání zásadních materiálů k této problematice.

Výrazná pozornost byla rovněž zaměřena na Mediální výchovu, proběhla společná setkání člena odborné skupiny za MV se zástupci katedry VV PedF Univerzity Palackého v Olomouci. Zástupci odborné skupiny se sešli 20. 11. na pracovní schůzce. Zde se zejména řešily otázky spojené s potřebou vytvoření přehledu základních zdrojů, a otázek možné budoucí inovace PT. Odborná skupina je připravena podílet se na hledání „překryvů“ mezi PT a ty optimalizovat. Jednalo se o potřebách praxe (na gymnáziích a základních školách) a o  nutnosti zajiŠtovat průběžnou aktualizaci digifólia pro průřezová témata (to se z kapacitních důvodů nedaří tak, jak by bylo třeba).

V průběhu roku se řešili i otázky potřebnosti vytvoření didaktik pro PT a seznamu vysokoškolských pracovišť, které mají ve svých programech zahrnuto vzdělávání učitelů pro dané PT. Všechna průřezová témata by si zasluhovala stejnou pozornost a podporu jako VMEGS.

23

Odborná skupina Koordinačního centra pro ECVET

Odborná skupina pro ECVET se významně podílí na koordinaci aktivit souvisejících se zaváděním Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) v České republice.

Je součástí Koordinačního centra pro ECVET ustaveného na základě rozhodnutí MŠMT.

Členové skupiny zajišťovali průběžnou podporu českým řešitelům mezinárodních projektů, podíleli se na přípravě výročního jednání 200 zástupců evropských struktur ECVET v Praze a v závěru roku se zapojili do diskuse k pracovnímu návrhu propojení ECVET s Národní soustavou kvalifikací (NSK).

sektorovou radou.

Plnění plánu činnosti oborových skupin

V roce 2013 pracovalo celkem 25 oborových skupin.

Na počátku roku byl blíže rozpracován pouze hlavní průřezový úkol. Pracovníci odpovědní za činnost jednotlivých skupin mohli navrhnout eventuální další specifické aktivity.

Hlavním průřezovým úkolem roku byla Podpora provázanosti Národní soustavy kvalifikací s počátečním vzděláváním a posilování její systémové úlohy a úplnosti.

Za obsahové i organizační zajištění žádoucích výsledků řešení úkolu odpovídali v jednotlivých skupinách odborní garanti.

Rámcová zpráva o řešení a výsledcích úkolu zaměřeného na podporu provázanosti Národní soustavy kvalifikací s počátečním vzděláváním

Národní soustava kvalifikací (NSK) je ze zákona registrem všech úplných profesních kvalifikací (ÚPK) a profesních kvalifikací (PK) potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky.

Od roku 2005 je vytvářena jako rámec kvalifikací s osmi úrovněmi, který významně ovlivňuje výstupy počátečního i dalšího vzdělávání. 

V počátečním vzdělávání je NSK východiskem pro vymezování struktury a obsahu oborů vzdělání prostřednictvím ÚPK a jejich skládáním z PK.  Standardy  ÚPK aktuálně ovlivňují příslušné rámcové vzdělávací programy, standardy PK jsou podporovány, doporučovány a využívány jako jeden z možných zdrojů informací pro tvorbu školních vzdělávacích programů.

Všechny uvedené funkce se plně rozvinou po základním naplnění NSK, tedy po roce 2015. NSK má ambici i předpoklady stát se základním systémovým zdrojem informací pro vzdělávací obsah, který bude v České republice komplexně reflektovat a transformovat potřeby zaměstnavatelů do předpokládaných výstupů počátečního vzdělávání.

Vytváření podmínek pro naplnění popsaného cíle měl v roce 2013 významně napomoci úkol Podpora provázanosti Národní soustavy kvalifikací s počátečním vzděláváním a posilování její systémové úlohy a úplnosti.

Cíle a pojetí úkolu

V prvním čtvrtletí se v diskusi mezi zástupci MŠMT, zástupci organizací zaměstnavatelů a pracovníky NÚV doladilo cílové zaměření úkolu a celkové pojetí jeho řešení. 

Cílem, kterého mělo být v jednotlivých sektorech dosaženo, bylo vytvoření vize uspořádání příslušné části kvalifikačního a vzdělávacího systému přijatelné pro vzdělavatele i zaměstnavatele. Tuto vizi měly doplnit prodiskutované návrhy kvalifikačních standardů ÚPK a rodné listy dosud chybějících profesních kvalifikací

Schválený koncept dále předpokládal, že do praktického naplňování stanovených cílů se v jednotlivých sektorech koordinovaně zapojí zástupci vzdělavatelů a zaměstnavatelů.

Organizace procesů

Organizace procesů byla nastavena takto:

 • Celkový rámec řešení úkolu, metodiku a organizaci zachycuje informační text, kterým se všichni aktéři řídí
 • Za vytváření dohodnutých podkladů i za organizaci činnosti na sektorové úrovni odpovídají odborní garanti NÚV
 • Vlastní práce – diskuse, dopracovávání a změny vstupních návrhů – se uskutečňují v pracovních skupinách pro ÚPK
 • Zástupci vzdělavatelů v pracovních skupinách pro ÚPK jsou vybírání z jednotlivých oborových skupin, zástupce zaměstnavatelů nominují příslušné sektorové rady 
 • O průběhu aktivit jsou průběžně informováni zástupci MŠMT, Koordinační rada a vedení NÚV.
 • Výstupy činnosti pracovních skupin projednává příslušná sektorová rada a následně i oborová skupina
 • Projednané výsledky budou zkompletovány a předány k dalšímu využití MŠMT.

Jakmile bylo dosaženo základní dohody všech aktérů, bylo zahájeno pilotní ověřování nastavených procesů. Pro pilotáž byly vybrány tři oborové skupiny, jejichž zaměření jasně směřovalo ke třem sektorovým radám.

Pilotní dvojice vstoupily do všech plánovaných aktivit v předstihu a jejich zkušenosti se průběžně využívaly při zapojování dalších oborových skupin a postupně i příslušných sektorových rad. Rozpracovaný plán činnosti využitý pro pilotáž byl zobecněn a umožnil zahájení plánovaných aktivit  v dalších oborových skupinách a sektorových radách.  K tomu došlo ve dvou vlnách – první, zhruba polovina skupin a rad, zahájila aktivity začátkem května, zbytek na konci června. První pracovní skupiny pro ÚPK zahájily činnost v květnu.

Postupné zapojování oborových skupin a sektorových rad do řešení úkolu zachycuje schéma:

Oborové skupiny a sektorové rady

 

Fáze zapojení

Počet oborových skupin

Počet sektorových rad

pilotáž

3

3

Zahájení aktivit

Pracovní jednání

duben

23. 4. 2013

 

vlna A

9

14

Zahájení aktivit

Pracovní jednání

květen

12. 5. 2013

vlna B

(tři SR ve vlně A i B)

10

11

(8 poprvé)

Zahájení aktivit

Pracovní jednání

 

červen

3. 9. 2013

Celkové nastavení

 

Vznik a vývoj vizí uspořádání soustavy v jednotlivých sektorech

Klíčovým subjektem řešení úkolu byl NÚV. Na realizaci se podíleli zejména odborní garanti, kteří koordinovali práci v jednotlivých sektorech; dále zástupci oborových skupin a zástupci ze sektorových rad. Všem plánovaným aktivitám předcházelo pilotní ověření ve třech sektorech. To bylo zahájeno v únoru 2013.

První pracovní verze „vizí“, tedy vstupních návrhů soustav: Národní soustava povolání (NSP) - Národní soustava kvalifikací (NSK) – soustava oborů vzdělání, bylo možné v pilotních sektorech konzultovat již v průběhu dubna 2013. Vize byly zpracovány formou tabulky, kde byly popsány jednotlivé atributy znázorňující vzájemné vazby.

V každém sektoru probíhala nejdříve analýza situace na trhu práce, tzn. posouzení struktury jednotek práce v NSP. Ve vazbě na tuto strukturu byla navržena struktura kvalifikací v NSK, tzn. úplné profesní kvalifikace a profesní kvalifikace. V souladu s metodikou a z pohledu účelnosti a smysluplné uplatnitelnosti kvalifikací v oblasti počátečního i dalšího vzdělávání. V návaznosti na provedenou vstupní analýzu byly vytvářeny návrhy struktur, které byly konzultovány v širší skupině v NÚV podílející se na koncepci a metodickém řešení úkolu. Na základě podnětů byly návrhy v pilotních sektorech upraveny a postupně představeny odborným garantům, jako ověřený podklad pro realizaci v dalších sektorech. Pro další fázi řešení byly ustaveny pracovní skupiny, které dle zadání pracovaly na návrhu struktury vzájemného propojení NSP, NSK a soustavy oborů vzdělání.

Po metodickém posouzení v NÚV byly návrhy prezentovány a diskutovány v sektorových radách a staly se podkladem pro identifikování struktury úplných profesních kvalifikací a profesních kvalifikací využitelných z pohledu vazby jak na počáteční vzdělávání, tak pro potřeby dalšího vzdělávání.

Řešení úkolu v jednotlivých oblastech probíhalo v několika fázích, které na sebe logicky navazovaly.

 

Zapojení zástupců zaměstnavatelů v sektorových radách

Role, kterou od počátku hráli v řešení úkolu zástupci zaměstnavatelů, byla klíčová. Všechny návrhy koncepčního i organizačního charakteru byly proto opakovaně projednávány se zástupci zastřešujících organizací zaměstnavatelů.

Relativně rychle bylo dosaženo dohody o tom, na kterých hlavních aktivitách se budou podílet sektorové rady a jak bude do řešení úkolu vstupovat Koordinační rada.

Obtížnější bylo dosažení shody nad způsobem, kterým má do prostředí sektorových rad úkol vstoupit. Několik kol diskuse vedlo k dohodě o potřebě pořádat vstupní pracovní jednání pro předem určený okruh pracovníků v partnerských sektorových radách. Tato pracovní jednání se postupně uskutečnila tři – v dubnu (pro 3 SR), v květnu (pro 14 SR) a červnu (pro 11 SR). Jejich účastníky byli předsedové, koordinátoři a tajemníci SR spolu s příslušnými odbornými garanty a oborovými manažery projektu NSK2.

Jednání byla vesměs úspěšná a významně napomohla hladkému průběhu řešení úkolů v sektorových radách.

Výstupy řešení úkolu

Hlavními výstupy pro každý sektor reprezentovaný oborovou skupinou byly:

 1. Celkový rozbor sektoru. Má podobu tabulky s přehledem navrhovaných jednotek práce, profesních kvalifikací, oborů vzdělání,… v sektoru.
 2. Přehled navržených ÚPK. I v tomto případě je výstupem tabulka. Obsahuje výčet úplných profesních kvalifikací pro celou skupinu oborů/sektor.
 3. Návrh nových PK. Je zpracován jako soubor rodných listů profesních kvalifikací navrhovaných do plánu tvorby standardů PK pro rok 2014.
 4. Kvalifikační standardy ÚPK. V tomto případě jsou výstupem pracovní verze, protože ne všechny standardy ze sestav pro ÚPK jsou již schváleny. Pracovní verze však nebude problém dopracovat.

Výstupy činnosti pracovních skupin budou po dokončení procesu projednávání (následně i v oborových skupinách) zkompletovány a předány k dalšímu využití MŠMT.

Dalším typem výstupu je plánované posílení oborových skupin o zástupce vzdělavatelů v oblasti dalšího vzdělávání a o zástupce zaměstnavatelů. Doplnění oborových skupin o zástupce nominované AIVD proběhlo v průběhu roku 2013, doplnění oborových skupin o zástupce nominované sektorovými radami proběhne v lednu 2014.

Významným „nepsaným a nesledovaným“ výstupem je vývoj přístupu k tomuto úkolu. Odborní garanti v ústavu a nominovaní členové oborových skupin i sektorových rad se většinově dokázali dívat na všechny jednotky práce, kvalifikace, obory vzdělání,… v „jejich“ sektorech jaksi shora. Nesnažili se pouze zachytit a zafixovat současný stav, ale mysleli na budoucnost. Společně!  Zejména za to všem, kterým v souvislosti s úkolem přibylo v roce 2013 opravdu hodně práce, patří poděkování.