Zapojení pilotních škol do projektové činnosti

Téměř všechny pilotní školy jsou zapojeny do nějakého národního projektu. Přestože se pilotní školy v tomto prostředí umí dobře pohybovat, podávají více projektů naráz, využívají různé dotační programy a uplatňují v projektech vlastní potřeby, jsou u nich nejčastější volbou krajské granty operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Vyplývá to z dotazníkového šetření, které proběhlo na pilotních školách v květnu a červnu 2011. Přínos pro pilotní školy je především ve finanční stránce, možnosti změny, inovace a motivace a zapojení žáků. Projekty často přímo rozvíjí ŠVP, metodiku výuky, podklady pro výuku a práci se žáky.

Možnost financování projektu z peněz EU není v současné době již žádnou novinkou a také pro školy existuje řada možností dotací. Problematice vzdělávání a školství na všech úrovních je přímo určen program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) financovaný ze strukturálních fondů EU, díky kterému mohou školy investovat např. do inovací obsahu, forem a metod vzdělávání. Existují však i další programy, jak v rámci strukturálních fondů EU, tak i mimo ně.

Téměř všechny pilotní školy mají projekt

Pilotní školy většinou velmi aktivně sledují a využívají různé možnosti financování svých projektů. Téměř 92 % uvádí, že jim byl ve sledovaném období schválen aspoň jeden projekt. Z operačních programů převládá OP VK zaměřený na měkké investice, který využívá 70 % škol. Druhý operační program ROP, který je svým obsahem zaměřený na investiční projekty ve vzdělávání, využívá 40 % škol. Potěšující je, že školy v nezanedbatelné míře využívají i dotace z dalších operačních programů či z programů mimo ESF. Sledované školy jsou také při podávání grantových žádostí úspěšné.

Téměř ve všech případech projektový záměr reflektuje situaci ve škole a není pouze reakcí na aktuální téma určené výzvou. Můžeme tak říci, že školy nepíší „projekty pro projekty“, ale snaží se zlepšit konkrétní problém či situaci ve škole. Příprava projektu je také obvykle prací týmovou. Tyto skutečnosti mohou přispívat k vyšší motivaci učitelů a poté také úspěšnou realizaci projektu. Ve většině případů jsou učitelé motivováni k práci na projektu i finančně, nicméně v 7 případech pilotní školy uvádějí, že motivací je samotná práce v projektovém týmu a vědomí toho, že se něco zlepší.

Zapojení žáků do projektů

Žáci jsou většinou do projektů přímo zapojeni. Tato skutečnost koresponduje s výběrem operačního programu OP VK, ve kterém jsou žáci jednou z hlavních cílových skupin. Účast v projektech žáci vnímají jako přínosnou. U zahraničních stáží je obvykle zpětná vazba od žáka ve formě závěrečné zprávy podmínkou získání grantu. Školy v souvislosti s tímto typem projektů také zmiňují velký zájem žáků. Z detailnějšího studia odpovědí vyplývá, že žáci jsou skutečně těmi, pro které jsou projekty psány a kdo z nich má nakonec užitek (např. tím, že se zlepší výukové metody, materiálních podmínky výuky či je žákům umožněno poznat nové prostředí.)

Dagmar Maňásková