AKTIVITY

Projekt Pospolu má tři klíčové aktivity. První z nich je věnována vlastní tvorbě modelů spolupráce a jejich ověřování v partnerství škol a firem. Druhá aktivita bude zajišťovat zejména vzdělávání potřebné k rozvoji a nastavení spolupráce a ve třetí aktivitě bude provedena počáteční vstupní analýza napříč všemi obory. V průběhu projektu bude prováděno vyhodnocování ověřování a na závěr projektu budou sestavena doporučení pro následné legislativní a jiné úpravy pro realizaci praxe žáků SOU a SOŠ.

1.     Modely spolupráce škol a firem

Vytvoření modelů spolupráce škol a firem

Na základě výstupů aktivity 3 (níže) budou navrženy dva základní modely spolupráce středních škol a firem - jeden pro obory vzdělání, které zahrnují odborný výcvik (obory vzdělání kategorie H), druhý pro obory vzdělání, kde se realizuje odborná praxe (obory kategorií M). Třetí model vznikl pro obory L0 jako kombinace těchto dvou modelů. Modely budou rozpracovány do aplikací pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání dle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání.

Pilotní ověření vybraných aplikací modelů spolupráce škol a firem

K doporučení modelů, resp. jejich aplikací pro nastavení spolupráce poskytovatelů počátečního odborného vzdělávání a firem i jejich využití jako podkladů pro návrh systémových opatření je nutné ověřit vybrané aplikace v praxi.

Metodické a učební materiály pro odborný výcvik a profilovou maturitní zkoušku v jednotlivých oborech vzdělání

V rámci této aktivity je nutné také metodicky podpořit naplnění modelů spolupráce v nových prvcích práce a spolupráce, tj. standardů odborného výcviku, ECVET, EQAVET a profilové maturitní zkoušky. Ve spolupráci NÚV, škol a zaměstnavatelů budou vznikat praktická doporučení pro přenos těchto prvků do výuky. Materiály budou posuzovány metodicky, s ohledem na trh práce a příslušný RVP, a pro další použití budou umístěny na metodický portál rvp.cz.

Jaké metodické materiály ke spolupráci škol a firem potřebují školy?

2. Vzdělávání pracovníků z praxe, pedagogických pracovníků, zřizovatelů škol

V rámci druhé aktivity projektu budou připraveny vzdělávací programy pro pracovníky z praxe, pedagogické pracovníky a zřizovatele škol. Autoři vzdělávacích programů budou zpracovávat jednotlivá témata do kurzů tak, aby zahrnovala požadované trendy a zjištění, která vyplynou z analýzy. Budou reagovat na zpracované modely spolupráce a jejich aplikaci v praxi. Vlastní realizace vzdělávání v regionech, zabezpečení akcí bude realizováno přímo v regionech a bude řešeno dodavatelsky.

Vzdělávání vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků SŠ pro spolupráci tréninkovou formou

Cílem aktivity je doplnit informace a rozšířit kompetence učitelů, ředitelů a zřizovatelů SŠ pro podporu spolupráce škol a podniků.

Využití odborníků z praxe v procesu vzdělávání ve středních školách

Cílem je zpracování návrhu na zapojení odborníků z praxe do výuky na SOŠ a SOU. V tomto případě jde o ověření možnosti zapojit odborníky z praxe, kteří nemají pedagogické vzdělání do výuky tak, aby bylo možné využívat jejich zkušenosti. Ve spolupráci s projektem NSK 2 vzniknou dvě nové profesní kvalifikace (PK) Instruktor a Odborník z praxe. Na jejich základě budou navrženy přípravné vzdělávací kurzy pro jejich získání. Kurzy budou pilotně ověřeny a připraveny k akreditaci MŠMT.

 

3. Analýzy a doporučení

Zpracování vstupních analytických materiálů pro školy a zaměstnavatele, evaluace výstupů, návrh souboru opatření a doporučení pro zavedení legislativních a jiných změn.

Zpracování vstupního analytického materiálu

Cílem dílčí části aktivity je podrobné zmapování současného stavu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. V první fázi bude realizována sekundární analýza dat z výběrových šetření zaměstnavatelů, která Národní ústav pro vzdělávání NÚV (dříve NÚOV) realizoval zejména v letech 2004 až 2011. Součástí aktivity bude nové šetření, do kterého budou zahrnuty plošně všechny střední a vyšší odborné školy a vybraní zaměstnavatelé (kvótním výběrem podle jasně nastavených kritérií, sektor, odvětví, velikost podniku).

Evaluace projektu a šíření výstupů

Cílem dílčí části aktivity je nezávislé hodnocení a zpracování průběžné evaluace řešení aktivity 1 a vzniknou návrhy k legislativním opatřením, které vyplynou z ověřování.