Projekt Pospolu zhodnotil koordinátor partnerství Ing. Josef Crha

Ředitel školy a koordinátor partnerství Ing. Josef Crha zhodnotil výsledky projektu Pospolu a nastínil náměty na zlepšení spolupráce školy s firmami. Z pohledu kvantifikovaných výstupů konstatoval, že výsledky byly přeplněny.

Jedním z hlavních přínosů projektu z pohledu školy bylo rozšíření spolupráce s firmami v regionu a ověření a aktualizace modulu spolupráce mezi školou a firmami. Firmy se aktivně účastnily inovace školních vzdělávacích programů, došlo k rozšíření počtu hodin odborného výcviku ve firmách a ke společnému plánování vzdělávacího programu školy se zaměřením na odborný výcvik. Do vzdělávacího procesu byl začleněn instruktor z firmy. Škola se také zapojila do spolupráce v profesních sdruženích a při náboru žáků. Byly realizovány stáže učitelů odborného výcviku a odborných předmětů ve firmách a exkurze žáků 1. ročníku ve firmě ŽĎAS, a. s. Pravidelně třikrát ročně docházelo k hodnocení spolupráce (posouzení vzdělávací nabídky, koncepce náboru, účast odborníka z praxe u maturitní a závěrečné zkoušky).

Výsledky projektu Pospolu přinesly také náměty na zlepšení spolupráce školy a firem. K nim patří ukončování vzdělávání žáků stupňovitě, podpora kariérové poradenství na základních školách a změna financování regionálního školství. Vhodná se jeví provázanost počátečního a dalšího vzdělávání prostřednictvím Národní soustavy kvalifikací (NSK). Dále je žádoucí posílit komunikaci školy s firmami, rozšířit odborný výcvik ve firmách a vytvořit ve škole pozici koordinátora pro spolupráci s firmami. V úvahu přichází posouzení možnosti vykonat praktickou část závěrečné zkoušky přímo ve firmě.

Pozn. - Zpracováno projektem Pospolu dle závěrečné TZ z partnerství (stav před autorizací)