Po stopách Morany aneb vítání jara: Žákovský projekt mapující velikonoční tradice

Příklad dobré praxe; žákovský projekt: Všeobecný; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti

Autor: Ing. Agáta Kočí

Škola: SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a JŠ s právem SJZ, Rudolfovská 92, 370 01 České Budějovice

 

Aplikovaná průřezová témata

Hlavní: Občan v demokratické společnosti,

Vedlejší: Informační a komunikační technologie

 

Anotace

PDP je rozsáhlou aktivitou velkého množství žáků školy a dá se připravit a realizovat jako žákovský projekt. Úkolem žáků bylo zmapovat a předvést jednu etapu historického vývoje jarních a velikonočních tradic, konkrétně vybrat zajímavé informace, vytvořit scénář, vyrobit kulisy a kostýmy a připravit si o daném období krátkou scénku.  Žáci se učí pracovat se zdroji informací, pracovat v týmu, prezentovat výsledky své práce a užívat odborných znalostí a dovedností v nových situacích, které se realizují během projektového učení.

 

Cíle (výsledky vzdělávání):

Žáci:

  • pracují se zdroji informací, informace hodnotí, třídí a používají podle povahy zadání;
  • provádějí velikonoční vazby;
  • prezentují výsledky své práce na informačních tabulích;
  • učí jiné žáky zdobit velikonoční vejce a plést velikonoční pomlázky;
  • realizují v kulisách a kostýmech scénky podle předem připraveného scénáře.

Vyučovací předmět: Všechny odborné zahradnické předměty, některé humanitní všeobecně vzdělávací předměty, zvláště dějepis a výchova k občanství, ale i český jazyk a literatura.

Obor vzdělání a ročník: Zahradnictví; ročník není určen, viz níže.

 

Realizace

Původně se počítalo, že do práce budou zapojeni jen žáci třetích ročníků, které měly přede dnem jarní rovnodennosti praxi. Praxe se v tomto období každoročně zaměřuje na jarní úklidové a zahradnické činnosti i na nácvik vazačských prací s velikonoční tématikou. Do této náplně jsme chtěli nenásilně včlenit tématiku velikonočních tradic. V přípravné fázi projektu byly reakce žáků překvapivě pozitivní, a tak jsme do projektu zapojili všechny třídy školy s oborem zahradnictví.

U nás ve škole v oboru zahradnictví působí čtyři vyučující odborných předmětů. Každá vyučující si vzala patronát nad jednou třídou. Na úkolech se pracovalo čtyři dny, běžná výuka přitom nebyla přerušena. V první jarní den v pátek byl den D, kdy byla pravidelná výuka zrušena a všichni žáci oboru se sešli na školní zahradě k prezentaci svých prací. Jejich vystoupení se zúčastnili i žáci dalších dvou oborů, které se ve škole vyučují, a dále žáci pozvaných základních škol a hosté.

Úkolem žáků jednotlivých tříd bylo zmapovat a předvést jednu etapu historického vývoje jarních tradic. Z dějin jsme vybrali tři období: dobu Keltů, období osídlení naší země Slovany a období křesťanství. Každá třída si nastudovala daná období, vybrala zajímavé informace, vytvořila scénář, vyrobila kulisy a kostýmy a připravila si o daném období krátkou scénku. Ze získaných informací vytvořily jednotlivé třídy informační tabule, které umístily do budovy školy. Žáci čtvrtých ročníků připravili na Den D tvůrčí dílnu, která předváděla způsoby zdobení vajíček (na předvádění byli pozváni i pracovníci místního muzea). Žáci sami zrealizovali ještě další dílnu, kde zájemce učili pletení pomlázek. Obě dílny navštívili jak žáci školy, tak pozvaní hosté, zvláště maminky s dětmi.

Žáci, kteří měli praxi, připravili řadu velikonočních vazeb, kterými vyzdobili školu a celý její areál.

 

Nutné pomůcky a prostředky

Většinu potřebných pomůcek si žáci opatřili sami. Škola dodala aranžovací materiál, barevné papíry, kancelářské potřeby a umožnila v přípravné fázi i v průběhu akce neomezený přístup do učebny ICT.

 

Reflexe PDP

Původním cílem našeho projektu bylo přiblížit žákům velikonoční tradice a vesnický způsob života. Asi polovina našich žáků totiž pochází z venkova, ale před svými spolužáky z měst se stydí a k tradicím se nehlásí. Žáci z měst mnohdy o lidových zvycích vědí jen málo, nebo vůbec nic.

Samotné nás mile překvapilo, že cíl - přiblížit žákům tradice a původ jejich vzniku - se podařilo více než splnit. Nejenže se žáci zapojili do činnosti, ale pracovali s nadšením a k našemu udivení si bez problému oblékli tradiční jihočeské kroje, nacvičili a zpívali tradiční velikonoční písně. Největším zadostiučiněním pro učitele bylo, když se závěrečného průvodu potopení Morany ve vší vážnosti účastnili i žáci, kteří se ze začátku ostatním posmívali.

Původně se žáky sice pracovaly čtyři učitelky odborných předmětů oboru Zahradnictví, ale v průběhu akce došlo k zapojení dalších učitelů do projektu. Začali tak spolupracovat učitelé, kteří dříve spolu téměř vůbec nespolupracovali. Šlo o skutečnou týmovou práci, jak žáků, tak i vyučujících.

V následujícím roce projevila zájem o vystoupení našich žáků společnost pořádající v Praze na Vyšehradě velikonoční slavnosti. Výsledky práce žáků se tak dostaly mimo hranice našeho kraje a radost byla o to větší.

 

Hodnocení žáků:

V následujících dnech žáci ústně hodnotili průběh i výsledky akce s vyučující, která vedla třídu při práci na projektu. Důraz byl kladen na sebehodnocení. Žáci měli popsat, co se jim povedlo a co by příště udělali jinak a lépe. Každá třída také určila, který program byl nejlépe připraven, co jim účast na této aktivitě přinesla a čím je obohatila.