SERVIS PRO ŠKOLY

30. listopadu 2010    Lidové noviny

Image Jsme střední zdravotnická škola a chceme zařadit jeden cizí jazyk.Podle průzkumu na ZŠ žáci dávají přednost angličtině, o němčinu není zájem. Máme povinnost do školního vzdělávacího programu (ŠVP) vypracovat učební plán pro oba jazyky, nebo může být zařazen a vypracován pouze jazyk anglický?

Výuka cizích jazyků na SŠ by měla navazovat na vzdělávání žáků na ZŠ i z hlediska volby cizího jazyka, aby byla zajištěna kvalita a splnění požadované úrovně jazykových znalostí u všech absolventů střední školy s maturitou. Na druhé straně je společensky žádoucí, aby si žáci rozšiřovali znalosti cizích jazyků.

Evropská unie a Národní plán výuky cizích jazyků doporučují rozšířit spektrum vyučovaných cizích jazyků i o méně frekventované jazyky. Pokud škola hodlá vyučovat pouze jeden cizí jazyk, např. angličtinu, vypracuje učební osnovu pouze pro tento jazyk; rozšíří-li v příštích letech tuto nabídku, dopracuje další učební osnovy. Hodinová dotace určená v učebním plánu ŠVP bude stejná pro všechny vyučované jazyky.

Image Podle rámcového vzdělávacího programu může být v ŠVP forma realizace průřezových témat jak komplexní (v jednom předmětu), tak rozptýlená v jednotlivých vyučovacích předmětech. Pokud zvolíme rozptýlenou, domnívám se, že by mělo být průřezové téma zakomponováno do výsledku vzdělávání a učiva k danému tématu. Nebo má být předsazeno před kurikulární rámec?

Pokud to je možné, je výhodné dát průřezová témata (PT) před kurikulární rámec. Pokud se v předmětu výrazně vyskytuje průřezové téma (např. v ekologii PT Člověk a životní prostředí), můžeme PT dát před kurikulární rámec. Jinak se PT prolínají celým učivem.

Důležitý je taky výběr vhodných metod a forem výuky k aplikaci PT. Více se dozvíte z Metodiky tvorby vzdělávacích programů SOŠ a SOU. Najdete ji na webu www.kurikulum.nuov.cz v sekci Nepřehlédněte nebo Publikace.

V metodice jsou uvedeny veškeré postupy a také dotazy škol.

Image Můžeme spojit obory kategorie M (maturitní) a L (maturitní s praktickou přípravou) při realizaci odborného výcviku?

Toto spojení není možné. Odborný výcvik jako forma praktického vyučování se zařazuje pouze do oborů vzdělání kategorie L, které připravují žáky na náročná dělnická povolání (čtyřleté obory vzdělání – L0, nikoli nástavbové studium pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem – L5). V oborech kategorie M se praktické vyučování realizuje jednak formou cvičení v odborných učebnách, laboratořích a dílnách, jednak formou učební a odborné praxe. Požadavky na odborný výcvik a učební praxi nebo další formy praktického vyučování v oborech M a L se významně liší (obsahově, organizačně i legislativně).

Image Jakým způsobem řešit inovace v ŠVP, pokud chceme sloučit předměty? Jak je můžeme formálně zařadit do učebního plánu?

Při slučování předmětů se vytváří předmět nový, který má svou vlastní koncepci, nově formulované cíle, obsah, vyučovací metody, formy realizace i nové označení. Znamená to, že je třeba upravit učební plán, ve kterém slučované předměty nahradíme předmětem novým, popř. pokud došlo ke změně hodinových dotací, upravíme časové rozvržení celého učebního plánu. Je nutné vypracovat i novou učební osnovu.

Na dotazy odpovídají regionální konzultační centra zřizovaná Národním ústavem odborného vzdělávání v rámci projektu Kurikulum S – www.nuov.cz/kurikulum