Vyhledávací formulář

Výsledky hledání

Hledaný text: čtenářská gramotnost
1 2 3 4      ››

Webináře P-KAP 2021

14.01.2021 09:28:09 Kramulová Daniela
První série webinářů v roce 2021 začíná již 4. února. Během dvou měsíců vám nabídneme opět devět webinářů k aktuálním otázkám akčního plánování ve všech tematických oblastech. Inspirujte se, vyzkoušejte nové nástroje a metody práce, které se v praxi osvědčily, využijte všech výhod akčního plánování v rozvoji vaší školy i území.

Střední škola živnostenská Sokolov

12.01.2021 10:50:55 Kramulová Daniela
SSŽ Sokolov patří s třinácti učebními obory (9 oborů H a 4 obory E) a čtyřmi maturitními obory k největším školám v Karlovarském kraji. V přístupu k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků nematuritních oborů klade důraz na její praktické využití v běžném životě žáků - a dokáže najít a realizovat aktivity, které posilují vnitřní motivaci ke čtení i u slabých čtenářů a nestudijně zaměřených žáků.

Čtenářská gramotnost: Pojďme naproti potřebám a zájmu žáků – SŠŽ Sokolov

12.01.2021 10:18:56 Kramulová Daniela
Přestože si středoškolští pedagogové stěžují, že žáci nemají dostatečnou čtenářskou gramotnost a schází jim motivace číst, aktivity propagující čtenářství v rámci školních aktivit a akcí školy zůstávají popelkou. Inspirativní příklad nabízejí školní projekty Střední školy živnostenské v Sokolově, zajímavě propojující odborné vzdělávání se zájmem o knihy a čtení.

Evropský index dovedností 2020: je Česká republika nejlepší v Evropě?

10.12.2020 12:37:09 Biskup Jiří
Česká republika má v roce 2020 nejlepší celkový výsledek z 31 sledovaných zemí v Evropském indexu dovedností, jehož cílem je měřit výkonnost jednotlivých zemí v oblasti rozvoje a využití dovedností. ČR dosáhla 77 bodů z nejvyššího možného maxima 100 bodů. Znamená to, že Česká republika je v rozvoji a využití dovedností nejlepší v celé Evropě? Jak v čem. Index totiž zahrnuje 15 různých měřitelných ukazatelů, jejichž hodnoty jsou čerpány z různých mezinárodních databází, v některých ČR dopadla výborně, někde průměrně, jinde podprůměrně. Výsledky je navíc třeba interpretovat v kontextu každé země. Podrobnou analýzu indexu dovedností v ČR zpracovala síť ReferNet.

Kulatý stůl k základním dovednostem dospělých: jak je podpořit na národní úrovni?

8.10.2020 09:52:39 Stehlíková Aneta
8. 10. 2020 V rámci projektu  Evropská agenda pro vzdělávání dospělých  (EAAL) proběhl v Národním pedagogickém institutu České republiky 18. září 2020 kulatý stůl na téma základních dovedností (basic skills) dospělých. Zúčastnili se ho zástupci Národního pedagogického institutu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Českomoravské konfederace odborových svazů, Úřadu práce ČR, Národního vzdělávacího fondu a Knihovnického institutu Národní knihovny ČR.  

Ohlédnutí za webinářem "Aktivity a náměty I-KAP pro oblast Čtenářská a matematická gramotnost se zohledněním specifik SOŠ a SOU" projektu P-KAP

15.09.2020 08:15:41 Kramulová Daniela
Poslední předprázdninové páteční dopoledne uplynulého, v mnoha směrech výjimečného školního roku se v online prostoru sešlo téměř 60 zástupců krajských realizačních týmů akčního plánování, pedagogů a dalších odborníků působících v oblasti školství a vzdělávání z celé České republiky, kteří svými aktivitami podporují rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti žáků středních škol.

Aktualizace pojetí pro decizní sféru, 2020

8.09.2020 09:53:42 Kramulová Daniela

Metodické kabinety: vedle odborných nechybí kabinet čtenářské gramotnosti

24.06.2020 09:22:46 Kramulová Daniela
14 Krajských center kolegiální podpory, jejichž součástí je 15 metodických kabinetů, vzniklo v rámci implementace Krajského akčního plánu I v Olomouckém kraji. Tyto zastřešující aktivity mají úzkou návaznost na dění v jednotlivých základních, středních a vyšších odborných školách a jejich cílem je zvýšit kvalitu řízení škol i vzdělávání v kraji. Krajské metodické kabinety jsou zaměřené především na polytechnické předměty a odborné vzdělávání, které chce kraj podpořit s ohledem na současné a budoucí potřeby pracovního trhu. Nechybí však mezi nimi ani kabinet čtenářské gramotnosti, která je základní podmínkou práce s odbornými texty, a tedy i dalšího úspěšného vzdělávání.

Jak systematicky podporovat čtenářské zkušenosti žáků

18.02.2020 10:49:04 Kramulová Daniela
V rámci II. vlny dotazníkového šetření projektu P-KAP (2018) bylo mimo jiné zjišťováno, na kterých činnostech se školy v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti aktivně podílí. Z výsledků vyplynulo, že v poměrně velké míře nabízejí pomoc žákům s vlastním výběrem četby (76 %) a také se ve výuce zaměřují na práci s beletristickými texty (73 %). Z šetření nelze usuzovat na to, jak tyto aktivity škol ovlivňují čtenářské preference i celkový přístup žáků k četbě (např. ve smyslu zvýšení četnosti setkávání s delšími, souvislými texty) a zda jsou součástí koordinované koncepce rozvoje čtenářské gramotnost. Je ale překvapivé, že pouze 30 % škol využívá ve výuce dílny čtení a jen 38 % škol spolupracuje systematicky s místními knihovnami.  

Dotazníkové šetření v souvislostech - ČG

18.02.2020 10:39:47 Kramulová Daniela
V letech 2015/16 a 2018 proběhlo v rámci projektu P-KAP plošné dotazníkové šetření potřeb škol. Podívejte se na některé výsledky v oblasti Čtenářská gramotnost i na doporučení a úspěšné příklady z praxe, jak překonávat překážky, na které školy narážejí. Případně proč a jak rozvíjet aktivity, jimž se školy zatím příliš nevěnují.

Čtenářská gramotnost v předškolním vzdělávání: on-line seminář 21. 11. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

15.11.2019 10:17:18 Krobot Ivo
I když děti předškolního věku ještě neučíme číst, neznamená to, že je pro nás čtenářská gramotnost tabu. Inspirovat nás k aktivitám bude Mgr. Andrea Mouchová. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 21. 11. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. 

Webináře

8.11.2019 12:45:57 Perglová Lenka

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v listopadu 2019

30.10.2019 11:33:46 Krobot Ivo
Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

Čtení, to je zábava: on-line seminář 24. 10. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

18.10.2019 11:50:39 Krobot Ivo
Na dubnový webinář k matematické gramotnosti navazuje webinář s tématem čtenářské gramotnosti. Jovanka Rybová a Tomáš Koten si pro nás připravili množství praktických námětů a příkladů z praxe. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 24. 10. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ. NÁHRADNÍ TERMÍN

ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

27.08.2019 14:08:43 Velický Jan

SOU elektrotechnické Plzeň

20.06.2019 14:30:28 Kramulová Daniela
Proč se bez čtenářské a matematické gramotnosti neobejde praktická výuky elektrikářů, jak to vypadá, když řemeslník tyto gramotnosti nezvládá + několik tipů, jak žákům, kteří mají s gramotnostmi problémy, pomoci.

Žáci oboru Kuchařské práce čtou a „pečou“ knihu Světoví Češi

20.06.2019 13:32:02 Kramulová Daniela
Žáci oboru Kuchařské práce Střední školy sociální péče a služeb Zábřeh se zapojili do soutěže Zlaté dítě a spojili čtenářství se svou odbornou praxí, s tím, co umí nejlépe. Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost nejen u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, přibližuje Mgr. Veronika Pospíšilová, vyučující Českého jazyka a Literárně estetické výchovy.

Podpora žáků se zrakovým postižením v Gymnáziu Nad Alejí

19.06.2019 09:28:46 Kramulová Daniela
V pražském Gymnáziu Nad Alejí v současné době studuje pět žáků se zrakovým omezením. Škola má dlouholeté zkušenosti s tím, jak jim zprostředkovávat informace způsobem, který jim vyhovuje, ale i s tím, jak tyto žáky zapojit do běžných aktivit školy.
1 2 3 4      ››