S čím školám pomáháme?

Hlavním cílem a posláním projektu Kurikulum S je pomoci středním odborným školám při přípravě a zavádění školních vzdělávacích programů (ŠVP). Bezplatnou poradenskou a konzultační činnost školám přitom vedle Národního ústavu odborného vzdělávání plní od loňského října i jedenáct konzultačních center v krajích.

Image Odborné školy řeší v současnosti problémy spojené s kurikulární reformou. Kolem 75 % žáků středních odborných škol a středních odborných učilišť se začalo vzdělávat podle školních vzdělávacích programů. Ve schvalovacím řízení je posledních 45 rámcových vzdělávacích programů (RVP) SOŠ a SOU, z toho 30 pro samostatné obory nástavbového studia. Výzkumný ústav pedagogický připravil také návrh RVP pro praktickou školu.

Zatímco řada škol ještě připravuje nebo teprve začne připravovat nové školní vzdělávací programy, jiné školy mají zájem o odbornou revizi již hotových ŠVP. To se také odráží v dotazech, se kterými se zástupci škol obracejí na Národní ústav odborného vzdělávání. K častým námětům dotazů patří rozpracování průřezových témat nebo klíčových kompetencí do ŠVP,  přepočty časové dotace z RVP nebo závaznost RVP.

 

Pro ilustraci zde uvádíme některé dotazy, na které jsme v poslední době odpověděli.

Image Existují pilotní školy, které ověřovaly obory E odborných učilišť?

Pilotní ověřování ŠVP zahrnovalo pouze 24 oborů, pro které byly vydány RVP v roce 2007.

Image Máme vypracovaný ŠVP pro nástavbové studium podle RVP vydaného v 1. etapě. Chtěli bychom ale vyučovat nástavbový obor Podnikání. Jak máme postupovat?

Informace o tom, jak mají školy postupovat při zařazování nástavbových oborů do rejstříku školy, zveřejnilo MŠMT v roce 2009 na svých webových stránkách.

Image Vytváříme samostatný ŠVP pro zkrácené studium. Je možné použít stejný název jako pro čtyřleté studium? Můžeme kód za lomítkem povýšit z 01 na 02?

Název ŠVP pro zkrácené studium je shodný s názvem ŠVP pro základní formu vzdělávání (čtyřletou denní). Kód je číselným indikátorem oboru vzdělání a součástí jeho oficiálního označení. Nelze s ním libovolně nakládat – měnit jej nebo doplňovat. U názvu ŠVP, i když je shodný s názvem oboru, se kód neuvádí. Pokud chce škola označit ŠVP číselným znakem, např. z důvodů jejich snadného rozlišení, musí zavést vlastní systém.

Image Musíme ve ŠVP dodržet týdenní počty vyučovacích hodin, nebo také celkové počty hodin v RVP?

Předmět/-y je třeba v učebním plánu zařadit tak, aby byly dodrženy obě časové dotace stanovené RVP.

Jana Kašparová

 

Další dotazy a odpovědi lze nalézt zde.

 

Pokud nenajdete řešení či odpověď na Váš problém v častých dotazech na webu projektu ani v metodice tvorby ŠVP nebo v RVP, můžete se s žádostí o radu obrátit na regionální konzultační centra nebo na e-mail kurikulum@nuov_cz.