Diskuse o spolupráci škol a firem se vedou již dlouho, sektorové dohody však iniciují akci

V centru Brna se 7. června setkali u kulatého stolu zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR, řešitelského týmu Národní soustavy povolání (NSP) a Národní soustavy kvalifikací (NSK), škol a firem z Jihomoravského kraje, aby prodiskutovali téma nedostatků trhu práce a jejich možných řešení.  protext.cz, 7.6.2012

Po úvodním slovu Miloše Rathouského ze Svazu průmyslu a dopravy ČR zahájil svou prezentaci Bohumil Mužík, předseda Koordinační rady NSP II a NSK2, nastíněním aktuálních problémů na trhu práce a jejich důsledků: "Všechny střípky se ve školství, na trhu práce i ve společnosti samotné v posledních letech poskládaly do takového celku, že už dnes v době doznívající recese nejsou na trhu práce k dispozici řemeslně a technicky kvalifikovaní lidé.“ Tuto situaci se snaží řešit zmíněné systémy Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací.

Antonína Malacha z Evropského polytechnického ústavu v Kunovicích pak zajímalo napojení na evropské kvalifikační systémy. "Všechny kvalifikace se vytvářejí v návaznosti na Evropský kvalifikační rámec a koncem příštího roku bude Česká republika posílat do Evropské unie souhrn přiřazení těchto kvalifikací,“ reagoval Bohumil Mužík.

Karel Krška ze SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické si posteskl nad tím, že soustavy zatím mohou ovlivnit výhradně systém dalšího vzdělávání: "Pokud přijde firma s nabídkou, že zaměstná dvacet obráběčů, a tuto nabídku dá učňům třetího ročníku, je to pozdě - je potřeba nastavit systémové řešení v podobě propagace technických oborů už na základní škole.“

Zdeněk Vršník, koordinátor sektorových rad, ve svém příspěvku představil sektorové dohody, které se snaží řešit právě zapojení škol do tohoto systému. Miloš Rathouský poté konstatoval: „V rámcových vzdělávacích programech je jedna drobná, nicméně zásadní chyba - není tam ukotvena povinnost projít pracovním vyučováním; ideální by bylo zapojit do tohoto vyučování firmy v daném regionu.“

Antonín Malach pokračoval: "V Rakousku a v Německu již dlouhou dobu tento duální systém funguje… Proč u nás neexistuje nějaké propojení, proč se třeba nespolupracuje s německým a rakouským systémem, proč se tomuto pojetí Česká republika spíš vzdaluje?“ Cesta pomocí mezinárodní spolupráce je bohužel velmi komplikovaná a v krátkodobém horizontu neřešitelná, na tom se účastníci shodli, nicméně myšlenka duálního systému byla vnímána jako zásadní. "V České republice v podstatě už několik škol podle duálního systému máme (např. ve společnostech Třinecké železárny, Škoda Auto), ale reálnější cestu vidím ve využití již existujících škol firmami, např. v roli Autorizované osoby, jako centra vzdělávání pro žáky i dospělé zájemce o další vzdělávání,“ uzavřel debatu Miloš Rathouský.

Zdeněk Vršník navázal se sektorovými radami a sektorovými dohodami: “Vzdělávací systém se takříkajíc utrhl ze řetězu - je velmi nepružný a není jisté, kdy se ho podaří dostat do podoby reflektující potřeby trhu práce a zaměstnavatelů. Navíc již teď není v podstatě možné mít jednu kvalifikaci na celý život, člověk bude potřebovat získat druhou i třetí v průběhu dospělosti, aby zůstal zaměstnatelným.“ K této záležitosti se vyjádřila také Hana Stojanová z Mendelovy univerzity v Brně a zeptala se, zda práce na systémech NSP a NSK není duplikací činnosti ministerstev. Zdeněk Vršník však upozornil na to, že nejde o duplicitu: "Jde o jakési předání kompetencí do rukou těch, kteří mají správné a aktuální informace, a sice zaměstnavatelů, a toto považuji za velice cenné. Navíc Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako zadavatelé všechny výstupy schvalují a akceptují. V horizontu deseti až patnácti let nás čeká generační obměna ve firmách a NSP a NSK řeší kvalitu zaměstnanců, nikoli kvantitu - na to máme jiný nástroj, a tím jsou sektorové dohody.“

Na závěr kulatého stolu potvrdil slova předchozích diskutérů i Karel Tichý z Asistenčního centra, když představil výsledky analýzy regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce: „V Jihomoravském kraji převyšuje poptávka nad nabídkou v oboru dopravy a strojírenství a také v oblasti stavebnictví, což se vyjma Prahy v žádném jiném kraji neobjevilo. Navíc v žádném jiném kraji nejsou tak velké počty ‚přebývajících‘ absolventů napříč spektrem maturitních oborů a zároveň signifikantní nedostatek vyučených řemeslníků a techniků,“ uvedl.

Národní soustava povolání je aktuální, efektivní a flexibilní systém mapování potřeb trhu práce. Obsahuje informace o povoláních uplatnitelných na trhu práce a požadovaných kompetencích. Slouží pro podnikovou praxi, při poradenských službách a při ovlivňování odborného vzdělávání. Vytváří ji zaměstnavatelé prostřednictvím sektorových rad, ve kterých co nejpřesněji určují strukturu svých potřeb, a garantem celého procesu je stát. V databázi uživatel nalezne vše, co potřebuje vědět o povoláních, např. pracovní náplň, požadovanou kvalifikaci, kompetence, potřebné odborné dovednosti a znalosti, údaje o mzdovém ohodnocení, volných místech a další.

Národní soustava kvalifikací pak popisuje, co je potřeba umět pro výkon těchto povolání (úplná profesní kvalifikace) anebo jeho části, tj. dílčí pracovní činnosti (profesní kvalifikace). Je to státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. NSK definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání a zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech.

Obě soustavy významně posílí smysl dalšího vzdělávání pro řešení struktury lidských zdrojů ve firmách, zpřesní komunikaci s Úřadem práce ČR a agenturami práce a pomohou účinněji koordinovat procesy rozvoje lidských zdrojů. Hlavním cílem obou systémů je optimalizace profesní skladby zaměstnanců ve firmách, tak aby zaměstnavatelé měli vždy příležitost vyhledat potřebnou pracovní sílu.

Více informací na:

http://www.nsp.cz

http://www.narodni-kvalifikace.cz

http://www.vzdelavaniaprace.cz