O služby plzeňského konzultačního centra projevila zájem pětina škol v kraji

Regionální konzultační centrum Plzeňského kraje bylo založeno v rámci projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání před dvěma lety a funguje pod křídly Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Plzeň. Nabízí potřebné informace, zkušenosti pilotních škol, metodické rady i možnost konzultací a seminářů všem učitelům, kteří narazili při tvorbě školních vzdělávacích programů a výuce na problémy, které dosud nikdy neřešili.

Plzeňský kraj bude brzy řešit dilema, zda učit jako první cizí jazyk angličtinu, jak doporučuje MŠMT, nebo němčinu, o kterou mají zájem zahraniční zaměstnavatelé, říká v rozhovoru koordinátorka plzeňského centra Dagmar Pančíková

Image

Mají odborné školy zájem o Vaši pomoc – o konzultace a vzdělávací akce? Jaké formy pomoci upřednostňují?

V současné době regionální konzultační centrum Plzeňského kraje intenzívně spolupracuje především se školami, které o to projevily zájem, což je asi jedna pětina středních odborných škol a učilišť v kraji. A právě pro ně bylo za dobu trvání projektu uspořádáno 27 seminářů a 46 konzultací. Tyto aktivity jsou většinou připravovány na základě konkrétních požadavků zmíněných škol, lektoři vyjíždí za pedagogickými sbory po celém kraji a realizují vzdělávací aktivitu přímo ve škole na míru jejímu pedagogickému sboru. Obecnější témata centrum realizovalo i formou otevřených „sběrných“seminářů, jichž se zúčastnili zástupci z více škol. Školy také vítají možnost podpořit užší spolupráci škol a zaměstnavatelů.

Co chtějí zástupci škol konzultovat, s čím si nevědí rady?

Počáteční nejistota v tvorbě ŠVP a především v oblasti formulace průřezových témat a klíčových kompetencí se v průběhu měsíců změnila na potřebu hlubšího rozpracování evaluačních a autoevaluačních metod a nástrojů, na metodiku odborných předmětů a zapracování témat Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) do výuky.

Na jaře a na podzim proběhly v konzultačních centrech kulaté stoly k sociálnímu partnerství. Byl ve Vašem kraji o tuto akci velký zájem, kdo se kulatého stolu zúčastnil a jak byl ze strany účastníků hodnocen? Vyplynuly z této akce nějaké konkrétní závěry, navázaly školy se zaměstnavateli a dalšími partnery spolupráci?

Naše konzultační centrum zvolilo pro diskusi u kulatého stolu téma Potřeba jazykových znalostí absolventů středních odborných škol v podnikové praxi. I přes oslovení cca 80 firem se této akce zúčastnila pouze jedna a stanovisko hospodářských komor jako reprezentantů zaměstnavatelské sféry bylo sděleno jen písemně. V každém případě se ukázalo, že Plzeňský kraj ležící při hranici s Německem bude v budoucnu zřejmě řešit dilema, zda učit jako první, tedy hlavní cizí jazyk angličtinu, jak vyplývá z doporučení ministerstva školství, nebo němčinu, což požadují spolupracující firmy z příhraničí.

Jaká je spokojenost účastníků vzdělávacích akcí a konzultací s Vaší pomocí a jak ji zjišťujete?

Všechny uskutečněné akce se setkaly s kladným ohlasem. Školy si především pochvalovaly, že se vzdělávací akce konaly přímo na školách, což ušetřilo mnoha pedagogům čas na dojíždění a mohlo se vždy zúčastnit i více osob ze školy, protože nebyl problém se suplováním a cestovními náklady.

Jaké vzdělávací akce chystáte v budoucnu?

Právě pro značný zájem o metodiku odborných předmětů a problematiku EVVO, které školí velmi zkušení a oblíbení lektoři, se naše konzultační centrum rozhodlo oba tyto kurzy akreditovat a nabízet je i v dalším období. Potřebám škol se také chystáme vyjít vstříc i v dalších oblastech, které se ukáží jako přínosné.


ImageKontakty

KCVJŠ – Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Sady 5. května 42, 301 00 Plzeň

www.kcvjs.cz

Kontaktní osoby:

PaedDr. Dagmar Pančíková – pancikova-dasa@seznam_cz, 377 350 436, 734 311 904

Mgr. Pavla Ježková – jezkova@kcvjs_cz, 377 350 436, 739 593 629

 

ImageImage

Fotografie z praktické části odborného workshopu Metodika výuky odborných předmětů a odborného výcviku pořádaného plzeňským RKC

vizitka plzeňského centra vizitka plzeňského centra (1,23 MB)