Začíná pilotáž pěti partnerství v projektu POSPOLU

Od října 2013 bude probíhat v projektu POSPOLU pilotáž modelů spolupráce škol a firem v pěti partnerstvích realizovaných v celkem sedmi školách a 47 firmách. V pilotáži se bude zejména ověřovat realizace odborného výcviku žáků učebních oborů v provozech a reálném pracovním prostředí zapojených firem. Pilotáž proběhne v oborech skupiny Strojírenství a strojírenská výroba (23) a v oborech skupiny Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (26).

V rámci pilotáží bude zaplaceno zapojeným školám a firmám celkem téměř 8,9  mil. Kč. Partnerství mohou finance použít na jakékoliv výdaje spojené s realizací partnerství, jako např. na odměny pracovníků, stipendia žákům, cestovné, materiál, nebo propagaci. V pilotáži bude v období od října 2013 do ledna 2015 celkem realizováno 71.534 hodin odborného výcviku pro celkem 430 žáků. Do pilotáže jsou zapojeny jak ryze učební obory kategorie dosaženého vzdělání H, tak obory kategorie dosaženého vzdělání L0.

V rámci pilotáže proběhne také ověření modelu spolupráce ve formách, které doplňují odborný výcvik nebo které umožňují u maturitních oborů užší spolupráci zaměstnavatelů na odborné přípravě žáků. V tabulce je vidět, v jakém počtu se žáci a učitelé účastní jednotlivých forem spolupráce.

Modul

Oborů

Žáků

Učitelů

Hodin

Využití odborníků z praxe

6

279

 

348

Stáže učitelů

6

 

18

870

Profilová maturitní zkouška

2

16

 

480

Odborná praxe

1

14

 

700

V modulu využití odborníka z praxe budou docházet pracovníci zapojených firem přímo do školy a dle dohody se školou budou realizovat výukové aktivity, např. spolupráci na učební praxi, výuce v laboratořích a přednášky pro žáky. V modulu stáže učitelů se učitelé zapojených škol účastní dohodnutých programů v provozu firem a zvýší se jejich odborné kompetence, které následně předají žákům. V modulu profilová maturitní zkouška se odborníci z firem zúčastní jako vedoucí či oponenti maturitních prací žáků, které následně budou před maturitní komisí obhajovány. V pilotáži bude ověřována také spolupráce školy a firmy při realizaci odborné praxe, která je sice krátkodobou formou spolupráce, ale v pilotáži bude kladen na systémové plánování této praxe a propracování její reflexe.

Všechna partnerství musí splnit podmínky, které vyplývají z popisu modelu jejich spolupráce uvedeného v nabídce výběrového řízení, které k výběru partnerství proběhlo. V rámci pilotáže budou školy s firmami předávat Národnímu ústavu pro vzdělávání průběžné reporty a zprávy z pilotáže. Budou zejména referovat o finanční náročnosti realizace odborného výcviku jako celku, aby na základě získaných dat mohla být připravena doporučení pro návrhy legislativních úprav v této oblasti. Metodicky povedou po celou dobu pilotáže všechna partnerství proškolení supervizoři, kteří budou všem zapojeným učitelům a pracovníkům firem k dispozici pro metodické a odborné vedení.

Pilotáž modelů spolupráce bude zahájena bezprostředně po podpisu smluv mezi NÚV a partnerstvími, vybraná partnerství a jejich profily zveřejníme na webu projektu.

Přehled realizátorů pilotáže modelů spolupráce škol a firem

Region partnerství

Skupiny oborů zapojené do pilotáže v rámci odborného výcviku

Počet škol

Počet firem

Jihomoravský kraj

Strojírenství a strojírenská výroba (23)

1

1

Kraj Vysočina

Strojírenství a strojírenská výroba (23)

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (26)

1

6

Moravskoslezský kraj

Strojírenství a strojírenská výroba (23)

1

4

Zlínský kraj

Strojírenství a strojírenská výroba (23)

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (26)

3

29

Jihočeský kraj

Strojírenství a strojírenská výroba (23)

1

3