Návrh pojetí revizí rámcových vzdělávacích programů

Návrh pojetí revizí RVP se týká předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, vzdělávání v gymnáziích a všeobecného vzdělávání v středním odborném vzdělávání.

K uvedenému návrhu pojetí se mohli pedagogové a laická veřejnost vyjádřit prostřednictvím dotazníku.  

  • Cílem bylo získat zpětnou vazbu od pedagogických pracovníků napříč jednotlivými stupni vzdělání
  • Zveřejnění dotazníku na webu NÚV 
  • Použitá metoda: anketa
  • Termín sběru dat: 14. 7. – 20. 9. 2017
  • Velikost vzorku: 932 respondentů (z toho 772 pedagogů)

výsledky ankety uveřejňujeme


Proč revize rámcových vzdělávacích programů

Rámcové vzdělávací programy jsou dokumentem, který je nutné po určitém čase podrobit revizi.  Změny, které se ve společnosti odehrávají, měnící se sociální, ekonomické a politické, ale i přírodní podmínky, proměny deklarovaných hodnot a sdílené kultury, je potřebné promítat souběžně do všech RVP, které vymezují a popisují předškolní, základní a střední vzdělávaní. 

 

Co se myslí revizí rámcových vzdělávacích programů

Revize znamenají cílené a dlouhodobé přezkoumávání RVP a zpracovávání návrhů pro jejich úpravy na základě přijatých pravidel a postupů. 

 

Co je cílem revize

Úkolem je nově, jednoznačně a závazně  vymezit  rozsah a obsah vzdělávání společný pro všechny, který by měl být základem pro individuální rozvoj každého žáka. 

 

V čem bude revize spočívat

Cílové struktury (obecné cíle vzdělávání, klíčové kompetence, cíle formulované pro vzdělávací oblasti a výsledky vzdělávání / očekávané výstupy [1] , popř. pro průřezová témata) budou posouzeny z jak hlediska jejich adekvátnosti cílům vzdělávací politiky, tak z hlediska jejich přiměřenosti vývoji žáků.