Úvodní slovo

newsletter_logo.jpg Newsletter 1/2013,  konsorcium HK ČR, SP ČR a TREXIMA, spol. s r.o.     Vláda na svém zasedání 27. února 2013 schválila usneseníč. 135 k návrhu na podporu využití Národní soustavykvalifikací a zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávánívýsledků dalšího vzdělávání. Návrh usnesení předkládal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala s cílem podpořit systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který od doby schválení zákona v roce 2006 pomohl získat profesní kvalifikaci více jak 70 tisícům obyvatel.   

mgr_Klara_Bezdekova.jpgV současné době je schválených více než 400 profesníchkvalifikací a na udělování autorizací se podílí většina ministerstevČR. Přesto dosud není systém ověřování a uznávánívýsledků dalšího vzdělávání běžně využívaným systémem,o kterém by věděla většina obyvatel, a který by využívalavětšina zaměstnavatelů například při formulaci kvalifikačníchpožadavků v rámci náboru nových zaměstnanců. Jenepochybné, že ke změně dosavadního mnohaletého přístupuje zapotřebí odpovídající čas a vhodná osvěta.Principy získávání profesních kvalifikací v rámci dalšíhovzdělávání byly v uplynulých letech podpořeny provázáníms rekvalifikačními kurzy, které jsou zakončovány zkouškoudle zákona č. 179/206 Sb. a zakotvením v živnostenskémzákoně, kdy je profesní kvalifikace uznatelným doklademo vzdělání za účelem získání živnostenského oprávnění.Přijaté usnesení vlády je významným krokem, jehož cílemje zjednodušení legislativního prostředí. Osvětový charakterusnesení má mít dopad především na tvůrce zákonů,kteří by měli i ve specifických oblastech využít zákon č. 179/2006 Sb. jako společnou platformu pro získávání profesníchkvalifikací. Usnesení vlády ukládá členům vlády:„zohlednit existenci Národní soustavy kvalifikací a zákonač. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšíhovzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávánívýsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů,při tvorbě vlastních právních předpisů upravujících oblastikvalifikací, kvalifikačních předpokladů pro výkon povolání čiověřování a zkoušky kvalifikační způsobilosti“.Již dnes se některá ministerstva obracejí na Ministerstvoškolství, mládeže a tělovýchovy a konzultují možnostipropojení jimi chystané legislativy se zákonem č.179/2006 Sb. v oblasti získávání kvalifikací. Děje se takdíky společnému úsilí Ministerstvaškolství, mládeže a tělovýchovy, Národníhoústavu pro vzdělávání, konsorciaHospodářské komory ČR, Svazuprůmyslu a dopravy ČR a společnostiTREXIMA, spol. s r.o., sektorových rada dalších tvůrců systému Národní soustavykvalifikací.Věřím, že lepší přehlednost a provázanostlegislativy upravující kvalifikacemůže významně přispět ke skutečnosti,kdy získávání a vyžadování kvalifikacídosažených v dalším vzděláváníbude běžně využívaným systémem jakpro občany, tak pro zaměstnavatele.