Jak dostat moře do výlohy obchodu? Využití odpadu jako dekoračního materiálu při aranžování výkladní skříně

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí

Autor: Mgr. BcA. Petra Venclíková

Škola: Střední škola Gastronomie a služeb Frýdek – Místek, T. G. Masaryka č. 451, Frýdek - Místek

 

Aplikované průřezové téma:

-         Člověk a životní prostředí


Anotace:

Příspěvek popisuje, jak žáky naučit navrhnout reklamu, která svým zpracováním dokáže spotřebitele zaujmout a bude šetrná k životnímu prostředí. Hlavním úkolem pro žáky je v pěti vyučovacích hodinách navrhnout a zrealizovat dekoraci do výkladní skříně z odpadu tak, aby získali kladný vztah k již použitému materiálu, jeho spotřebě a uvědomili si morální i materiální hodnoty ve svém profesním i osobním životě. Pokusili se jednat v intencích zásad udržitelného rozvoje.  Žáci musí při aranžování z odpadového materiálu dodržet zásady slohovosti, kompozice celku, barevného souladu a čistoty provedení. Při realizaci tohoto příkladu si žáci uvědomí, jak efektivně ztvárnit nápad pro aranžování výkladní skříně bez využití finančních prostředků. V podnikání se žáci budou často potýkat s úkolem jak vytvořit dekoraci s minimem finančních nákladů.

Cílem aranžéra je vytvořit originální výtvarný nápad a výkladní skříň, která „prodává“. Správně načasovaná změna nabídky s použitím správných reklamních propagačních prvků, může vyvolat v kolemjdoucích a budoucích zákaznících emoční nadšení a chuť ke koupi. Výkladní skříň slouží jako způsob prezentace zboží, služeb a značky. Žáci se seznámí s netradičními způsoby využití odpadového materiálu při výkonu své profese, získávají přehled o možnostech kreativní a originální tvorby, rozvíjejí dovednosti manipulace a kreativního zpracování odpadového materiálu při aranžování. Dále žáci vytvářejí poutavé aranžmá do výkladní skříně s respektováním hlavních zásad VP aranžování se zohledněním minimálních finančních nákladů na materiál a vzájemně posuzují cenu výrobku z hlediska udržitelného rozvoje (tj. zvažují hlediska environmentální, sociální, ekonomické).

 

Vyučovací předmět: aranžování (tematický celek Slohovost aranžérské tvorby), mezipředmětové vztahy: odborné kreslení, základy ekologie, propagace

 

Obor vzdělání a ročník: aranžér, druhý ročník

 

Rozvíjené klíčové kompetence

 • kompetence k řešení problémů - žáci řeší otázku ztvárnění originálního nápadu s minimálním nebo žádným finančním kapitálem,
 • personální a sociální - práce v týmu na společném projektu vytváří pracovní návyky založené na zodpovědnosti dokončit svěřené dílo či zakázku, řeší konflikty ve skupině, hledají konsenzus,
 • občanské kompetence a kulturní povědomí - žáci získají vztah k estetickému i etickému využití již použitého materiálu vůči životnímu prostředí,
 • kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám  - žáci na konkrétním příkladu z praxe přemýšlejí, postupují, plánují, organizují, využívají efektivně čas a obrní se trpělivostí.

 

Realizace:

Nejprve si žáci vysvětlí a zopakují vybrané klíčové pojmy se souvislostmi (např.: tvorba propagačního prostředku, kompozice, využití prostoru, barevné zpracování, materiálové zpracování, aranžování výkladní skříně nebo výstavy, plast jako klíčový materiál pro tvorbu dekorace při aranžování). Po demonstraci hotových výrobků z plastových lahví dochází k samotnému zadání úkolu: Vytvořit kresebný návrh na téma „Podmořský svět“, který bude realizován z odpadového materiálu, především z plastových lahví, ve výkladní skříni nebo jako dekorace pro účely prezentace oboru vzdělání aranžér na výstavě.

Žáci pracují v pětičlenných skupinách v době školního vyučování i mimo něj po dobu 5 vyučovacích hodin. Protože zadané téma je společné a materiál je také jednotný, může být aranžmá spojeno v jeden celek. Ve VP Odborné kreslení vytvářejí návrh výkladní skříně na téma „Podmořský svět“, který ve VP aranžování dokončí a přizpůsobí realizaci dekorace z plastových lahví.

Před samotnou realizací mají žáci za úkol nasbírat libovolné plastové láhve a připravit je spolu s pracovními pomůckami a nářadím ve škole. Žáci donesou láhve dle předem konzultovaného návrhu, který si ve skupině vymysleli, např. chobotnice bude zelená s šesti chapadly = jedno chapadlo tvoří tři plastové láhve, tj. spotřeba na celou chobotnici je 18 plastových lahví v zelené barvě. Žáci si podle návrhu propočítají láhve na každý prvek zvlášť. Podle počtu žáků ve skupině se rozumně domluví na rozdělení množství a barev plastových lahví, které každý samostatně obstará.

Žáci odstraní z plastových lahví etikety, láhve vypláchnou a třídí podle barev dle potřeby pro svůj návrh. Proběhne kontrola připraveného a očištěného materiálu. Dochází k rozdělení dílčích úkolů v rámci skupiny (kdo vytvoří jaký dílčí prvek z návrhu). Vyučující sleduje, jak si žáci jednotlivé dílčí úkoly a prvky mezi s sebou rozdělí, monitoruje průběh práce a pomáhá žákům v případě potřeby. Během tvůrčí činnosti vyučující konzultuje s žáky stejnorodost (tj. odborný termín a prvek v aranžování; stejné nebo jednotné tvarově, velikostně, barevně) dílčích prvků, koordinuje barevnost, kompoziční velikost a materiálové zpracování. Sleduje také rovnoměrnou vytíženost žáků ve skupině a dohlíží na dodržování bezpečnosti a ochranu zdraví při práci s tavicí pistolí i ostatními nástroji a nářadím. Vyučující se snaží povzbudit slabší žáky a radí, co mohou vylepšit.

Žáci v rámci skupiny své vytvořené dílčí prvky seskupí na jedno místo a společně hodnotí výsledek svůj i konkurenčních skupin. Následně proběhne aranžování vytvořených prvků dle návrhu. Celá realizace je dokumentovaná fotografováním a výsledek je umístěn ve školním časopise formou komiksu.

 

Metody a formy práce:

 • metoda demonstrační a motivační – ukázky již zrealizovaných prací,
 • metody dovednostně-praktické - vytváření dovedností, výtvarná činnost,
 • práce ve skupinách pomocí neformálně vytvořené skupiny žáků, kooperace,
 • frontální výuka

-

Nutné pomůcky a prostředky:

 • ukázky již hotových vzorků výrobků z plastových lahví a jiného odpadu,
 • plastové láhve a plastové obaly v různých barvách i materiálech,
 • obaly od bonboniér, víčka od plastových lahví, igelitové sáčky,
 • provázky, plastové zakrývací plachty, apod.

vybavení žáka – nůžky, řezací nůž, lepidlo, tavicí pistole, tavicí náplně, aranžérský silon, plastové láhve,

vybavení učitele – psací potřeby, fotoaparát, tavicí pistole, tavicí náplně, aranžérský silon, špendlíky, nůžky, řezací nůž.

 

Reflexe PDP:

Pomocí názorného využití odpadového materiálu při tvorbě dekorace si žáci vytvořili představu o možnostech jeho netradičního využití a zpracování. Sami se zasadili o zlepšení kvality životního prostředí blízkého okolí školy a domova sběrem odpadu.

Výrobou dekorace z použitých plastových lahví se přesvědčili o originalitě a invenci materiálu. Tvorba dekorace byla časově náročná nejen fyzicky, ale i psychicky. Žáci poznali v týmové spolupráci své charakterové vlastnosti a vyzkoušeli si svou trpělivost v průběhu celé realizace projektu, zejména ve fázi dokončování. Po ukončení projektu žáci hodnotili svou práci s nadšením. Takový výsledek neočekávali. Uvědomili si také možnost realizace dekorace bez finanční podpory na materiál. Tento praktický úkol byl pro žáky nejen poučný, ale i zábavný.

Z důvodu velmi zdařilých dílčích prvků aranžmá proběhla instalace dekorace na pódiu ve školní jídelně, aby se aranžéři podělili se svou tvorbou i s ostatními žáky školy. Žáci se vzájemně doplňovali ve svých úvahách o možnostech vylepšení či dalších úpravách.

Vytvoření úspěšného projektu předpokládá správné načasování a předem připravené naplánování celé akce společně s žáky. Vyučující žákům může preventivně také zajistit plastový odpad pro zdárný průběh plánované akce. Odpad je možné nasbírat úklidovou službou v budově školy po každém vyučování. Je nutné sledovat zapojení jednotlivých členů ve skupině, jejich aktivitu, případně nabídnout pomoc radou nebo praktickou ukázkou.

Žáci si ohmatají a prohlédnou vzorky materiálu. Seznámí se s využitím plastu v praxi, s pravidly jeho aranžování, zpracováním a komplikacemi užití. Žáci si objasní hodnotu materiálu z hlediska ekologie. Vzhledem k časovým možnostem vyučovací hodiny, je nutné zvolit přiměřenou zátěž a množství práce při rozdělování úkolů ve skupinách i s ohledem na jednotlivce k psychickým a fyzickým schopnostem žáků.

 

Hodnocení

Vyučující hodnotí připravenost žáků, co se týče technického vybavení a materiálu. Společně s žáky, kteří jsou rozděleni do skupin, hodnotí návrhy a způsoby realizace. Učitel hodnotí také na základě průběžného pozorování při práci v průběhu celého projektu.

Kritéria hodnocení:

 • připravenost na výuku dle doneseného materiálu a pomůcek,
 • kresebný návrh, originalita a nápad,
 • dílčí zpracování při výrobě, aktivita, kvalita práce, tempo, týmová spolupráce ve skupině,
 • konečná realizace.

Žáci při sebehodnocení také přihlédnou k dostatečnému materiálnímu zabezpečení svého návrhu, tj. k množství a barevné kombinaci plastových lahví vhodných k realizaci