Pardubické konzultační centrum nabízí učitelům konzultace, semináře i ukázkové hodiny

Regionální konzultační centrum Pardubice vzniklo v říjnu 2009 při Centru celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje (dále jen CCV Pk). To bylo zřízeno za účelem poskytování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Hlavním cílem CCV Pk je organizovat a poskytovat především v rámci Pardubického kraje systematickou, komplexní a vzájemně koordinovanou nabídku celoživotního vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. CCV Pk pomáhá školám a školským zařízením v regionu Pardubického kraje plnit výchovně vzdělávací úkoly a současně podporuje a rozšiřuje příležitosti občanům kraje pro získávání znalostí a dovedností, podporuje rozvoj celoživotního vzdělávání a přispívá tak nejenom k rozvoji vzdělávání, ale i ke zvýšení zaměstnatelnosti obyvatel kraje. Při naší činnosti úzce spolupracujeme se sociálními partnery a všemi zainteresovanými orgány a organizacemi. Za velmi důležitou skutečnost považujeme, aby vzdělávací potřeby v oblasti DVPP a celoživotního vzdělávání byly nabízeny ve všech částech a místech Pardubického kraje.


Školy v kraji upřednostňují především konzultace k ŠVP a vzdělávací akce na zakázku pro celý pedagogický sbor, říká v rozhovoru ředitelka centra Monika Jirásková

Mají školy zájem o Vaši pomoc – o konzultace a vzdělávací akce?

CCV Pk se podařilo navázat užší spolupráci s odbornými školami již v roce 2008, kdy nám byl schválen projekt realizovaný v rámci globálního grantu Pardubického kraje zaměřený na podporu kurikulární reformy a spolupráce mezi základními a středními odbornými školami v Pardubickém kraji. Do  tohoto projektu, který probíhal od prosince 2008 do září 2011, bylo partnersky zapojeno osm základních a devět středních odborných škol Pardubického kraje. Cílem projektu bylo komplexní vzdělávání celých pedagogických sborů partnerských škol. Zahájením činnosti RKC Pardubice jsme mohli rozšířit nabídku CCV Pk nejen o další vzdělávací akce, ale i o konzultace a metodickou podporu a pomoc.

Jaké formy pomoci učitelé upřednostňují?

Odborné školy v našem regionu nejvíce upřednostňují konzultace k ŠVP a současně také vzdělávací akce na zakázku pro celý pedagogický sbor nebo jeho část, které jsou realizovány přímo v dané škole.

Už víte, jakou pomoc budete nabízet školám po ukončení projektu v březnu 2012?

Určitě počítáme s tím, že úspěšná spolupráce s odbornými školami bude pokračovat i v dalších letech. V současné době připravujeme další vydání našeho Zpravodaje, kde plánujeme pro odborné školy na následující období nabídku otevřených vzdělávacích programů, akce na zakázku a metodická setkání a konzultace. Velice rádi bychom také navázali na úspěšnou aktivitu, která probíhala v rámci realizace projektu, který byl v září ukončen, a tou byly ukázkové hodiny, jejichž cílem bylo vzájemné předávání zkušeností mezi učiteli odborných škol.

Jakým způsobem budete zástupce škol oslovovat po skončení projektu?

CCV Pk vydává dvakrát ročně Zpravodaj pro školy a školská zařízení. Tento Zpravodaj je distribuován na všechny školy a školská zařízení Pardubického kraje, tedy i na všechny odborné školy. Zpravodaj obsahuje nejen nabídku vzdělávacích akcí, ale i nabídku dalších aktivit a metodické pomoci, kterou CCV Pk školám nabízí. CCV Pk současně plánuje realizovat pravidelná metodická setkání s vedením SOŠ a SOU, jejichž cílem bude ve spolupráci s vedením škol připravit nabídku akcí pro odborné školy dle jejich aktuálních potřeb, ale současně i využít tato setkání k předání informací školám o nabídce metodické pomoci a podpory ze strany CCV Pk.

Jaká je spokojenost účastníků vzdělávacích akcí a konzultací s Vaší pomocí

Vzdělávací akce i konzultace hodnotí účastníci velice kladně. U akcí na zakázku současně oceňuje vedení škol možnost zvolit si téma dle potřeby školy, proškolení celého kolektivu a současně i realizaci akce přímo ve škole v termínu, který vyhovuje potřebám školy.

Jaké vzdělávací akce chystáte v příštích měsících?

Jak jsem již zmínila, právě v těchto dnech probíhá plánování nabídky vzdělávacích aktivit CCV Pk pro školy a školská zařízení na druhé pololetí školního roku 2011/2012. Metodici zpracovávají nabídku vzdělávacích aktivit a metodické pomoci, která bude prostřednictvím našeho Zpravodaje rozesílána na školy v prvním lednovém týdnu roku 2012. Současně se naše nová nabídka objeví na webových stránkách www.ccvpardubice.cz, kde učitelé naleznou podrobné informace ke všem plánovaným vzdělávacím akcím.


Kontakty

Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Mozartova 449
530 09 Pardubice

www.ccvpardubice.cz

Mgr. Monika Jirásková (ředitelka CCV Pardubice)

tel.: 466 301 173, 775 570 705
E-mail: jiraskova@ccvpardubice_cz

Leona Mašková (organizační pracovník RKC pro region Pardubice, Chrudim)

tel.: 466 536 530, 604 981 244

E-mail: maskova@ccvpardubice_cz

Věra Chalupníková (organizační pracovník RKC pro region Ústí nad orlicí, Svitavy)

tel.: 465 529 669, 604 981 860

E-mail: chalupnikova@ccvpardubice_cz