Vyhodnocení názorů odborníků z praxe na JZZZ ve školním roce 2009/2010

Věra Vašáková a kol. Vydal NÚOV 2010

Vyhodnocen___n__zor___odborn__k.jpgV rámci řešení projektu Nová závěrečná zkouška bylo pro školní rok 2009/2010 vytvořeno celkem 98 jednotných zadání závěrečné zkoušky (JZZZ) uplatnitelných ve 116 oborech středního vzdělání s výučním listem kategorie H. Na tvorbě jednotných zadání pracovalo celkem 50 editorů (z toho 26 pracovníků škol, 24 pracovníků NÚOV) a 450 autorů vybraných z řad pracovníků škol. Jednalo se zejména o učitele odborných teoretických předmětů a odborného výcviku.

Jednotná zadání byla školám zpřístupněna prostřednictvím webového portálu informačního systému nové závěrečné zkoušky. Letos poprvé mohly při závěrečné zkoušce využít jednotné zadání všechny školy, které mají ve své vzdělávací nabídce zařazeny obory středního vzdělání s výučním listem dané kategorie. Jedná se o další krok v přípravě plošného zavedení nové závěrečné zkoušky v odborných školách. Podle zpětné vazby, poskytnuté školami prostřednictvím informačního systému, se pro využití jednotného zadání alespoň v jednom z vyučovaných oborů rozhodlo více než 80 % škol.

Po ukončení závěrečných zkoušek vyplnily příslušné školy elektronický dotazník, ve kterém byly zjišťovány jejich zkušenosti z realizace závěrečné zkoušky podle jednotného zadání a názory, připomínky a doporučení k tvorbě JZZZ pro příští školní rok.

K úrovni zpracování JZZZ je však třeba získat i názory ze sféry výkonu povolání, pro která jsou žáci příslušných oborů vzdělání připravováni. Vytvořená jednotná zadání byla proto předložena k posouzení odborníkům z praxe. Jejich výběrem i celkovou organizací zpracování stanovisek k jednotlivým JZZZ byla na základě výsledků výběrového řízení pověřena Hospodářská komora ČR. K expertnímu posouzení bylo předloženo 94 jednotných zadání, která podle oborové příslušnosti posuzovalo 75 odborníků (tzn. někteří z nich se vyjadřovali ke 2 – 5 JZZZ příbuzných oborů vzdělání). Počet JZZZ předložených k odbornému stanovisku byl redukován v případě jednotných zadání vytvořených pro „prodavačské“ a „gastronomické“ obory (některá JZZZ pro tyto obory vzdělání mají řadu společných koncepčních prvků).

V následujícím textu je uvedena shrnující informace o výsledcích expertního posuzování JZZZ daných oborů vzdělání a o dalším využití získaných poznatků. Při tvorbě JZZZ pro školní rok 2010/2011 se příslušní odborníci z praxe již budou přímo účastnit tohoto procesu, což představuje pro práci autorských týmů významný přínos.


publikace ke stažení publikace ke stažení (233,06 KB)