NSK2 v systému celoživotního vzdělávání

prace.jpg Česká republika zvýšila účast dospělých na dalším vzdělávání ze 7,5 % v roce 2010 na 11,4 % v roce 2011, a tím překročila průměr Evropské unie pohybující se kolem 8,9 %.

msmt.jpg

Co stojí za tímto úspěchem? Nepochybně postupné naplňování strategického plánu celoživotního učení, na jehož základě je systematicky a koncepčně rozvíjena oblast dalšího vzdělávání, zvyšována informovanost dospělých o možnostech jejich zapojení do dalšího vzdělávání a podporována jejich motivace k celoživotnímu učení.
Většina české populace si již velmi dobře uvědomuje, že nevystačí celý svůj profesní život se vzděláním získaným ve škole, že udržet se na trhu práce do vysokého věku znamená stále na sobě pracovat, tedy profesně se dále rozvíjet a zvyšovat svou kvalifikaci. 
Jedinečným nástrojem nabízejícím získání celostátně uznávaných profesníchvolba.jpg kvalifikací je systém Národní soustava kvalifikací (NSK) budovaný na reálných požadavcích trhu práce. Systém garantovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nabízí možnost získání kvalifikace bez nutnosti návratu do školy a díky úzké spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a podnikatelskou sférou propojuje svět vzdělání se světem práce. 
Tvorba NSK je přibližně v polovině celého zamýšleného projektu. Jako vše, co se rodí a postupně vzniká, má svá úskalí, na kterých je potřeba ještě pracovat, kvalitativně je rozvíjet a dotvářet. Nelze než poděkovat a držet palce obrovskému týmu nadšenců z řad podnikatelské i státní sféry, aby na konci tohoto revolučního projektu vznikl funkční systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání tolik potřebný pro zvyšování konkurenceschopnosti České republiky.

Věra Kolmerová
řed. odb. vyššího odborného a dalšího vzdělávání