Návrh pojetí revizí RVP – všeobecné vzdělávání

Návrh pojetí revizí RVP se týká předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, vzdělávání v gymnáziích a všeobecného vzdělávání v středním odborném vzdělávání.

Spolupracovníci NÚV – téma revizí RVP

Na přípravě revizí RVP s NÚV spolupracují (kromě členů odborných a oborových skupin) tito externisté:

 

Systém procesu revize RVP (infografika)

Kdo a jak se podílí na revizích RVP

 

RVP a podpůrné systémy (infografika)

Metodická podpora - hodnocení žáků - vzdělávání učitelů - prostředí škol

 

Celkový rámec revizí RVP (infografika)

Obecné cíle vzdělávání - klíčové kompetence - vzdělávací oblasti 

 

Předběžný plán prací (2017 – 2020)

Práce zahrnují přípravu podkladových studií, diskuse a připomínky v odborných skupinách, "vyčištění" obsahu vzdělávací oblasti a nakonec projednávání v oponentních skupinách.

 

Jak se v revizích RVP pracuje s výsledky učení

Termín výsledky učení nahrazuje v rámcových vzdělávacích programech dříve používané  očekávané výstupy nebo výsledky vzdělávání.  Co jsou to výsledky učení a jak mohou zkvalitnit RVP?

 

Proč revize rámcových vzdělávacích programů

Rámcové vzdělávací programy jsou dokumentem, který je nutné po určitém čase podrobit revizi.  Změny, které se ve společnosti odehrávají, měnící se sociální, ekonomické a politické, ale i přírodní podmínky, proměny deklarovaných hodnot a sdílené kultury, je potřebné promítat souběžně do všech RVP, které vymezují a popisují předškolní, základní a střední vzdělávaní. 

 

Co se myslí revizí rámcových vzdělávacích programů

Revize znamenají cílené a dlouhodobé přezkoumávání RVP a zpracovávání návrhů pro jejich úpravy na základě přijatých pravidel a postupů. 

 

Co je cílem revize

Úkolem je nově, jednoznačně a závazně  vymezit  rozsah a obsah vzdělávání společný pro všechny, který by měl být základem pro individuální rozvoj každého žáka. 

 

V čem bude revize spočívat

Cílové struktury (obecné cíle vzdělávání, klíčové kompetence, cíle formulované pro vzdělávací oblasti a výsledky vzdělávání / očekávané výstupy [1] , popř. pro průřezová témata) budou posouzeny z jak hlediska jejich adekvátnosti cílům vzdělávací politiky, tak z hlediska jejich přiměřenosti vývoji žáků.

 

Podkladové studie (všeobecné vzdělávání)

Podkladové studie (odborné vzdělávání) 

k přípravě revizí RVP

Dotazníkové šetření 

k návrhu pojetí revizí RVP (červenec až září 2017)

Nový rámec výuky informatiky

aktualizace části vzdělávací oblasti ICT v existujícím rámci RVPChcete nám položit dotaz k tématu revize RVP? Pište na revizervp@nuv_cz