Vyhledávací formulář

Výsledky hledání

Hledaný text: čtenářská gramotnost
1 2 3 4      ››

Podpora pro další plánování a řízení změn v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti

16.11.2021 10:30:01 Kramulová Daniela
I díky šesti letům krajského akčního plánování už víme, že čtenářská a matematická gramotnost je svébytné téma i pro střední školu

Webinář Mediální gramotnost

21.10.2021 08:59:30 Kramulová Daniela
Mediální gramotností potřebujeme nesčetněkrát denně. Jaké výzvy přináší do současného a budoucího vzdělávání a jak je uchopit? To je téma webináře, který se uskuteční 1. listopadu 2021 od 15 hodin.

Webináře projektu P-KAP: září - prosinec 2021

4.10.2021 17:59:54 Kramulová Daniela
Nabízíme vám poslední ze série projektových webinářů. Od konce září do prosince 2021 na vás čekají zajímavá témata související s akčním plánováním v jednotlivých tematických oblastech, včetně plánování a řízení.  Na závěr připravují naši odborní garanti v krajích spolu s garanty intervencí webináře zaměřené na oblasti prioritní v jednotlivých regionech a na možnosti dalšího rozvoje na úrovni krajů, zřizovatelů i škol. V následující tabulce můžete opět sledovat termíny jednotlivých webinářů, jejich programy a odkaz na registrační formulář.

čtenářská a matematická gramotnost - pojetí oblasti

17.09.2021 12:34:13 Kramulová Daniela

Archiv

15.09.2021 15:27:42 Kramulová Daniela
V průběhu projektu P-KAP (2016-2021) vzniklo postupně několik verzí pojetí tematických obsahových oblastí - oblastí intervence se zaměřením na různé cílové skupiny. Pojetí byla postupně aktualizována s ohledem na vývoj, aktuální dění a trendy v dané oblasti

Pojetí tematických oblastí

15.09.2021 15:02:24 Kramulová Daniela
Předkládaná sada materiálů byla zpracovaná v rámci projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP), jehož cílem je přinést model strategického řízení a akčního plánování do vzdělávání na úrovni krajů, středních škol a vyšších odborných škol. Pojetí devíti klíčových tematických oblastí přináší informace potřebné pro plánování a řízení jejich rozvoje.

Setkání metodických skupin

16.06.2021 14:02:38 Kramulová Daniela
Oborové skupiny LIn sdružující odborníky a zájemce o jednotlivá témata krajského akčního plánování se v průběhu června a července 2021 scházejí na online schůzkách. Jsou zaměřené na aktuální dění i další směřování v každé z oblastí. Ae také na profilování dalších odborníků Edusítě, kteří se chtějí registrovat v Katalogu Edusítě a nabízet své služby, pomoc a sdílet know-how se školami a dalšími zájemci o spolupráci a pomoc při realizaci jejich projektů a programů.

Edusíť – P-KAP propojuje školy s odborníky ve vzdělávání

1.06.2021 13:16:20 Kramulová Daniela
Projekt P-KAP stojí u zrodu metodických sítí odborníků na témata krajského akčního plánování jako jednotného, přehledně členěného katalogu registrovaných odborníků – lidí potřebné kvalifikace a zkušeností v požadovaném regionu.

Webináře P-KAP únor - březen 2021

14.01.2021 09:28:09 Kramulová Daniela
Letošní úvodní série webinářů nabídla devět online setkání k aktuálním tématům akčního plánování určeným pro vedení i pedagogy středních škol a vyšších odborných škol, zástupce krajů i pro další zájemce o konkrétní témata. V odkazem vám nabízíme záznamy webinářů zveřejněné na Youtube. Inspirujte se, vyzkoušejte nové nástroje a metody práce, které se v praxi osvědčily, využijte všech výhod akčního plánování v rozvoji vaší školy i území.

Střední škola živnostenská Sokolov

12.01.2021 10:50:55 Kramulová Daniela
SSŽ Sokolov patří s třinácti učebními obory (9 oborů H a 4 obory E) a čtyřmi maturitními obory k největším školám v Karlovarském kraji. V přístupu k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků nematuritních oborů klade důraz na její praktické využití v běžném životě žáků - a dokáže najít a realizovat aktivity, které posilují vnitřní motivaci ke čtení i u slabých čtenářů a nestudijně zaměřených žáků.

Čtenářská gramotnost: Pojďme naproti potřebám a zájmu žáků – SŠŽ Sokolov

12.01.2021 10:18:56 Kramulová Daniela
Přestože si středoškolští pedagogové stěžují, že žáci nemají dostatečnou čtenářskou gramotnost a schází jim motivace číst, aktivity propagující čtenářství v rámci školních aktivit a akcí školy zůstávají popelkou. Inspirativní příklad nabízejí školní projekty Střední školy živnostenské v Sokolově, zajímavě propojující odborné vzdělávání se zájmem o knihy a čtení.

Evropský index dovedností 2020: je Česká republika nejlepší v Evropě?

10.12.2020 12:37:09 Biskup Jiří
Česká republika má v roce 2020 nejlepší celkový výsledek z 31 sledovaných zemí v Evropském indexu dovedností, jehož cílem je měřit výkonnost jednotlivých zemí v oblasti rozvoje a využití dovedností. ČR dosáhla 77 bodů z nejvyššího možného maxima 100 bodů. Znamená to, že Česká republika je v rozvoji a využití dovedností nejlepší v celé Evropě? Jak v čem. Index totiž zahrnuje 15 různých měřitelných ukazatelů, jejichž hodnoty jsou čerpány z různých mezinárodních databází, v některých ČR dopadla výborně, někde průměrně, jinde podprůměrně. Výsledky je navíc třeba interpretovat v kontextu každé země. Podrobnou analýzu indexu dovedností v ČR zpracovala síť ReferNet.

Kulatý stůl k základním dovednostem dospělých: jak je podpořit na národní úrovni?

8.10.2020 09:52:39 Stehlíková Aneta
8. 10. 2020 V rámci projektu  Evropská agenda pro vzdělávání dospělých  (EAAL) proběhl v Národním pedagogickém institutu České republiky 18. září 2020 kulatý stůl na téma základních dovedností (basic skills) dospělých. Zúčastnili se ho zástupci Národního pedagogického institutu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Českomoravské konfederace odborových svazů, Úřadu práce ČR, Národního vzdělávacího fondu a Knihovnického institutu Národní knihovny ČR.  

Ohlédnutí za webinářem "Aktivity a náměty I-KAP pro oblast Čtenářská a matematická gramotnost se zohledněním specifik SOŠ a SOU" projektu P-KAP

15.09.2020 08:15:41 Kramulová Daniela
Poslední předprázdninové páteční dopoledne uplynulého, v mnoha směrech výjimečného školního roku se v online prostoru sešlo téměř 60 zástupců krajských realizačních týmů akčního plánování, pedagogů a dalších odborníků působících v oblasti školství a vzdělávání z celé České republiky, kteří svými aktivitami podporují rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti žáků středních škol.

Aktualizace pojetí pro decizní sféru, 2020

8.09.2020 09:53:42 Kramulová Daniela

Metodické kabinety: vedle odborných nechybí kabinet čtenářské gramotnosti

24.06.2020 09:22:46 Kramulová Daniela
14 Krajských center kolegiální podpory, jejichž součástí je 15 metodických kabinetů, vzniklo v rámci implementace Krajského akčního plánu I v Olomouckém kraji. Tyto zastřešující aktivity mají úzkou návaznost na dění v jednotlivých základních, středních a vyšších odborných školách a jejich cílem je zvýšit kvalitu řízení škol i vzdělávání v kraji. Krajské metodické kabinety jsou zaměřené především na polytechnické předměty a odborné vzdělávání, které chce kraj podpořit s ohledem na současné a budoucí potřeby pracovního trhu. Nechybí však mezi nimi ani kabinet čtenářské gramotnosti, která je základní podmínkou práce s odbornými texty, a tedy i dalšího úspěšného vzdělávání.

Jak systematicky podporovat čtenářské zkušenosti žáků

18.02.2020 10:49:04 Kramulová Daniela
V rámci II. vlny dotazníkového šetření projektu P-KAP (2018) bylo mimo jiné zjišťováno, na kterých činnostech se školy v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti aktivně podílí. Z výsledků vyplynulo, že v poměrně velké míře nabízejí pomoc žákům s vlastním výběrem četby (76 %) a také se ve výuce zaměřují na práci s beletristickými texty (73 %). Z šetření nelze usuzovat na to, jak tyto aktivity škol ovlivňují čtenářské preference i celkový přístup žáků k četbě (např. ve smyslu zvýšení četnosti setkávání s delšími, souvislými texty) a zda jsou součástí koordinované koncepce rozvoje čtenářské gramotnost. Je ale překvapivé, že pouze 30 % škol využívá ve výuce dílny čtení a jen 38 % škol spolupracuje systematicky s místními knihovnami.  

Dotazníkové šetření v souvislostech - ČG

18.02.2020 10:39:47 Kramulová Daniela
V letech 2015/16 a 2018 proběhlo v rámci projektu P-KAP plošné dotazníkové šetření potřeb škol. Podívejte se na některé výsledky v oblasti Čtenářská gramotnost i na doporučení a úspěšné příklady z praxe, jak překonávat překážky, na které školy narážejí. Případně proč a jak rozvíjet aktivity, jimž se školy zatím příliš nevěnují.
1 2 3 4      ››