Mezipředmětové vazby

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání, jazykové vzdělávání, společenskovědní vzdělávání

Autorka: Ing. Věra Zezuláková

Škola: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 01 KroměřížKlíčová slova


Projektové vyučování, mezipředmětové vazby, německý jazyk, dějepis, cestovní ruch.

 

 

Stručná anotace


Příklad dobré praxe je ukázkou projektového vyučování - propojení tří předmětů, které spolu úzce souvisí. Projekt rozvíjí klíčové kompetence žáků oboru hotelnictví a turismus. Vede žáky k samostatnému vyhledávání informací, jejich zpracování pomocí IKT, k řešení problémových situací, k propojování znalosti z různých předmětů. Současně si žáci prohlubují komunikativní kompetence, učí se prezentovat shromážděné informace před žáky z jiné třídy a zodpovídat dotazy. Navíc se dozvídají i řadu zajímavostí o městě, kde navštěvují školu.

 

 

Kontext


Projekt probíhá na konci 3. ročníku ve třídě s cca 15 žáky (polovina třídy, dělená dle cizího jazyka). Tito žáci mají jako první cizí jazyk němčinu a již absolvovali výuku předmětu dějepis a jeden rok cestovního ruchu. Na závěr se do projektu zapojí jako „turisté“ skupina žáků z jiné třídy, kteří mají německý jazyk jako první, nebo jako druhý cizí jazyk.

Žáci pracují v standardně vybavené učebně - teoretická příprava probíhá v rámci vyučování, na projektu žáci pracují i v terénu a doma – během domácí přípravy musí připravit podstatnou část práce. To umožňuje propojení různých metod výuky, organizačních forem výuky.Cíle


Cílem je naučit žáky propojovat informace z více předmětů, využívat mezipředmětové vztahy ve svůj prospěch. Důležitá je také jejich prezentace „na veřejnosti“, která je zároveň připravuje na ústní část maturitní zkoušky, kde také musí pružně reagovat na dotazy členů zkušební komise.

Projekt učí žáky také týmové práci a spolupráci, protože každou oblast zpracovávají 2 žáci a výsledné hodnocení záleží na práci obou.Realizace


Všichni žáci mají za úkol navštívit informační centrum a obstarat si informační letáčky o Kroměříži v němčině. Dále pracují ve dvojicích. Každá dvojice dostane za úkol zpracovat podle zadaných bodů informace o jednom, nebo skupině historických, či jiných objektů (zámek, Květná zahrada, ubytovací zařízení atp.). Ke zpracování žáci nejčastěji využívají internet, i když mají možnost navštívit i knihovnu (ale tu většinou nevyužívají).

Zpracované informace zasílají vyučujícímu na mail, ten je opraví, případně požádá o doplnění. Informace musí být zpracovány tak, aby je mohl odborně prezentovat každý žák ze skupiny.

Příklad zpracování informací o Arcibiskupském zámku v Kroměříži:

 

  1. Otázky učitele
  • Was war hier vor dem Schloss?
  • Wie alt ist das Schloss?
  • Aus welchem Jahrhundert ist die Sala Terrena?
  • Warum wurde das Schloss in den Jahren 1752-1756  rekonstruiert?
  • Wie viel Zimmer (Säle) kann man hier besuchen? Nennen Sie mindestens 3.
  • Was befindet man in seiner Bibliothek?
  • Wie heißt das berühmste Bild (in der Gemäldegalerie)?
  • Was ist in den jahren 1915 und 1998 passiert?
  1. Výsledek práce

Žáci si mohou psát do textu vysvětlivky, text z letáku zpracovávají v takové formě, aby byl srozumitelný všem posluchačům – nepřepisují věty, netvoří složité obraty apod.

 

Das Erzbischöfliche Schloss -Arcibiskupský zámek

Vor dem Schloss war hier eine Burg des Bischofs Bruno von Shauenburg. Das Schloss ist  fast (téměř) 600 Jahre alt, die ersten Informationen sind aus dem Jahre 1435.


Die Sala Terrena verbindet (spojuje) das Schloss mit dem Schlossgarten und si e ist aus dem 17.Jahrhundert.


Das Schloss wurde im Jahre 1752 ausgebrannt  und rekonstruiert.


Er hat 38 Säle z.B. Jagdsaal (lovecký sál), Zarenzimmer (carský pokoj), Thronsaal (trůnní sál), Reichtagssal (sněmovní sál), Lehensaal (lenní sál), Speisesaal. Man findet hier Illuminierten (zdobené malovanými obrázky) Handschriften (rukopisy),weiter das Musikarchiv. Das berühmste Bild ist „Apollo und Marsyas“ von Tizian Vercellio.


1694 wurde die Bibliothek  gegründet. Sie hat mehr als 80.000 Bände (svazků)


Zum Schloss gehören auch Weinkeller (vinné sklepy), wo man bis heute  Messwein (mešní víno) erzeugt (vyrábí se).


Im Jahre 1995 wurde das  Schloss zum Nationalkultuerdenkmal eklärt und im Jahre 1998 wurde das Schloss das Unesco-Denkmal.


Po schválení vyučujícím si žáci všechny informace ve třídě vzájemně přepošlou, a tím mají zároveň zpracováno částečně několik  maturitních okruhů - Kroměříž, ubytování, kultura, orientace ve městě. V dalších cca 2 vyučovacích hodinách prezentují svoji část u tabule, reagují na dotazy spolužáků a připravují plán cesty po Kroměříži tak, aby prošli maximum zpracovaných objektů. Ti, kteří zpracovávají objekty, které není možno navštívit, si na trase vytyčují místa, kde budou prezentovat svoji část.

 

Vyučující německého jazyka se domluví předem s vyučujícím dějepisu na termínu a vhodné třídě. Následuje hodina, kdy společně s vyučujícím dějepisu a třídou, která má také německý jazyk, realizují prohlídku města Kroměříže. Žáci v úvodu sdělí, jaká bude trasa, a postupují podle plánu, během prezentace mohou nahlížet do svých poznámek, nikoli je číst. Žáci z „turistické“ třídy, vždy volně překládají informace, které slyšeli, případně požádají „mluvčího“ o zopakování nebo vysvětlení slova nebo části, kterým nerozuměli. Dotazy mohou klást i vyučující. Vyučující dějepisu podle situace doplňuje podrobnosti případně zajímavosti.

 

V závěru vytvoří žáci nástěnku s tématem Kroměříž, kde jsou všechny shromážděné informace a obrazový materiál a jako poslední část následuje krátký písemný test, zaměřený na hlavní informace o Kroměříži (památky UNESCO, Květná zahrada aj. ).

 

Během tohoto projektového vyučování je využita řada metod -  metoda problémového výkladu, metoda písemná, předváděcí, diskuse, práce s textem.

 

Z organizačních forem je použito opět několik forem – skupinová práce, samostatná práce a pro zpracování nástěnky je to práce týmová. Skupiny  - dvojice se vytvoří buď losováním, nebo svobodným výběrem. Téma práce si dvojice buď losují, nebo je přiděleno učitelem adekvátně schopnostem dvojice.Výsledky

I když byla příprava a realizace časově náročná, výsledek splnil očekávání. Zpočátku sice prezentace probíhala poněkud „ztuha“, ale vše se nakonec rozběhlo velmi hezky. Žáci zjistili, že pokud se dobře připravili, není potřeba mít obavy. Pouze pro žáky, kteří práci odbyli, byl možná stresující pocit prezentovat něco, co důkladně neznají.

 

I když pro učitele, který žáky zná, je víceméně jednoduché poznat, kdo se podílel na výsledku více a kdo méně nebo vůbec ne, je potřeba, aby ve výsledku byla hodnocena práce kolektivní.

 

Doporučuj i začít s projektem velmi brzy, protože je třeba nechat žákům i sobě čas na vyhledání a opravu materiálů, na sestavení plánu cesty apod.Nutné pomůcky a prostředky


Informační letáky, internet, knihovny