Projekt Kurikulum S nabízí učitelům konzultace, semináře i metodické příručky

1. 12. 2011, www.ucimse.cz

 

Minulý týden proběhla závěrečná konference tříletého projektu Kurikulum S, financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Tento projekt končí v březnu 2012. Jeho cílem bylo poskytnout různými formami pomoc učitelům středních odborných škol při reformě. Z konference vyplynulo, že se tento cíl podařilo naplnit v několika rovinách. Hlavní manažerka projektu Ing. Taťána Vencovská popsala projekt třemi základními charakteristikami: „Za prvé: projekt Kurikulum S je jediným národním projektem, který podporuje zavádění školních vzdělávacích programů v odborném školství, za druhé: za dobu jeho trvání jsme pomohli již osmi tisícům učitelů, ať už formou konzultací nebo účastí na seminářích a stážích, a za třetí: vydáme v průběhu projektu dohromady kolem dvaceti publikací pro učitele.“


Pokud učitelé narazili během reformy na problém, mohli ho konzultovat v regionálních konzultačních centrech (RKC), která vznikla v rámci projektu při školách a dalších vzdělávacích institucích před dvěma lety. Kromě konzultací pořádají centra pro školy vzdělávací akce, stáže ve firmách , exkurze na odborná pracoviště nebo kulaté stoly. Činnost center hodnotili pedagogové na konferenci velmi pozitivně.

Regionální konzultační centra i pilotní školy zapojené do projektu podle nich odvedly velký kus práce při pomoci školám při zavádění ŠVP. To potvrzují i statistické údaje. „Za dobu svého trvání uspořádala centra dohromady přes 360 vzdělávacích akcí, poskytla více než 900 konzultací a proškolila již zmíněných osm tisíc pedagogických pracovníků, což je skutečně skvělý výsledek,“ uvedla na konferenci T. Vencovská.

Regionální konzultační centra budou školám nabízet pomoc i po skončení projektu v březnu 2012, což podle zástupců těchto center odpovídá i potřebě učitelů. „Velkou zásluhou regionálních konzultačních center je to, že zprostředkovala setkání zástupců škol a zaměstnavatelů při pořádání kulatých stolů v jednotlivých regionech a umožnila tak oběma stranám navázat vzájemnou spolupráci a partnerství,“ uvedla na konferenci Ing. Zdeňka Marešová z RKC Jihočeského kraje.

Velký prostor dostali na konferenci zástupci odborných škol, kteří se podělili o své zkušenosti se zaváděním kurikulární reformy do praxe. „Reforma učitele aktivizovala a přinutila je spolupracovat, protože se ocitli v situaci, kdy nevěděli, co dělat,“ uvedl na konferenci Mgr. Petr Knecht, Ph.D., jeden z autorů publikace Moderní odborná škola. Jak vyplynulo z dalších příspěvků, nebyly procesy spolupráce učitelů na všech školách vždy jednoduché. I přes počáteční nechuť si ale většina škol na reformu zvykla a nyní ji hodnotí vcelku pozitivně. A to i kvůli vynaloženému času a úsilí, které do reformy v jejím průběhu pedagogové vložili.

Ozvaly se ale i výhrady. Nejvíce stížností směřovalo k financování odborných škol. „Na financování škol si stěžovali všichni respondenti, protože má-li jít odborné školství s dobou, je potřeba nakupovat nové vybavení a přístroje,“ uvedl P. Knecht. To potvrdily i příspěvky zástupců odborných škol. „Nejkritičtější oblastí jsou finance,“ dodal k tomu Ing. Radoslav Kučera z Obchodní akademie Pelhřimov, který upozornil i na nezájem zřizovatelů škol o probíhající reformu.

Užitečnou pomoc přinesou pedagogům publikace vydané v rámci projektu, ve kterých mohou najít inspiraci pro výuku i zajímavé informace týkající se kurikulární reformy. „V publikacích se snažíme učitelům zprostředkovat zkušenosti jejich kolegů z různých škol a oblastí tak, aby si každý mohl najít to, co ho nejvíce zajímá,“ vysvětluje T. Vencovská. Mezi vydanými publikacemi jsou mj. sborníky Příklady dobré praxe SOŠ a SOU a Žákovské projekty – cesta ke kompetencím nebo publikace Výukové strategie v praxi pilotních škol.