Proběhlo poslední společné setkání s pilotními školami

Dne 12. dubna 2012 proběhla v Praze poslední porada, na které se setkali zástupci pilotních škol zapojených do projektu, řídícího týmu a dalších pracovníků NÚV. Pilotní školy se v rámci projektu Kurikulum S aktivně podílely na projektových aktivitách, konkrétně vyhodnotily pilotní školní vzdělávací programy ve výuce a podílely se na přípravě metodických příruček pro učitele středních odborných škol (např. Moderní odborná škola – názory učitelů pilotních škol na kurikulární reformu, Výukové strategie v praxi pilotních škol, Průřezová témata žáků oborných škol, Vzdělávání žáků se zdravotním postižením aj.).

Zástupci pilotních škol také využívali a šířili výstupy projektu na konferencích a poradách, na seminářích regionálních konzultačních center a Národního ústavu pro vzdělávání. Spolu se zástupci dalších škol rovněž spolupracovali na přípravě oborových profilových částí maturitní zkoušky v osmi oborech a sbírali jsme příklady dobré praxe.

Na poradě obdrželi zástupci pilotních škol certifikáty s poděkováním od zástupců vedení projektu a NÚV za aktivní spolupráci v rámci projektu Kurikulum S. Zúčastnění zástupci škol konstatovali, že i pro ně byla spolupráce s Národním ústavem pro vzdělávání velmi prospěšná a že se rádi zapojí do dalších projektových aktivit.

ImageImageImageImage