Vyhledávací formulář

Výsledky hledání

Hledaný text: čtenářská gramotnost
1 2      ››

Pozvánka na semináře

19.09.2017 11:17:45 Štiková Kristýna

Čtenářská a matematická gramotnost

10.08.2017 14:07:02 Nová Alena
Čtenářská a matematická gramotnost jsou nezbytnou podmínkou pro dosažení dalších vzdělávacích cílů i odborné přípravy a pro rozvoj řady potřebných kompetencí žáků.  Proto je třeba vytvářet předpoklady pro zvýšení jejich úrovně. 

Vše o základních gramotnostech na RVP.CZ

10.07.2017 06:40:00 Růžičková Markéta
Informace, aktuality a zdroje v oblasti rozvoje čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí a žáků můžete nově nacházet na webu projektu Podpora práce učitelů (PPUČ).

gramotnosti

4.07.2017 12:49:12 Velický Jan
Pojem gramotnost se uplatňuje zejména tam, kde je kladen důraz na praktické uplatnění znalostí, dovedností a postojů v různých, se životem propojených souvislostech.  Zvyšování dovedností v oblasti základních gramotností vytváří předpoklady k úspěšnému celoživotnímu učení i k tomu, aby žáci a mladí lidé zažívali úspěch ve škole i pracovním životě.

Mgr. Květa Popjuková

3.07.2017 11:08:02 Nová Alena
Garant oblasti Čtenářská a matematická gramotnost

Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání - Podpora práce učitelů (PPUČ)

9.01.2017 15:00:21 Velický Jan
Projekt, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy základních a mateřských škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost (tzv. základní gramotnosti) i informatické myšlení žáků a dětí. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

Oblasti intervencí

7.12.2016 08:56:51
Při krajském akčním plánování je s ohledem na dlouhodobé cíle rozvoje vzdělávání a na posílení prvků strategického řízení věnována zvýšená pozornost klíčovým tematickým oblastem, tzv.  oblastem intervencí , které jsou podporovány operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OV VVV).

Projekt

6.12.2016 15:36:01
Cílem projektu P-KAP je přispět ke zvýšení kvality vzdělávání a úrovně strategického řízení této oblasti cestou metodické podpory nejvýznamnějších aktérů na úrovni kraje, včetně jednotlivých škol. Posláním projektu je zároveň sladit vzdělávací politiku na školské, krajské a národní úrovni.     

Oblasti intervencí

24.03.2016 14:56:26 Růžičková Markéta
KAP bude zaměřen na intervence směřující ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání  a začlenění či rozvoj dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. To bude  podpořeno vzděláváním vedení škol a zřizovatelů (z IPs Metodická podpora krajského akčního  plánování), spoluprací v území. Klíčová témata, tzv. intervence byly vybrány s ohledem na to, že mohou být svým  konkrétním zaměřením územně specifická.

Publikace vydané v roce 2011

18.03.2016 15:33:55 Franklová Zoja

Všeobecné vzdělávání

29.01.2016 13:10:17 Velický Jan
Zde najdete nabídku publikací z těchto tematických oblastí: kurikulum, kvalita a hodnocení ve vzdělávání, společné vzdělávání, matematické, přírodovědné a digitální vzdělávání, Metodický portál RVP.CZ, jazykové, společenskovědní a umělecké vzdělávání, čeština pro cizince atd.

Čtenářská gramotnost

26.03.2015 12:30:05 Krobot Ivo
Metodická příručka vydaná v roce 2011 je zaměřena na praxi ve školách.

Minimetodika – čtenářská gramotnost

26.03.2015 11:59:53 Krobot Ivo
Vydal VÚP v roce 2011 na podporu činnosti učitelů v praxi.

Rozvoj čtenářských dovedností potřebných v praxi a při studiu vysokých škol

5.11.2014 06:30:48 Šnajdrová Lucie
Publikace projektu Pospolu z roku 2014 je určená skupině oborů 72 Publicistika, knihovnictví a informatika.

Rozvoj čtenářských dovedností potřebných v praxi a při studiu vysokých škol uměleckého zaměření

12.12.2013 14:32:49 Šnajdrová Lucie
Publikace projektu Pospolu z roku 2013 nejen pro skupinu oborů 82 Umění a užité umění.

EDUÍNA 2013: Výsledky a poděkování

6.11.2013 11:42:54 Růžičková Markéta
Ceny Eduína 2013 za inovace ve vzdělávání vyhlásila během slavnostního večera 30. října v pražském Grand Café Orient v Domě U Černé Matky Boží společnost EDUin.

Aktivizace žáků v hodinách biologie – tematický celek Trávicí soustava

14.02.2012 15:06:19 Velický Jan
Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání

3. Závěrem

27.11.2011 10:54:57 Velický Jan

Autoevaluace v rámci QMS školy

27.11.2011 10:13:24 Velický Jan

Příloha č. 6: Mimoškolní a školní aktivity

4.11.2011 13:20:24 Velický Jan
1 2      ››