Mezi teorií a praxí může být rozdíl

Střední odborná škola Stříbro

„Tím, že jsme jako jediná škola vytvořili ŠVP oboru Veřejnosprávní činnost, jsme se dostali do povědomí mnoha škol se stejným zaměřením v celé republice a těm předáváme naše zkušenosti. Organizace praxí pro žáky má u nás zavadenou podobu a není proto třeba v průběhu ověřování ŠVP měnit strategii spolupráce se sociálními partnery.

Ta je vždy založena na osobním kontaktu vedoucího praxe s odpovědným pracovníkem úřadu. Problematická situace někdy nastane, když se pracovníci úřadu změní a jejich vztah k žákům, praxi, ke škole se musí začít znovu budovat. Ale zatím se nám vždy podařilo nové vztahy bez problémů navázat.

Velkou roli v dobrých vztazích mezi školou a sociálními partnery hraje i odpovědný přístup žáků k činnostem vykonávaným během praxe i k novým spolupracovníkům. Naši žáci jdou na pracoviště praxe dobře teoreticky připraveni a jejich osobní přístup je korigován jak ze strany učitelů, kteří jezdí na kontroly praxí, tak i ze strany odpovědných pracovníků. Pravdou je, že ve výjimečných případech se žáci setkali s nepříliš vlídným přijetím, ale i tyto situace je důležité umět zvládnout a vztahovou bariéru umět překonat. Zatímco z teorie znají žáci ideální stav, v praxi není vše vždy tak jasné a žák se musí umět na nepříznivou nebo neočekávanou situaci adaptovat a řešit ji. Se svými zkušenostmi (dobrými i špatnými) se žáci navzájem seznamují v hodnotící hodině po absolvování praxe.

V pravidelných poradních sborech, kam jsou přizváni sociální partneři, jsou vyhodnocovány formy spolupráce i její výsledky, případně řešeny připomínky ze strany školy k sociálním partnerům či naopak.

Škola spolupracuje i s rodiči, které využívá při organizaci praxí, ostatní rodiče jsou pravidelně informováni o spolupráci se sociálními partnery na třídních schůzkách, na nástěnkách a vývěskách školy, v tisku. Stejně i ostatní veřejnost. Žáci veřejnosprávní činnosti se organizačně i jako průvodci podílejí na realizaci Dnu otevřených dveří pro budoucí zájemce o studium i pro ostatní veřejnost. Podílejí se i na přípravě a organizačním zajištění Dnů školní zahrady, která je určena dětem z mateřských a základních škol, jejich rodičům a všem ostatním zájemcům. Pravidelně chodí do svých bývalých základních škol osobně učitele i žáky pozvat. Tím se škola dostává do povědomí občanů i jinak než jen jako vzdělávací instituce.

Spolupráce však vázne se zřizovatelem školy, kterým je Plzeňský kraj. Po celou dobu tvorby a ověřování ŠVP v rámci projektu PILOT S se o problematiku nezajímal a nezajímá. Není ochoten akceptovat větší finanční náročnost ověřování ŠVP a alespoň takto školu podpořit.“