10x o Národní soustavě kvalifikací

nezam.jpg Pro konkurenceschopnost ekonomiky jsou nejdůležitější lidské zdroje. Významným faktorem přitom je, aby na trh práce vstupovali lidé s kvalifikacemi, které odpovídají požadavkům zaměstnavatelů, aby byli pro firmy co nejlépe uplatnitelní. Teprve tak se vytváří a udržuje skutečná kvalifikace potřebná pro uplatnění na trhu práce a postup po kariérové dráze.

vsouvislostech_1.jpg

  1. Stát má zájem na vybudování systému profesních kvalifikací, vychází se ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
  2. Na vzniku profesních kvalifikací se podílejí sami zaměstnavatelé. Zapojení jsou specialisté ze všech oblastí světa práce.
  3. NSK propojuje počáteční a další vzdělávání (od SOŠ po rekvalifikace). Nenahrazuje se stávající vzdělávací systém, ale vytváří se systémový rámec s provázáním na trhem práce.
  4. Každý má šanci získat i v dospělosti profesní kvalifikaci na to, co už dávno dělá. Jde o výsledek, nikoliv cestu, která k němu vede. Ověřují se kompetence a nikoliv způsob jejich získání.
  5. Sjednocujeme popis profesních kvalifikací pro zaměstnavatele. Buduje se jednotný systém pravidel udělování dokladů o kvalifikaci v jednotlivých oborech.
  6. NSK nabízí jasnější orientaci pro personalisty. Ti mohou certifikace dle NSK zařadit do svých rozvojových plánů pro zaměstnance.
  7. Zaměstnavatelé, stát i vzdělavatelé spolupracují. Standardy, říkají co má daný člověk splňující příslušnou kvalifikaci umět, jaký má být způsob ověření jeho kvalifikace, kdo je příslušná autorizovaná osoba oprávněná ověřovat dosažení dané odborné způsobilosti atd.
  8. Profesní kvalifikace podle NSK má smysl. Pro některé obory neexistuje adekvátní počáteční vzdělávání. Jiné profese mají dokonce kvalifikační zkoušky jako podmínku výkonu činnosti. Certifikát opravňuje provozovat všechny regulované živnosti.
  9. Zaměstnavatelé znají, že plánovat je potřeba. Cílem je mít správný počet správně kvalifikovaných zaměstnanců, ve správné kvalitě, ve správném regionu, ve správném sektoru, ve správném čase.
  10. Historie NSK. Soustava se buduje od roku 2005, první etapu zahájil Národní ústav pro vzdělávání. NSK je projekt MŠMT a řešitelské konsorcium tvoří HK ČR, SPD a TREXIMA, s. r.o.