Za plemeny koní: Samostatná tvorba prezentací

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie

Autor: Ing. Jiří Mlateček

Škola: Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1218, 549 01

 

Aplikované průřezové téma: Informační a komunikační technologie

 

Anotace

Žáci vytvářejí prezentace o jednotlivých plemenech koní chovaných v ČR, které charakterizují po stránce vzhledu i využití. Základní myšlenkou projektu je naučit žáky pracovat s informacemi, v tomto případě o plemenech koní, které za pomoci prostředků informačních a komunikačních technologií prezentují ostatním žákům. Cílem je naučit žáky samostatně vyhledávat a hodnotit odborné informace na Internetu, v odborných časopisech (např. časopis Farmář, Zemědělec) a knihách (atlasy, encyklopedie), dále tyto informace zpracovávat a prezentovat ostatním žákům.

 

Vyučovací předmět: chov koní

 

Obor vzdělání a ročník: 41-51-H/01 Zemědělec-farmář, 1. ročník; je možné realizovat ve všech zemědělských oborech vzdělání

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

-          kompetence k učení,

-          kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií,

-          komunikativní kompetence.

 

Realizace

Aktivita je zařazena do tématu Plemenitba koní ve vyučovacím předmětu chov koní, který vychází z okruhu Chov zvířat RVP 41-51-H/01 Zemědělec – farmář. V tomto tématu se žáci seznamují s plemeny koní chovanými v České republice. Tato plemena mají charakterizovat po stránce exteriérové i z pohledu využití (např. sportovní ježdění, vozatajství, práce v lese atd.). Učitel žáky seznámí s pojmy plemeno, plemenitba, vývojová řada koní. Na příkladu jednoho plemene ukáže žákům způsob prezentace – popis exteriéru, plemenný standard, možné barevné rázy, využití a rozšíření plemene. Poté uvede přehled plemen chovaných v České republice a zadá žákům jednotlivá plemena. Žáci si následně vyhledají k plemenům potřebné údaje z Internetu, odborných časopisů, případně z rozhovoru s chovatelem koní. Učitel organizuje a řídí výuku tak, aby k plnění vzdělávacích cílů docházelo především prostřednictvím vlastních poznávacích činností žáků. Doporučuje odbornou literaturu, odkazy na internetu atd. Vyučující žáky upozorní na pravidla tvorby elektronické prezentace (http://www.uspesnaprezentace.cz/tvorba-prezentace/ms-powerpoint/pravidla-pro-tvorbu-snimku/). Po vyhledání údajů o plemenech žáci vypracují prezentaci, kterou předvedou ostatním. Po každé prezentaci následuje diskuse. Závěrem této aktivity je ucelený přehled plemen koní, který si žáci s pomocí učitele vytvořili.

 

Nutné pomůcky a prostředky: PC s příslušným programovým vybavením, přístup na internet, knihy a časopisy s plemeny koní

 

Metody a formy práce: problémová, projektová

 

Reflexe PDP

Žáci se zapojili do projektu s nadšením. Uvědomili si nutnost získávání informací z různých zdrojů, naučili se tyto informace zpracovávat a prezentovat ostatním.

 

Hodnocení

Prezentace hodnotil vyučující společně se žáky podle předem stanovených kritérií: dodržení pravidel pro tvorbu elektronické prezentace, dodržení zadání, grafické zpracování, nápaditost, schopnost reakce na otázky, plynulost ústního projevu, slovní zásoba, řeč těla, oční kontakt. Vyučující ohodnotil výsledek slovně a příslušnou známkou.

 

Použitá literatura a zdroje:

  • Navrátil, P.: Počítačová grafika a multimédia. Computer Media s.r.o., 2007, 112 s., ISBN 80-86686-77-
  • www.uspesnaprezentace.cz