Můj návrh značky/loga: Návrh známky, loga a její zpracování v programu CorelDRAW

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie

Autor: Mgr. Karla Zemanová

Škola: Střední škola gastronomie a služeb, tř. T. G. Masaryka 451 Frýdek-Místek, příspěvková organizace

 

Aplikované průřezové téma

Hlavní: Informační a komunikační technologie

Vedlejší: Občan v demokratické společnosti

 

Anotace

Hlavním úkolem žáků je navrhnout a následně v programu CorelDRAW vytvořit známku, značku nebo logo již existující nebo neexistující firmy, obchodní společnosti apod. se zohledněním všech pravidel a zásad tvorby. Tvorba návrhu známky, značky (loga) v programu CorelDRAW je realizována ve třetím ročníku vyučovacího předmětu Počítačová grafika jeden měsíc (tj. 4 vyučovací hodiny). Žáci pracují samostatně pod vedením učitele a v době školního vyučování. Při plnění zadaného úkolu uplatňují již dříve získané vědomosti z vyučovacích předmětů propagace a písmo a aplikují dovednosti z vyučovacích předmětů počítačová grafika a odborné kreslení.

Cíle: Po ukončení vyučovací jednotky jsou žáci schopni samostatně navrhnout známku, značku (logo firmy) se zohledněním zásad tvorby. Hlavním cílem práce je setkání žáků s reálným úkolem z praxe na základě znalostí a dovedností získaných v průběhu studia, dále pak získání a uvědomění si vlastní schopnosti konkurence a návyk k hodnocení sebe sama.

 

Vyučovací předmět: počítačová grafika (PG)

Mezipředmětové vztahy: propagace (PR), odborné kreslení (OK), písmo (PÍ)

Obor vzdělání a ročník: aranžér, třetí ročník

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

  • kompetence k řešení problémů - žáci spolupracují při řešení problému, např.: Jakými různými způsoby je možno vypracovat značky v ukázce? Navrhněte řešení. Popište zvolený postup,
  • personální a sociální kompetence - žáci odpovědně přijímají a plní svěřené úkoly,
  • kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi:

- žáci pracují s běžným a aplikačním programovým vybavením,

- žáci získávají a pracují s informacemi z otevřených zdrojů, zejména s využitím celosvětové sítě internet,

  • komunikativní kompetence:

- žáci se aktivně účastní diskusí, formulují a obhajují své názory a postoje,

- žáci se účastní aktivní diskuse v rámci hodnocení své práce.

 

Realizace

Úkol, na kterém žáci samostatně pracují pod vedením učitele ve vyučovacím předmětu PG, je rozdělen na dílčí části.

 

  1. Opakování učiva propagace o známce, značce a ukázka již existujících značek

a)                                          Co je značka (logo firmy)? Oba pojmy vysvětlete.

b)      Uveďte druhy značek. Krátce je charakterizujte a uveďte příklady.

c)      Nač musíme myslet při návrhu značky (loga firmy)? Jaké zásady, zákonitosti musíte dodržovat?

d)      Kde všude se značka (logo) používá? Uveďte příklady.

e)      Zařaďte ukázky značek podle druhů.

 

  1. Jakými různými způsoby v programu Corel DRAW je možno vypracovat značky v ukázce?

Opakujeme různé postupy tvorby v programu Corel DRAW.

 

  1. Vypracujte vybranou demonstrovanou značku (logo) postupem, který je pro vás nejvhodnější.

Po opakování teorie si společně prohlížíme hotové známky, značky, loga. V průběhu demonstrace hledáme různé možnosti řešení, jak prohlížené značky realizovat. V závěru této části žáci realizují samostatně jednu ze značek svou vlastní metodou.

 

  1. Zadání hlavního úkolu hodiny

Vypracujte návrh na známku, značku, logo a zpracujte ji v programu CorelDRAW.

Jedná se o samostatné řešení problému v několika krocích. Žáci zde prokazují svou míru samostatnosti, kreativity i sebehodnocení.

 

Metody a formy výuky:

Každá vyučovací jednotka je kombinací několika vyučovacích metod, jedna z nich je pak vždy metodou hlavní.

  • metoda motivační – ukázka (demonstrace) hotových značek,
  • metoda heuristická – úkol: Jakými různými způsoby v programu Corel DRAW je možno vypracovat značky v ukázce?
  • metoda aplikační – úkol: Vypracujte některou demonstrovanou značku/logo/ v programu Corel DRAW postupem, který je pro vás nejvhodnější.
  • metoda problémová – zadání hlavního úkolu hodiny: Vypracujte grafický návrh na známku, značku, logo a zpracujte ji v programu CorelDRAW.

Tyto vyučovací metody jsem zvolila jako vhodné pro splnění hlavního výukového cíle:

  • hromadné vyučování, frontální výuka,
  • samostatná práce žáků.


Nutné pomůcky a prostředky:

  • ukázky již existujících známek a značek stažených z celosvětové sítě internet nebo různé literatury,
  • vybavená počítačová učebna,
  • grafický program CorelDRAW.


Reflexe PDP

Žákům se zadaný samostatný úkol velmi líbí, pracují se zaujetím a experimentují s různými variantami postupů tvorby i samotných návrhů.

V průběhu práce v první části /2 vyučovací hodiny/

  • žáci jsou vedeni problémovými otázkami a pozorováním hotových značek (známek, log); tím přicházejí na nové možnosti, které je možno použít při realizaci daného úkolu,
  • navrhují a jsou schopni vyřešit daný problém, navrhnout novou značku /logo/ a zpracovat ji v programu CorelDraw,
  • uvědomují si své možnosti a schopnosti při řešení této problematiky, jsou kladně a nenásilně motivováni,
  • využívají úloh vyžadujících složité myšlenkové operace s poznatky či na základě vlastního pozorování,
  • nedosahují zde však praktické aplikace vlastního tvořivého myšlení.

V průběhu práce druhé části /2 vyučovací hodiny/

  • žáci řeší problém s využitím praktické aplikace tvořivého myšlení v několika krocích,
  • jde o samostatné řešení problému.


Hodnocení

Žáci své práce prezentují na konci vyučovacího celku. Představí je, zhodnotí klady a zápory své práce. Následuje hodnocení práce ostatními žáky ve třídě. Navržené značky jsou použity pro výzdobu školy a prezentují se i na různých výstavách.

Pro hodnocení výkonu žáků jsem použila tato kritéria:

  • celková kompozice práce,
  • vhodnost použitého písma vzhledem k navržené grafice,
  • celková barevnost práce,
  • celkové vypořádání se s úkolem.

 

Použitá literatura a zdroje:

  • internet
  • Kaplová, F., Turek, J.: Propagace. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., 2005. 112 s. ISBN 80-7182-201-9