Žádost o místo

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; průřezové téma: Člověk a svět práce

Autor: PhDr. Zdenka Machačová

Škola: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov

 

Aplikovaná průřezová témata:

Hlavní: Člověk a svět práce

Vedlejší: Informační a komunikační technologie

 

Anotace

Příspěvek je zaměřen na rozbor inzerátů pracovních pozic, analýzu jazykových prostředků a struktur používaných v žádosti o místo a psaní vlastních žádostí o místo.

 

Cíle (výsledky vzdělávání):

Žák:

-          porovná formu, styl a jazyk inzerátů s nabídkami pracovních pozic

-          porovná formu, styl a jazyk žádosti o místo;

-          využívá frazeologické prostředky sloužící k vyjádření rady a zdůvodnění volby;

-          používá podmínkové věty 2. typu a slovesné vazby (gerundium, infinitiv);

-          vybírá výstižná slovesa a předložky vyjadřujících časové a příčinné vztahy.

 

Vyučovací předmět: anglický jazyk

 

Obor vzdělání a ročník: aktivity byly realizovány ve čtvrtém ročníku v oboru vzdělání obchodní akademie, lze je doporučit pro jakýkoli obor.

 

Rozvíjené klíčové kompetence

Prostřednictvím těchto aktivit byly rozvíjeny klíčové kompetence personální a sociální, kompetence ke komunikaci, k týmové spolupráci a k řešení problémů, kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání, kompetence využívat prostředky ICT.

 

Realizace

Aktivita 1: Diskuse o inzerátech ve skupinách. Žáci ve skupinách dostali sadu anglicky psaných inzerátů nabízejících pracovní pozice, které vyučující vyhledala v denním tisku nebo na internetu. Měli za úkol vybrat vhodný inzerát pro některého z dalších členů skupiny a zdůvodnit svou volbu s použitím frazeologie vyjadřující poskytování rad a jejich zdůvodňování, která byla obsahem předcházející vyučovací hodiny. Tato aktivita skončila ve chvíli, kdy všichni členové skupin měli přidělen vhodný inzerát, s jehož výběrem souhlasili.

 

Aktivita 2: Shrnutí. Jednotliví žáci krátce shrnuli obsah vybraného inzerátu a zdůvodnili jeho vhodnost.

 

Aktivita 3: Formální dopis - práce ve dvojici a aktivita celé třídy. Žáci nejprve ve dvojicích analyzovali předložený text vzorové žádosti o místo z hlediska formálního i obsahově jazykového (náležitosti i styl formálního dopisu byly již s nimi probrány v předcházejících hodinách). Poté vyučující v rámci celé třídy s žáky zopakovala hlavní náležitosti formálního dopisu a zásadní odlišnosti z hlediska lexikálního, frazeologického i gramatického. Upozornila též na specifika žádosti o místo, zdůraznila nejčastěji používané vazby a struktury.

 

Aktivita 4: Žáci dostali za úkol napsat na počítači žádost o pracovní pozici nabízenou v jimi zvoleném inzerátu

 

Použité metody: diskuse, samostatná práce

 

Nutné pomůcky a prostředky: vybrané ukázky inzerátů nabízejících pracovní pozice, vzorové žádosti o místo, počítač

 

Reflexe PDP:

V další vyučovací hodině žáci zhodnotili aktivity vedoucí k porozumění inzerátům s nabídkou místa v cizím jazyce a ke správné reakci na ně za užitečné pro hledání výhodné brigády i pro budoucí ucházení se o pracovní místo. Žáci pracovali aktivně při diskusi o inzerátech a ve dvojicích, kdy se jim dařilo rozpoznat náležitosti formálního dopisu.

 

Hodnocení

Práce žáků byla průběžně hodnocena jak v rámci skupin, tak ve dvojicích a následně i individuálně, protože práce napsané v rámci aktivity 4 vyučující vybrala a ohodnotila jejich obsahovou správnost a úplnost a jazykovou úroveň.