Přiřazovací zpráva ČR

Národní přiřazovací zpráva ČR popisuje výsledek i celý proces přiřazování kvalifikací k jednotnému Evropskému rámci kvalifikací (EQF) v České republice.  V červenci 2011 schválila Národní přirazovací zprávu Vláda ČR. 

Ke stažení:

Národní přiřazovací zpráva ČR Národní přiřazovací zpráva ČR  (2013)

National Referencing Report Czech Republic National Referencing Report Czech Republic (2013)

Národní přiřazovací zpráva ČR Národní přiřazovací zpráva ČR (2012)  

Národní přiřazovací zpráva - shrnutí Národní přiřazovací zpráva - shrnutí (2012)

National Referencing Report Czech_Republic National Referencing Report Czech_Republic (2011)


Vznik a obsah Národní přiřazovací zprávy ČR

Doporučení o zavedení Evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení (dále jen doporučení o zavedení EQF), které bylo schváleno 23. dubna 2008, vyzývá členské státy, aby uvedly do vztahu své národní systémy kvalifikací s úrovněmi EQF. Tento proces je podmíněn splněním deseti kritérií a postupů odsouhlasených Poradní skupinou EQF. Jedním z kritérií je sepsání zprávy o průběhu a výsledcích referenčního procesu a její předložení Evropské komisi. Národní přiřazovací zpráva ČR, která byla vytvořena v Koordinačním centru pro EQF za spoluúčasti odborníků z různých oblastí vzdělávání a jež byla diskutována s různými zainteresovanými stranami, popisuje výsledek přiřazovacího (referenčního) procesu v České republice při respektování všech podmínek stanovených v doporučení o zavedení EQF a Poradní skupinou EQF.

Česká republika přiřadila k Evropskému rámci kvalifikací pro celoživotní učení svůj vzdělávací a kvalifikační systém. Národní kvalifikační rámec, který by společnými deskriptory popisoval úrovně všech kvalifikací, zatím vytvořen není. Existující systém klasifikace kvalifikací získávaných v počátečním vzdělávání (Klasifikace kmenových oborů vzdělání, dále KKOV) a úrovně kvalifikací vedených v registru Národní soustava kvalifikací (dále NSK) přiřazení k úrovním EQF umožňují, a to zejména proto, že jak kurikula pro počáteční vzdělávání, tak deskriptory úrovní a standardy kvalifikací v NSK jsou založeny na zásadě a cíli výsledků učení.

Zpráva v úvodní části vysvětluje vznik zprávy a její účel, v druhé části je popsán vzdělávací a kvalifikační systém České republiky a zajišťování jeho kvality, třetí část podrobně popisuje naplnění deseti kritérií a postupů stanovených Poradní skupinou EQF. Čtvrtá, závěrečná část nastiňuje možný další vývoj v oblasti sbližování vzniklých a vznikajících kvalifikačních rámců pro oblasti vzdělávání, tj. pro počáteční primární a sekundární vzdělávání, pro terciární vzdělávání (vznikající v projektu Q-RAM) a pro další vzdělávání (rámec registru NSK). příloh, které podrobněji popisují postupy, či citují podpůrné materiály a dokumenty, které dokládají oprávněnost výsledku procesu přiřazování. kvalifikace podle glosáře v doporučení o zavedení EQF, kde se kvalifikací rozumí „formální výsledek hodnocení a validace, který je získán v okamžiku, kdy příslušný subjekt stanoví, že jedinec dosáhl výsledků učení podle daných standardů“. Používání termínu kvalifikace v této zprávě je s touto definicí v souladu, přestože chápání tohoto termínu může být mezi různými uživateli v českém prostředí poněkud odlišné.


Zpráva byla vytvořena v Koordinačním centru EQF při Národním ústavu odborného vzdělávání z podkladů připravených v rámci projektu NCP EQF ve spolupráci s MŠMT,CSVŠ, VÚP.

 

Podkladové studie k Národní přiřazovací zprávě ČR

Studie o přiřazování kvalifikací v počátečním vzdělávání k úrovním 1-4 Studie o přiřazování kvalifikací v počátečním vzdělávání k úrovním 1-4 (2011)

Studie o uvedení úrovní EQF na kvalifikačních dokladech Studie o uvedení úrovní EQF na kvalifikačních dokladech (2011)

Studie o zajišťování kvality v terciárním vzdělávání Studie o zajišťování kvality v terciárním vzdělávání (2011)

Studie o přiřaování kvalifikací v terciárním vzdělávání Studie o přiřazování kvalifikací v terciárním vzdělávání (2011)