Valná hromada SPP: Tisková produkce pro průmysl klesá!

15.5.2009     Polygrafie revue     str. 29,     Profesní svazy,  Vladimír Lukeš,   NÚOV     NSK  Na pořad výročního setkání Svazu polygrafických podnikatelů pfiišly i aktuální dílčí kvalifikace 

            Dvoudenní setkání českých a moravských firem sdružených ve Svazu polygrafických podnikatelů (SPP) proběhlo 25. a 26. března v Hrotovicích u Třebíče. V předvečer valné hromady se sešla odborná skupina (OS) pro školství a poté prezidium svazu.

 

            Jak zdůraznil prezident SPP ing. Jan Sochůrek v úvodu výroční zprávy, tato organizace s téměř dvacetiletou tradicí má dobré kontakty se státními i odbornými institucemi. Jde především o účinnou spolupráci se zaměstnavatelskými organizacemi s vyšším dosahem, především s Unií zaměstnavatelských svazů a Konfederací podnikatelských a zaměstnavatelských svazů, kde je SPP členem.

            Valná hromada se letos vyznačovala několika specifickými rysy. Nejenže tradičně rekapitulovala výsledky činnosti svazu za uplynulý rok, ale věnovala pozornost i současným ekonomickým poměrům jak našich tiskáren, tak ekonomice jako celku. Českých tiskáren se dotkla nelehká hospodářská situace především v přímé návaznosti na problémy v jiných odvětvích průmyslu. Tam, kde výroba tiskovin přímo navazuje na jinou výrobu, například v automobilovém průmyslu, poklesl výrazně počet zakázek. Tuto situaci registrujeme ve všech sférách napříč polygrafií: od obalářů přes časopisecké provozy až po komerční tiskárny.

            Tím víc se musí SPP zabývat výhledem do budoucnosti. Co nás konkrétně čeká v letošním roce i v letech příštích, nemá smysl snažit se nějak přesně odhadovat, na to dnes nestačí renomovaní ekonomové ani jiní experti. Úkolem je spíše podívat se, jak je svaz na výkyvy připraven a v čem může pomoci ke konsolidování trhu a ekonomické situace. Výhodu přináší fakt, že svaz má celkem stabilní členskou základnu a funkční organizační strukturu. V současné době jde o 95 členů, z toho 67 kolektivních a 28 individuálních.

Jednání OS pro školství, které předcházelo jednání prezidia SPP, mělo nebývale hojnou účast. Polygrafické školy z Čech a Moravy byly zastoupeny tentokrát nejen svými řediteli, ale přijeli i odborní učitelé. Předseda odborné skupiny ing. Pavel Pop předložil všem zúčastněným návrh témat, která by měla být zařazena do výuky polygrafických škol v rámci Školních vzdělávacích programů (ŠVP) a která by měla obohatit, modernizovat a hlavně sjednocovat jejich výuku. Nejedná se ovšem o nějaké svazující dogma, samozřejmě každá škola prosazuje do školských vzdělávacích programů vedle společných témat svoje individuální potřeby ve vzdělávání.

            Témata, která by měla sjednocovat a připravovat absolventy škol pro moderní praxi, jsou nabíledni: správa barev, kontrola kvality, moderní technologické postupy. V bohaté diskusi, kdy se zástupci škol vyjadřovali k tomuto návrhu, zazněly stálé bolesti našeho školství, jako je nedostatečná technická vybavenost, ale i nouze o kvalitní odborné pedagogy. Zazněla ovšem řada inspirativních námětů: například zařazení problematiky procesních kalibrací tiskových strojů a dalších polygrafických zařízení. Pavel Pop apeloval na využívání moderních audiovizuálních výukových programů a pomůcek. Hovořilo se také o dalším vzdělávání odborných pedagogů.

            Ostatně následující jednání prezidia SPP tyto závěry v mnohém potvrdilo. Ze strany polygrafických podnikatelů již dlouho zaznívá kritika nedostatečné teoretické i praktické vybavenosti některých nastupujících vyučenců či absolventů. Kritika se soustřeďuje zejména na jejich zastaralé poznatky a dovednosti nerespektující vývoj polygrafické techniky a technologií.

 

Výstupy ze Sektorové rady

 

V jednání OS pro školství rovněž zazněla zpráva o stavu rozpracovanosti úkolů Sektorové rady pro polygrafii (SR). Pro připomenutí: SR sdružuje zástupce zaměstnavatelů, profesních organizací, odborů, odborníků na lidské zdroje a zástupců vzdělavatelů. Na její výstupy musí vzdělávací programy odborných škol navazovat. Hlavním dnešním úkolem SR je vymezování kvalifikací a tvorba jejich standardů. Skončil počáteční úkol aktualizovat jednotlivá povolání a jejich typové pozice v rámci Národní soustavy povolání (NSP) podle požadavků polygrafického trhu práce.

 

Co jsou dílčí kvalifikace

 

Navazující Národní soustava kvalifikací (NSK) rozlišuje dva typy kvalifikací: první „úplná kvalifikace“ je způsobilostí vykonávat určité povolání (tiskař, architekt…), kterou člověk získává ve škole nebo v učilišti absolvováním určitého oboru vzdělání. Druhý typ představuje „dílčí kvalifikace“ jako způsobilost vykonávat pouze část určitého povolání. V praxi to znamená určitou pracovní činnost nebo několik činností, které ale ve svém celku dávají možnost pracovního uplatnění. Příkladem dílčí kvalifikace v polygrafii je flexotiskař nebo knihař ve strojní knihařské výrobě.

            Dílčí kvalifikace identifikují jednotky práce, které si žádá trh práce. Například profese flexotiskaře vyžaduje souhrn činností od převzetí výrobních podkladů pro tisk zakázky až po údržbu tiskového stroje ve dvou oblastech: na úzkoformátových a širokoformátových strojích. Z hlediska pracovníka je dílčí kvalifikace způsobilostí vykonávat určitou práci, s níž se může „živit“, tedy s níž je (alespoň sezonně) zaměstnatelný. Každá kvalifikace má v rámci NSK svůj kvalifikační standard a hodnotící standard. Každý občan, který bude chtít získat osvědčení o dílčí kvalifikaci, bude muset složit zkoušku podle hodnotícího standardu této dílčí kvalifikace.

            První ze standardů vymezuje, co je třeba pro získání příslušné kvalifikace umět. Jedná se o soubor kompetencí (způsobilostí) potřebných pro výkon příslušných pracovních činností. K nim patří například v případě tiskaře příprava a seřízení tiskového stroje. Pomocí hodnotícího standardu bude zjišťováno, zda člověk skutečně splňuje požadavky dané kvalifikace. Způsobem ověření bude například v dílčí kvalifikaci knihař ve strojní knihařské výrobě praktické předvedení nastavení knihařského stroje pro určitou knihařskou operaci. Pro obsah kvalifikačních i hodnotících standardů je velmi důležité, aby vycházely z konkrétních požadavků světa práce, proto se také na jejich formulování zásadním způsobem podílejí zástupci zaměstnavatelů.

            Aktuální role SR pro polygrafii je jasná: v návaznosti na aktuální situaci monitorovat trh práce, identifikovat co nejrychleji vývojové trendy, neustále revidovat strukturu a popis povolání. Aby podpora vzdělávání a rozvoje odborných dovedností v zájmu potřeb polygrafie dobře fungovala, je nutné neustále komunikovat také se státními a vzdělávacími institucemi. Úkolem vzdělávací soustavy je de facto poskytovat podnikatelům i pracovníkům servis pro další vzdělávání.

            Přestože k úplné kvalifikaci bude možné dospět i mimo školní vzdělávání, zkoušku úplné kvalifikace musí zájemce složit na některé z odborných škol. Tím je zajištěna rovnocennost kvalifikací získaných různými cestami.

            Školy navíc získávají příležitost stát se autorizovanými osobami, které budou ověřovat dílčí kvalifikace. Pro školy se tím nabízí příležitost pořádat kurzy pro dosažení těchto kvalifikací. Školy by měly využít výstupů NSK také tak, že začlení přípravu pro některé dílčí kvalifikace do svých vzdělávacích programů. Jejich absolventi tak mohou získat kromě výučního listu i celostátně platné osvědčení o dílčí kvalifikaci, která může přispět k jejich lepší uplatnitelnosti na trhu práce.

Výroční zpráva SPP podtrhla potěšující skutečnost: nabídka informací na polygrafickém obchodním a informačním portálu, provozovaném svazem, se stále rozšiřuje a zdokonaluje. Připomeňme právní servis, seznam neplatičů či daňové poradenství. Denně je zaznamenáváno přes tisíc přístupů na portál, přičemž byl často místem prvního kontaktu zájemců o členství ve svazu.

            Přeloženy a zpřístupněny na portálu SPP byly normy 12647-1, 2,3 a nově i 12647-7. Jde tedy o parametry a metody měření ofsetového a novinového tisku, digitálního tisku a nátisku i tisku tradičními tiskovými postupy z digitálních dat. Jejich publikování na portálu umožňuje prohlížení, stažení a vytištění.

            Důležitou aktivitou SPP je ediční činnost. Svaz vydá do poloviny tohoto roku ve spolupráci s Univerzitou Pardubice publikaci Moderní polygrafie. Nebude určena jen odborným pedagogům, ale měla by být v knihovně každého polygrafa i vydavatele.

Ve spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů SPP také připravil a podal projekt na čerpání peněz ze strukturálních fondů EU na další vzdělávání pracovníků v polygrafii. Pokud bude úspěšný, umožní od roku 2010 zvyšovat kvalifikaci pracovníků členských firem SPP i za evropské peníze.