Vyhledávací formulář

Výsledky hledání

Hledaný text: čtenářská gramotnost
1 2      ››

Dotazníkové šetření o potřebách škol

4.10.2018 13:22:20 Šnajdrová Lucie
V říjnu a listopadu 2018 proběhne v České republice mezi všemi, tedy více než 1300 středními a vyššími odbornými školami, dotazníkové šetření, které je součástí krajského akčního plánování rozvoje vzdělávání. Hlavním cílem šetření je zmapovat aktuální situaci škol a jejich potřeb v rámci tematických oblastí.

PolyGram

30.08.2018 13:34:56 Kramulová Daniela
Projekt PolyGram je součástí implementace prvního Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji. Cílí na podporu polytechnického vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti.

Gramotnosti: nahlížíme vzdělávání z jiných úhlů

7.08.2018 12:46:28 Růžičková Markéta
Zajímáte se o učení v souvislostech?

Chystá se dotazníkové šetření II o potřebách škol

27.06.2018 13:53:51 Kramulová Daniela

Pojetí nepovinných oblastí intervence

30.05.2018 18:17:00 Štiková Kristýna

Inspirace z Odborného panelu P-KAP

27.04.2018 10:04:00 Kramulová Daniela

Konverzace v aj? Jak motivovat nemotivované: on-line seminář 22. 2. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

19.02.2018 09:41:42 Krobot Ivo
Lektorka Mgr. Sylvie Doláková vás provede druhým dílem “konverzací v angličtině”, který bude opět využívat získaných zkušeností učitele z  předchozích webinářů  – práce s pohádkou či veselých hrátek s výslovností. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 22. 2. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 

Pozvánka na semináře

19.09.2017 11:17:45 Štiková Kristýna

Čtenářská a matematická gramotnost

10.08.2017 14:07:02 Kramulová Daniela
Čtenářská a matematická gramotnost jsou nezbytnou podmínkou pro dosažení dalších vzdělávacích cílů i odborné přípravy a pro rozvoj řady potřebných kompetencí žáků.  Proto je třeba vytvářet předpoklady pro zvýšení jejich úrovně. 

Vše o základních gramotnostech na RVP.CZ

10.07.2017 06:40:00 Růžičková Markéta
Informace, aktuality a zdroje v oblasti rozvoje čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí a žáků můžete nově nacházet na webu projektu Podpora práce učitelů (PPUČ).

gramotnosti

4.07.2017 12:49:12 Velický Jan
Pojem gramotnost se uplatňuje zejména tam, kde je kladen důraz na praktické uplatnění znalostí, dovedností a postojů v různých, se životem propojených souvislostech.  Zvyšování dovedností v oblasti základních gramotností vytváří předpoklady k úspěšnému celoživotnímu učení i k tomu, aby žáci a mladí lidé zažívali úspěch ve škole i pracovním životě.

Mgr. Květa Popjuková

3.07.2017 11:08:02 Kramulová Daniela
Garant oblasti Čtenářská a matematická gramotnost

Podpora KAP

26.01.2017 13:34:56 Kramulová Daniela
Je směrována ke krajům, resp. k týmům, které na úrovni kraje zpracovávají, realizují a vyhodnocují krajský akční plán rozvoje vzdělávání  (KAP). 

Oblasti intervencí

7.12.2016 08:56:51
Při krajském akčním plánování je s ohledem na dlouhodobé cíle rozvoje vzdělávání a na posílení prvků strategického řízení věnována zvýšená pozornost klíčovým tematickým oblastem, tzv.  oblastem intervencí , které jsou podporovány operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OV VVV).

Ústecký

7.12.2016 08:55:03
Podle pořadí důležitosti, jaké jednotlivým oblastem krajského akčního plánování přisuzují odborníci v Ústeckém kraji i samotné školy (dle dotazníkového šetření NÚV z přelomu let 2015/2016) pracuje návrhová část KAP se třemi obecnými prioritami: Gramotnosti, Soulad výuky s požadavky trhu práce a Společné vzdělávání. Do první patří matematická, čtenářská gramotnost a ICT kompetence (oblast rozvoje výuky jazyků KAP neřeší, protože nepatří ke krajským prioritám). Druhá priorita obsahuje podporu odborného vzdělávání, podnikavosti, tvořivosti a iniciativy, polytechnického vzdělávání, rozvoj škol jako center celoživotního učení a kariérového poradenství. Posledně jmenovanou oblast kraj cíleně podpořil v minulém období, proto se v KAP 1 chce přednostně věnovat dalším tématům. Třetí prioritou je podpora inkluze, přestože školy ji jako dominantní prioritu nevidí. Její řešení však považují tvůrci KAP za důležité zejména vzhledem k sociálnímu složení a postavení regionu v rámci ČR.  

Projekt

6.12.2016 15:36:01
Cílem projektu P-KAP je přispět ke zvýšení kvality vzdělávání a úrovně strategického řízení této oblasti cestou metodické podpory nejvýznamnějších aktérů na úrovni kraje, včetně jednotlivých škol. Posláním projektu je zároveň sladit vzdělávací politiku na školské, krajské a národní úrovni.     

Oblasti intervencí

24.03.2016 14:56:26 Růžičková Markéta
KAP bude zaměřen na intervence směřující ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání  a začlenění či rozvoj dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. To bude  podpořeno vzděláváním vedení škol a zřizovatelů (z IPs Metodická podpora krajského akčního  plánování), spoluprací v území. Klíčová témata, tzv. intervence byly vybrány s ohledem na to, že mohou být svým  konkrétním zaměřením územně specifická.

Publikace vydané v roce 2011

18.03.2016 15:33:55 Franklová Zoja

Všeobecné vzdělávání

29.01.2016 13:10:17 Velický Jan
Zde najdete nabídku publikací z těchto tematických oblastí: kurikulum, kvalita a hodnocení ve vzdělávání, společné vzdělávání, matematické, přírodovědné a digitální vzdělávání, Metodický portál RVP.CZ, jazykové, společenskovědní a umělecké vzdělávání, čeština pro cizince atd.
1 2      ››