Úrovně kvalifikací

Přiřazení úrovní počátečního vzdělání v ČR k úrovni EQF

Úroveň EQF

Dosažené vzdělání

8

vysokoškolské – doktorský studijní program

7

vysokoškolské – magisterský studijní program

6

vysokoškolské – bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání (vč. konzervatoří)

5

programy krátkého cyklu (v ČR se teprve budou vytvářet)

4

střední vzdělání s maturitní zkouškou (všeobecné, s odborným výcvikem, odborné)

3

střední vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky)

2

základní vzdělání, střední vzdělání bez výučního listu, střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2 roky)

1

základy vzdělání (základní škola speciální)

Úrovně EQF popsané znalostmi, dovednostmi a kompetencemi

Úroveň  EQF

Deskriptory popisující úroveň kvalifikací

 

znalosti                          dovednosti                                  kompetence

Úroveň 1

základní všeobecné znalosti

základní dovednosti požadované k provádění jednoduchých úkolů

pracovat nebo studovat pod přímým dohledem ve strukturovaném prostředí

Úroveň 2

základní faktické znalosti v oboru práce nebo studia

základní kognitivní a praktické dovednosti požadované při používání relevantních informací za účelem plnění úkolů a řešení běžných problémů s použitím jednoduchých pravidel a nástrojů

pracovat nebo studovat pod dohledem s určitou mírou samostatnosti

Úroveň 3

znalosti faktů, zásad, procesů a obecných pojmů v oboru práce nebo studia

řada kognitivních a praktických dovedností požadovaných při plnění úkolů a řešení problémů výběrem a použitím základních metod, nástrojů, materiálů a informací

nést odpovědnost za splnění úkolů v práci nebo ve studiu

při řešení problémů přizpůsobovat své chování okolnostem

Úroveň 4

faktické a teoretické znalosti v širokých souvislostech v oboru práce nebo studia

řada kognitivních a praktických dovedností požadovaných při řešení specifických problémů v oboru práce nebo studia

schopnost řídit sebe samého v rámci pokynů v oblastech práce nebo studia, které jsou obvykle předvídatelné, ale mohou se měnit

dohlížet na běžnou práci jiných osob a nést určitou odpovědnost za hodnocení a zlepšování pracovních či vzdělávacích činností

Úroveň 5

rozsáhlé a specializované faktické a teoretické znalosti v oboru práce nebo studia a uvědomování si hranic těchto znalostí

rozsáhlá škála kognitivních a praktických dovedností požadovaných při rozvíjení tvůrčích řešení abstraktních problémů

řídit a kontrolovat pracovní či vzdělávací činnosti, při nichž dochází k nepředvídatelným změnám

posuzovat a rozvíjet své vlastní výkony a výkony ostatních

Úroveň 6

pokročilé znalosti v oboru práce nebo studia zahrnující kritické chápání teorií a zásad

pokročilé dovednosti prokazující zvládnutí oboru a smysl pro inovace, jež jsou požadovány při řešení složitých a nepředvídatelných problémů ve specializované oblasti práce nebo studia

řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za rozhodování v kontextu nepředvídatelné pracovní nebo vzdělávací náplně

nést odpovědnost za řízení odborného rozvoje jednotlivců a skupin

Úroveň 7

vysoce specializované znalosti, z nichž některé jsou v popředí znalostí v oboru práce nebo studia, sloužící jako základ originálního myšlení nebo výzkumu

kritické uvědomování si znalostí v oboru a na rozhraní mezi různými oblastmi

speciální dovednosti požadované při řešení problémů ve výzkumu a/nebo při inovacích s cílem rozvíjet nové znalosti a postupy a integrovat poznatky z různých oblastí

řídit a transformovat pracovní nebo vzdělávací kontexty, které jsou složité, nelze je předvídat a vyžadují nové strategické přístupy

nést odpovědnost za přispívání k profesním znalostem a postupům a/nebo za posuzování strategických výkonů týmů

Úroveň 8

znalosti na špičkové úrovni v oboru práce nebo studia a na rozhraní mezi obory

vysoce pokročilé a specializované dovednosti a techniky, včetně syntézy a hodnocení, požadované při řešení kritických problémů ve výzkumu a/nebo inovacích a při rozšiřování a novém definování stávajících znalostí nebo odborných postupů

vykazovat značnou autoritu, inovační potenciál, samostatnost a akademickou a odbornou integritu a trvalé odhodlání přicházet s novými myšlenkami a vyvíjet nové postupy na špičkové úrovni v oboru práce nebo studia, včetně výzkumu

         

 

Úrovně kvalifikací v Národní soustavě kvalifikací

Každá úplná i dílčí kvalifikace v NSK má určitou kvalifikační úroveň popsanou pracovními kompetencemi (způsobilostmi). Kvalifikační úrovně tvoří univerzální stupnici umožňující zařazení všech úplných i dílčích kvalifikací a jsou společné pro Národní soustavu kvalifikací a pro Národní soustavu povolání. Návrh kvalifikačních úrovní vyjadřuje i jejich vztahy s úrovněmi EQF.

Nově se vymezuje úroveň EQF 5, které dosud ve vzdělávací soustavě ČR neodpovídal žádný stupeň vzdělání, a to tak, že se navrhuje, aby k této úrovni byly přiřazeny vzdělávací programy krátkého cyklu terciárního vzdělávání, které by vznikly transformací dosavadních vzdělávacích programů vyšších odborných škol, jež podle stávajícího legislativního stavu jsou předkládaným materiálem přiřazeny k úrovni 6.

Vzdělávací programy krátkého cyklu terciárního vzdělávání (v rozsahu do 120 kreditů ECTS) by po transformaci vzdělávacích programů vyšších odborných škol poskytovaly vzdělávání vedoucí k dosažení kompetencí předpokládajících zvládnutí metod a technik odpovídajících užšímu okruhu specializovaných povolání na úrovni umožňující samostatný výkon odborných činností v těchto povoláních včetně samostatné výdělečné činnosti a řídících činností ve vztahu k týmu zaměstnanců s dosaženou úrovní kvalifikace 1 až 4; současně by tyto kvalifikace poskytovaly základ pro prostupnost s bakalářskými studijními programy (úroveň 6), kde se kvalifikace rozšiřuje na rozsáhlejší zvládnutí teorií a metod konkrétního oboru.

Akademický standard pro vzdělávací (studijní) programy vedoucí ke kvalifikacím 5 a vyšším bude vytvořen Národním kvalifikačním rámcem pro terciární vzdělávání, který je připravován MŠMT v rámci projektu Q-RAM.

Koncepce předkládaného materiálu předpokládá, že do úrovně 5 by mohly být zařazovány také dílčí kvalifikace systému dalšího vzdělávání, které by neodpovídaly přímo kvalifikaci počátečního vzdělávání, což by umožňovalo i prostupnost obou typů kvalifikací právě v rámci úrovně 5 a možného transformovaného profesního vyššího vzdělávání.

Dílčí kvalifikace (a vzdělávací programy k nim připravující) jsou v úrovni 5 EQF uvedeny z důvodu otevření možné diskuse pro propojení systému NSK a zákona č. 179/2006 Sb. s úrovní 5. Dílčí kvalifikace jsou však tvořeny na všech úrovních, kde je zákon č. 179/2006 Sb. tvořit umožňuje, k dnešnímu datu do úrovně EQF 4.

Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací, které byly projednány Poradou vedení MŠMT dne 5.1. 2010, najdete v publikaci Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací (ke stažení zde).