Módní přehlídka

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Člověk a svět práce

Autor/autoři: Ing. Jarmila Hoplíčková

Škola: Střední průmyslová škola oděvní, Vápenice 1, 796 62 Prostějov

www.spso.cz

 

Uplatnění projektu:

 • obor vzdělání: 31-43-M/01 Oděvnictví, 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
 • ročník: 3.
 • oblast/oblasti vzdělávání: ekonomické a odborné vzdělávání (zejména obsahový okruh hotovení oděvů)
 • základní vyučovací předmět; příp. mezipředmětové vztahy: marketing, praxe, ekonomika, projektové vyučování, mezipředmětové vztahy mezi předměty počítačová grafika a výtvarná příprava – zhotovení propagačních letáků

 

Cíle projektu (základní idea/záměr žákovského projektu):

Zábavnou formou připravovat žáky k výkonu profese. Žáci připraví poměrně náročnou akci při organizaci významné společenské události ve městě, budou prezentovat sebe, svou práci a svou školu.

Rozvíjet dovednosti, vědomosti a schopnosti žáků

 • připravit a realizovat módní přehlídku;
 • zhotovit kolekci modelů nebo zajistit zapůjčení modelů od firem;
 • organizovat, řídit, plánovat a hodnotit aktivity spojené s přípravou a realizací módní přehlídky;
 • skloubit individuální zájmy se zájmy společnými, spolupracovat a kooperovat;
 • řešit problémy, konzultovat s vyučujícími a diskutovat k vybraným problémům;
 • aktivně naslouchat partnerovi, pracovat v týmu, přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly, přebírat odpovědnost za výsledek práce;
 • prezentovat projekt, podněcovat práci týmu vlastními návrhy.

 

Anotace:

Žáci zorganizují módní přehlídku u příležitosti pořádání akce místního významu, v Prostějově např. Wolkerův Prostějov, sportovní akce, studentský majáles, zahájení výstavy, otevření obchodu. Modely musí žáci zhotovit, případně zajistit od výrobců nebo obchodníků. Projekt obsahuje všechny činnosti s problematikou spojené, např. zajištění modelů, místa, hudby, nákup materiálu, nastudování přehlídky, předvedení kolekcí oděvů, propagaci i úklid po akci.

 

Klíčová slova:

módní přehlídka, výroba a výběr modelů, propagace, organizace

 

Typ projektu:

 • délka realizace: 6 měsíců (leden až červen)
 • dle počtu zúčastněných: třídní, cca 25 žáků
 • dle místa realizace: kombinovaný (ve škole, v místě organizace módní přehlídky)

 

Výstup projektu:

 • žádosti žáků o přidělení činnosti v projektu
 • smlouva s organizačním výborem akce
 • zhotovené modely, resp. kolekce vybraných modelů
 • pozvánky pro účastníky módní přehlídky, informace o akci na internetu, v tisku a v jiných sdělovacích prostředcích
 • uskutečnění módní přehlídky v městském parku
 • fotodokumentace z akce, zprávy o uskutečnění módní přehlídky na webových stránkách školy (internetu), v tisku apod.
 • hodnotící zprávy zpracované žáky

 

Obsah projektu:

 • Před zahájením projektu mohou žáci vyplnit pod vedením učitele logický rámec projektu. Je to metoda pro zpracování a řízení projektu. K tomu slouží příloha 1 Logický rámec projektu, kde je jeden logický rámec vyplněný pro práci učitele a jeden prázdný pro práci žáků.
 • V logickém rámci se formulují cíle, určí vnější vlivy a vymezí rizika. Logický rámec se čte odspodu, jak naznačují šipky. K tomu je určena příloha 2 Čtení logického rámce.
 • V projektovém plánu je časový harmonogram, rozpočet nákladů, odpovědnosti. V příloze 3 Projektový plán na módní přehlídku je opět jeden projektový plán vyplněný a jeden prázdný pro využití pro přípravu projektu.
 • Plnění úkolů se průběžně zaznamenává v projektovém plánu, který je umístěn ve třídě na nástěnce. Plnění úkolů kontroluje vedoucí týmu, koordinuje práci a řeší případné problémy.
 • V případě, že budou žáci zhotovovat modely, zapojí se do přípravy kolekce všichni žáci v týmu.
 • V případě, že modely budou zapůjčeny, určí vedoucí týmu dvojicím firmy výrobní i obchodní. Dvojice žáků zkontaktuje firmu, domluví s nimi zapůjčení modelů, případně způsob propagace firmy, např. propagaci při přehlídce, zapůjčení loga. Jedná se o firmy výrobní i obchody s oděvy (i sportovními). Na tyto činnosti je potřeba přibližně 10 žáků.
 • Určení žáci zajišťují propagaci akce jak na veřejnosti, tak i ve škole. Formy propagace si žáci vyberou sami. Mohou použít letáky, (které si žáci zhotoví sami v předmětech počítačová grafika a výtvarná příprava), školní rozhlas, webové stránky školy (žáci připraví text a předají propagační leták pracovníkovi školy, který se o webové stránky stará), místní tisk (žáci zpracují zprávu o svém projektu, pokud ji neumístní do inzertní rubriky, jsou takové zprávy v regionálních novinách zdarma).
 • Přehlídka se uskuteční v městském parku nebo na jiném místě (podle akce), zúčastní se jí žáci, učitelé a vedení školy a partneři školy.
 • Po ukončení projektu bude celý projekt prezentován včetně fotodokumentace na webových stránkách školy, případně v regionálním tisku či televizi (vybraní žáci zpracují článek o své činnosti a pošlou jej do místních novin, předají k umístění na stránky školy).

 

Realizace a organizační zajištění projektu:

Podle plánované délky projektu jsou stanoveny jednotlivé etapy řešení, které spočívají v:

 • rozdělení funkcí v projektu pro jednotlivé žáky (žáci vyplní pracovní list Žádost žáka o přidělení činnosti v projektu, viz příloha 4, a učitel jim přidělí jednotlivé funkce – činnosti);
 • sepsání smlouvy s organizačním výborem společenské akce (dohodu s pořadatelem akce uzavírá vedení školy, je dobré, když bude přítomen vedoucí projektu a jeho zástupce);
 • výběru materiálu (materiály nakupují 2 žáci ve spolupráci s odborným učitelem, peníze poskytne Klub přátel školy);
 • výběru modelek (výběr modelek mají na starosti dva žáci, jedná se asi 8 žákyní/žáků z celé školy);
 • zhotovení modelů, popřípadě výběrů modelů ve firmách (na zhotovení modelů se podílejí všichni žáci, pod vedením odborného učitele, pokud budou modely zapůjčeny ve firmách, předpokládá se, že by stačilo pět firem (obchodů), takže tuto činnost zajistí asi deset žáků; dohodu s firmami uzavře vedení školy, žáci ve spolupráci s učitelem modely zajistí a zase po akci vrátí);
 • výběru hudby (výběr hudby a zajištění produkce mají na starosti dva žáci);
 • zajištění moderátora (moderováním akce je pověřen jeden žák);
 • propagaci akce (v předmětech počítačová grafika nebo výtvarná příprava vyrobí žáci pod vedením učitele propagační leták, mohou se podílet všichni, jeden žák bude pověřen akci fotit školním fotoaparátem, fotografie upravit a vytisknout, umístit na server školy);
 • přípravě choreografie a realizaci zkoušek na přehlídku (jeden žák pověřený choreografií nastuduje s modelkami předvádění přehlídky);
 • zkoušek modelů a předvádění (přehlídka se musí nazkoušet, organizují ji dva žáci, spolupracují s učitelem odborných předmětů, choreografem a modelkami);
 • vlastním provedení přehlídky (zajišťují modelky a organizačně dva žáci, kteří zkoušeli přehlídku, ve spolupráci s učitelem);
 • provedení úklidu po přehlídce, vrácení, popřípadě v uskladnění modelů (zajišťuje 12 žáků);
 • vyhodnocení projektu (může probíhat ve třídě, ve škole i v součinnosti organizačním výborem společenské akce). Před závěrečným vyhodnocením mohou žáci vyplnit pracovní list: Hodnotící zpráva projektu, viz příloha 5. Z nich pak vychází učitel při závěrečném zhodnocení.

Poznámka: SPŠO při přípravě i realizaci projektu spolupracuje s organizačním výborem společenské akce města, s firmami, které zapůjčí modely na přehlídku, např. firmy Koutný, s.r.o., Cíl, výrobní družstvo.

 

Nutné prostředky pro řešení projektu:

 • Přehlídka se uskuteční v městském parku. Místo předvádění určí organizační výbor akce.
 • Pokud budou žáci zhotovovat oděvy, získají finanční prostředky na materiály z prostředků Klubu přátel školy. Pro zhotovení oděvů budou mít k dispozici školní dílny s veškerým vybavením, modely budou zhotovovat v rámci předmětu praxe (dílenská cvičení).
 • Firmy zapůjčí model, berou to jako svoji propagaci.
 • Ostatní zařízení a materiály, jako jsou počítače, papíry, jsou žákům k dispozici ve škole. Pokud budou potřeba peníze např. na zhotovení fotografií, počítá se s příspěvkem od Klubu přátel školy.

 

Vyhodnocení výsledků a hodnocení žáků:

Hodnocení žáků

Každý žák provede sebehodnocení, přidělí si maximálně 20 bodů. Vedoucí týmu provede hodnocení všech členů, přidělí každému maximálně 30 bodů. Učitel zhodnotí všechny žáky a přidělí každému maximálně 40 bodů plus 10 bodů za aktivitu, práci navíc nebo za nejlepší návrh plakátu. Ze součtu bodů všech hodnotitelů vytvoří učitel známku do klasifikace. Na posledních 10 bodů může dát návrh učitel jiného předmětu, např. počítačové grafiky. Součet bodů bude tedy maximálně 100. Učitel si určí k počtu bodů odpovídající známku. Např. do 30 bodů – 4, od 31 do 50 bodů – 3, od 51 do 70 bodů – 2, od 71 do 100 bodů – 1.

Hodnocení projektu

Žáci vyplní pracovní list Hodnotící zpráva projektu, ve kterém se ohlédnou za realizovaným projektem, pojmenují pozitivní momenty a situace, kdy se práce nepodařila, a sdělí svůj návrh na vhodnější postupy a řešení činností v příštím projektu.

 

Použitá literatura a jiné zdroje:

 • pro řešitele projektu (pro žáky): Literatura je uvedena jen pro učitele. Vyučující našla pro žáky stránky pro inspiraci na internetu www.fashionboulevard.cz.
 • použitá autorem při tvorbě/přípravě:

-          KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. 1. vydání Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2006. ISBN 80-210-41-42-0. Kapitola 3, Problematika projektů, projektové metody a výuky v teoretické reflexi, s. 34-49.

-          Manuál řízení projektů. Olomouc: Krajský úřad, 2008. Kapitola 9, Řízení projektu, s. 3-21.

-          Naar, Dalibor. Průvodce pro projektové vyučování. EGREDIOR, 2004. Oddíl C, Stanovení cíle, určení záměru projektu, s. 6-7. Oddíl I, Uzavření projektu, prezentace výsledků, s. 18. Oddíl K, Evaluace projektů, metodické uzavření, s. 22-23.

-          Internet: www.kr-olomoucky.cz

-

Přílohy a poznámky:

Přílohy k projektu, podpůrné materiály vytvořené autorkou (vyučující), jsou k dispozici v elektronické podobě na CD, projekt č. 25, přílohy 1 až 5.

Seznam příloh na CD:

 • Příloha 1: Logický rámec projektu (včetně prázdného formuláře)
 • Příloha 2: Čtení logického rámce projektu
 • Příloha 3: Projektový plán na módní přehlídku (včetně prázdného formuláře)
 • Příloha 4: Žádost žáka o přidělení činnosti v projektu (pracovní list)
 • Příloha 5: Hodnotící zpráva projektu (pracovní list)

 

Reflexe projektu (co se dělo, jaký to má význam) pro rozvoj klíčových kompetencí:

Kromě odborných kompetencí rozvíjejí žáci při řešení projektu řadu klíčových kompetencí v rovině vědomostí, dovedností a postojů. Podílejí se na plánování a realizaci činností, pracují v týmu, přijímají odpovědnost za přípravu a realizaci módní přehlídky, vystupují a jednají v různých rolích, funkcích a pozicích v rámci řešitelského týmu. To jim umožňuje osvojovat si potřebné personální, sociální a komunikativní kompetence a kompetence k pracovnímu uplatnění. Žáci pracují s internetem, s informačními zdroji, s moderní technikou (PC, tiskárny, fotoaparáty, CD přehrávače apod.), dochází k rozvoji kompetencí k řešení problémů. Při řešení projektu dochází i k aplikaci průřezových témat Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie.

 

Komentář:

Projekt je možné modifikovat podle podmínek a možností školy, počtu zúčastněných žáků, podle druhu společenské akce. Jeho délku i průběh lze vhodně skloubit s učebním plánem (skladbou předmětů a rozvrhem hodin). Obsah projektu je možné modifikovat na různé společenské události, konkrétním výběrem zapojení partnerů školy, rozsahem, zejména počtem zapojených žáků v řešitelském týmu (třída, více tříd, žáci celé školy), vypsáním konkrétních témat pro zhotovení oděvů (v případě, že oděvy budou zhotovovat žáci) apod.