Výrobce hraček má možnost získat ověření kvalifikace

Sdružení pro hračku a hru, 10.11.2011  V ještě nedávné době zajišťovala vystudovaná škola nebo získání výučního listu potřebnou kvalifikaci na celý produktivní život. Převratné a stále intenzivnější technologické změny vyžadují celoživotní sledování a přizpůsobování se těmto požadavkům, prakticky celoživotní učení. 

V řadě případů dochází i k tomu, že celé obory zanikají a na druhé straně vyvstává poptávka po úplně jiných profesích. Někdy se jedná o velmi náročné studium, naopak často ve vysoce automatizovaných provozech o dílčí kvalifikace, zaměřené na několik operací.

Pro usnadnění získávání dílčích kvalifikací a pružné uplatnění na trhu práce dochází k vytváření vzdělávacího systému umožňující přizpůsobit se současným požadavkům trhu.

Co je vlastně Národní soustava kvalifikací?

NSK je klíčovým nástrojem pro praktickou realizaci zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Je vytvářena jako celostátně platný registr kvalifikací uznávaných na trhu práce v České republice v aktivní spolupráci s reprezentanty zaměstnavatelů sdružených v sektorových radách.

Národní soustava kvalifikací navazuje na Národní soustavu povolání (NSP). Jestliže NSP poskytuje informace o povoláních a typových pracovních pozicích vyskytujících se na trhu práce, NSK popisuje, co je potřeba umět pro komplexní výkon povolání (úplná kvalifikace) anebo jeho části (dílčí kvalifikace).

Zaměstnavatelé sami se vlastně v rámci tohoto systému stávají vzdělavateli a ověřovateli kvalifikací, a to v reálných podmínkách praxe, tj. učí a zkouší v dílnách, provozovnách, čímž vzdělání přibližují cílové skupině dospělých. Personalista se může spolehnout, že člověk s osvědčením o zkoušce NSK danou kvalifikaci aktuálně skutečně ovládá. Dotyčný pak získává kvalifikaci, která je z pohledu uplatnění se na trhu práce rovnocenná kvalifikaci získané v rámci klasického školního vzdělávání. Kromě lepšího pracovního uplatnění se však tomu, kdo úspěšně vykoná zkoušky ze všech dílčích kvalifikací, které tvoří kvalifikaci úplnou, otevírají také další možnosti - může získat i výuční list v daném oboru. Stačí navštívit školu, která tento obor vyučuje, a složit závěrečnou zkoušku. Řada kvalifikací zároveň může být vstupenkou do podnikání, protože získaný certifikát v budoucnu umožní provozovat vybrané živnosti.

Celkový počet dílčích kvalifikací, o jejichž osvědčení se mohou zájemci u autorizovaných osob hlásit, dosáhl v září 201 čísla 250 a dále se podle aktuálních potřeb rozšiřuje. Důležité je, že se připravuje také  možnost získání dílčí kvalifikace v obou Výrobce dřevěných hraček, Výrobce loutek a Výrobce textilních hraček. Do roku 2015 by mělo být vytvořeno zhruba 1 100 kvalifikací, o které je na pracovním trhu největší zájem. O tom, že Národní soustava kvalifikací se již dostává do povědomí zaměstnavatelů i zaměstnanců, svědčí i fakt, že v červnu počet zkoušek realizovaných pro získání osvědčení o některé z dílčích kvalifikací přesáhl hranici 12 000. Četnost realizovaných zkoušek navíc neustále strmě roste.

Konkrétní požadavky na znalosti a dovednosti potřebné pro získání jednotlivých kvalifikací a způsob jejich ověření lze nalézt na webových stránkách  www.narodni-kvalifikace.cz, kde je k dispozici také aktuální seznam všech již vytvořených a schválených kvalifikací.  Zájemci zde naleznou rovněž informace o tom, které instituce – tzv. autorizované osoby mohou certifikát udělovat, jak dlouho by měla daná zkouška trvat a jaká je její orientační cena.

Více informací o Národní soustavě kvalifikací, např. informace o podmínkách získání autorizace a o obsahu zkoušky, můžete získat na e-mailové adrese dotazynsk@komora_cz, nebo na stránkách www.nskonline.cz.