A Virtual Visitor to My City/Country (Virtuální návštěvník v mém městě/zemi)

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma. Občan v demokratické společnosti

Autor/autoři: Mgr. Pavla Kubaláková

Škola: Obchodní akademie a VOŠ sociální, Karasova 16, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

www.oao.cz

 

Uplatnění projektu:

 • obor vzdělání: Ekonomické lyceum, bez omezení
 • ročník: 4. ročník
 • oblast/oblasti vzdělávání: jazykové, společenskovědní, vzdělávání v ICT
  • základní vyučovací předmět; příp. mezipředmětové vztahy: Konverzace v anglickém jazyce (cizí jazyk – angličtina); zeměpis, dějepis, estetická výchova, informační a výpočetní technika


Cíle projektu (základní idea/záměr žákovského projektu):

 • efektivní komunikace v cizím jazyce v různých komunikačních situacích;
 • rozvíjet schopnost žáků vyhledávat informace a pracovat s nimi;
 • poskytnout žákům přehled o kulturním dění v jejich městě/zemi;
 • prohlubovat v žácích kladný vztah k mateřskému jazyku a cizím jazykům;
 • umožnit žákovi studium zdrojů v cizím jazyce;
 • naučit žáka rozumět cizojazyčnému psanému textu, vybrat důležité informace, pochopit obsah článku na základě kontextu, procvičovat práci s textem;
 • naučit žáka tlumočit do cizího jazyka informace získané v mateřském jazyce.


Anotace:

Individuální žákovský projekt je zaměřen na tvorbu cizojazyčné dokumentace o rodném městě/kraji/příp. zemi, jako programu pro třídenní návštěvu anglicky mluvícího kamaráda. Společně se zeměpisně-kulturním průvodcem vytvoří i společenskou náplň návštěvy.

 

Klíčová slova:

Konverzace v anglickém jazyce, návštěva cizince, zvací dopis, komunikace v různých situacích, třídenní program, společenské aktivity.

 

Typ projektu:

 • délka realizace: dva měsíce
 • dle počtu zúčastněných: skupinový (2–3členné); při sestavování skupin je možné buď nechat žáky svobodně si zvolit spolupracovníky, nebo je vylosovat
 • dle místa realizace: kombinovaný – školní a mimoškolní s velkou částí domácí přípravy; školní část v hodinách konverzace a v konzultačních hodinách


Výstup projektu:

Výsledkem projektu je samostatná práce žáka, sestávající ze zvacího dopisu, banky konverzačních obratů pro jednání s cizincem na návštěvě v naší zemi, itineráře třídenního programu pro návštěvníka, vypracovaných informačních zdrojů v anglickém jazyce ke každé destinaci v itineráři, prezentace projektu v programu PowerPoint pro ostatní žáky školy.

 

Obsah projektu:

Individuální žákovský projekt je zaměřen na tvorbu cizojazyčné dokumentace o rodném městě/kraji/příp. zemi, jako programu pro třídenní návštěvu anglicky mluvícího kamaráda. Společně se zeměpisně-kulturním průvodcem vytvoří i společenskou náplň návštěvy.

 

Realizace a organizační zajištění projektu:

 • žák zpracuje v anglickém jazyce (příp. v jakémkoliv jiném) veškerou dokumentaci týkající se návštěvy cizince v jeho rodném městě/zemi (v tomto konkrétním příkladě v Ostravě):

-          sestaví zvací dopis (e-mail), ve kterém uvede, kdy a kde se s návštěvníkem poprvé setkají – domácí úkol na příští hodinu;

-          vybere konverzační obraty, které použije při prvním setkání s návštěvníkem (představování, otázky pro první společně strávené chvíle) – v hodině konverzace v ANJ jako opakování, skupinová práce;

-          připraví třídenní program, který se bude realizovat v Ostravě a jejím okolí (navrhne pro každý den dvě varianty, jak strávit čas) – návrhy žáci připraví doma, ve škole proběhne diskuze a závěrečné rozdělení úkolů, pokud učitelé a žáci zvolí skupinovou práci;

 • navštíví a vyfotografuje místa v Ostravě, která návštěvníkovi ukáže – mimoškolní aktivita, lze realizovat společně se skupinou žáků, u 4. ročníků bez dohledu vyučujícího; termín zpracování 3 týdny od zadání projektu;
 • shromáždí informace (propagační materiály, letáčky, fotografie, pohlednice…) o místech mimo Ostravu, která zařadil do programu – domácí úkol; termín zpracování do 4 týdnů od zadání projektu;
 • ke každé destinaci zpracuje anglicky informační zdroj pro návštěvníka (zajímavé údaje o destinaci) – příprava textů domácí práce, kompletace ve vyučovací hodině; termín zpracování 6 týdnů od zadání;
 • vymyslí a anglicky popíše společenskou aktivitu hodící se na závěrečný večer před odjezdem – domácí práce opravená v konzultační hodině vyučujícího nebo přes e-mail, termín zpracování 7 týdnů od zadání;
 • celý projekt zpracuje do prezentace v PowerPoint, kterou pak přednese ostatním žákům školy – domácí práce dokončená v hodině konverzace v ANJ, žák pošle svou prezentaci i komentář vyučujícímu k opravě na e-mail, teprve pak ji předvede ostatním žákům v hodině – termín zpracování 8–10 týdnů od zadání.

 

Žáci dílčí výsledky nebo vzniklé potíže konzultují každý týden v rámci vyučovací hodiny Konverzace v anglickém jazyce s vyučujícím. Je na zvážení vyučujícího, zda chce jednu z dvouhodinových Konverzací v anglickém jazyce konat mimo školu, a tak dát žákům příležitost získat fotodokumentaci a jiné materiály například v centru města, informačním centru a podobně.

 

Nutné prostředky pro řešení projektu:

Žáci mají k dispozici školní knihovnu se 3 počítači s připojením na internet kdykoli během vyučovacího dne; dvě učebny s počítači s připojením na internet v odpoledních hodinách; školní fotoaparát a digitální kameru k zapůjčení.

 

Vyhodnocení výsledků a hodnocení žáků:

Postup práce žáků na jednotlivých výstupech monitoruje vyučující, značí si kdy a v jaké kvalitě žáci jednotlivé úkoly plní. Celkové hodnocení se odvíjí od závěrečné prezentace hodnocené kriteriálně.

 

Ukázka hodnocení prezentací v PowerPoint:

 

Kritéria

hodnocení

Klasifikační stupně

1

2

3

4

Příprava jednotlivých

fází

Práci odevzdává

včas a kompletní

bez výrazných nedostatků

Práci odevzdává

včas a kompletní

s drobnými chybami

Práci odevzdává

včas s vážnými nedostatky

Práci odevzdává

se zpožděním, je nutné ji přepracovat

Celková výsledná známka za prezentaci PowerPoint

Prezentace proběhne v termínu stanoveném učitelem; bude obsahovat všechny náležitosti ze zadání; na jednotlivých snímcích i ve slovním doprovodu nebudou hrubé gramatické chyby, počet drobných chyb nepřekročí 3; výslovnost bude odpovídat standardní, počet chyb ve výslovnosti nepřekročí 2; slovní zásoba a stylistická úroveň vět bude odpovídat úrovni intermediate; prezentace se skládá z nejméně 20 snímků.

Prezentace proběhne v termínu stanoveném učitelem; bude obsahovat všechny náležitosti ze zadání; na jednotlivých snímcích i ve slovním doprovodu nebudou hrubé gramatické chyby, které by žák sám neuměl opravit; počet drobných chyb nepřekročí 8; výslovnost bude odpovídat standardní, počet chyb ve výslovnosti nepřekročí 2; slovní zásoba a stylistická úroveň vět bude odpovídat úrovni intermediate; prezentace se skládá z nejméně 20 snímků.

Prezentace proběhne v termínu stanoveném učitelem; bude obsahovat všechny náležitosti ze zadání; počet hrubých gramatických chyb na jednotlivých snímcích i ve slovním doprovodu nepřekročí 4, počet drobných chyb nepřekročí 10; výslovnost bude odpovídat standardní, počet chyb ve výslovnosti nepřekročí 4; slovní zásoba a stylistická úroveň vět bude odpovídat úrovni intermediate; prezentace se skládá z nejméně 15 snímků.

Prezentace proběhne v termínu stanoveném učitelem; bude obsahovat všechny náležitosti ze zadání, některé nebudou vhodně zpracované; počet hrubých gramatických chyb na jednotlivých snímcích i ve slovním doprovodu nepřekročí 8, počet drobných chyb nepřekročí 12; výslovnost bude odpovídat standardní, počet chyb ve výslovnosti nepřekročí 8; slovní zásoba a stylistická úroveň vět bude odpovídat úrovni intermediate; prezentace se skládá z nejméně 15 snímků.

 

Prezentace výsledků projektu

V druhém pololetí školního roku se realizuje ve škole Projektový den, kdy se žáci vystřídají v audiovizuálních učebnách a zhlédnou úspěšné výsledky projektové činnosti v sekci cizích jazyků. Všichni žáci své projekty předvedou v pravidelné výuce v hodinách Konverzace v anglickém jazyce.

 

Použitá literatura a jiné zdroje:

použitá autorem při tvorbě/přípravě:

 • RVP pro obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum. CD-ROM. Národní ústav odborného vzdělávání. Praha 2007.
 • Školní vzdělávací program pro Ekonomické lyceum, EL – ekonomická cesta na VŠ, OA a VOŠ sociální, 2009. Dostupný na www.oao.cz.
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita 2006. ISBN 80-210-4142-0.


Reflexe projektu:

Projekt jednoznačně motivuje žáky ke shromažďování informací a rozšiřování si vědomostí o vlastním městě a regionu, zvyšuje povědomí sounáležitosti s krajem a rozvíjí jazykové kompetence na konkrétních praktických činnostech. Úskalím je u našich žáků dodržování termínů a harmonogramu práce, přestože se jedná o žáky – maturanty, je třeba jim neustále důsledně připomínat data odevzdání jednotlivých částí projektu, aby se předešlo kumulaci práce a tomu odpovídajícímu neuspokojivému výsledku. Dalším problémem je jistě vytíženost vyučujícího v konzultačních hodinách.

Protože se situace a jazykové komentáře při prezentacích několikrát zopakují, žáci si přirozeným způsobem zakotví slovní zásobu a naučí se ji běžně používat.

Řešení projektu rozvíjí především tyto KK:

 • Kompetence k učení: uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný; pořizovat si poznámky; využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí;
 • Kompetence k řešení problému: volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).
 • Komunikativní kompetence: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce; být motivován k prohlubování svých jazykových dovedností;
 • Personální a sociální kompetence: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly;
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí: podporovat hodnoty místní/národní kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah.
 • Kompetence využívat prostředky ICT: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím internetu.