Příspěvky Informatika a ICT

Informatika a ICT
Proč nebylo pro veřejnou diskusi použito diskusní fórum na RVP.cz?
Janek Wagner | 24. 02. 2019, 23:10:16 | Odpovědět |
Re: Informatika a ICT
Dobrý den, pane Wagnere,

děkujeme za dotaz.

Web rvp.cz je metodickým portálem, který je určen zejména pro učitele. Web nuv.cz je určen nejen pro učitele, ale pro širokou veřejnost. Jelikož chceme téma revizí diskutovat nejen s učiteli, ale i s odbornou a širokou veřejností, umístili jsme diskuzní fórum na internetové stránky Národního ústavu pro vzdělávání, kde průběžně zveřejňujeme podkladové analytické studie k jednotlivým vzdělávacím oblastem. Stejně tak tato diskuze je určena k návrhům pro vzdělávací oblast Informatika a ICT. Konkrétní zpracované návrhy – podkladové analytické studie – naleznete zde: http://www.nuv.cz/folder/294/

Přejeme Vám hezký den.

Sabina Dračková
tisková mluvčí NÚV
Sabina Dračková | 25. 02. 2019, 16:07:15 | Odpovědět |
Re: Re: Informatika a ICT
Paní Dračková, funkcionality tohoto diskusního fóra jsou velmi omezené i ve srovnání s diskusním fórem RVP.cz, které je již více než deset let staré. Natož ve srovnání se sofistikovanými nástroji z dnešní doby. Nechcete své rozhodnutí změnit? Technologie tohoto fóra je paskvilem a ostudou NÚV.
Janek Wagner | 1. 03. 2019, 10:28:10 | Odpovědět |
Informatika a ICT
Dobrý den,
změnou RVPZV v oblasti ICT zásadně navyšujete vzdělávací obsah v rámci celého RVP. Mohu se zeptat z jakých oblastí navrhujete vzdělávací obsah ubrat, nebo zda navrhujete zvýšit celkovou hodinovou dotaci pro základní vzdělávání. Nezpochybňuji Vaše návrhy na změnu, ale když se někde přidá, tak se buď musí zvětšit nádoba, nebo se musí jinde ubrat - zákon o zachování hmoty.
Druhá otázka je, zda zvýšenou hodinovou dotaci plánujete pokrýt z disponibilních hodin (které se na mnoha školách věnují cizím jazykům, matematice, nebot řeba tělesné výchově), či z povinné časové dotace jiných oborů.
Třetí otázka je jak plánujete organizačně zajistit vyšší množství hodin, na kterých musí být k dispozici učitel vzdělaný v oboru ICT. Když vyjdu z předpokladu 4 hodiny povinně na 2. stupni (Stávající průměrný stav je 1,5 hodiny) a 6000 škol v republice, pak se jedná o zvýšení 15000 hodin, neboli 681 nových učitelů ICT na plný úvazek. Na prvním stupni předpokládám, že obor ICT budou učit učitelé 1. stupně.
Díky.
V. Nádvorník
Václav Nádvorník | 28. 04. 2019, 18:33:50 | Odpovědět |
Re: Informatika a ICT
Dobrý den, pane Nádvorníku,

sdílíme váš názor, že vzdělávací obsah a čas, který je mu věnován, musí být v rovnováze. Změny v oblasti ICT zatím nejsou definitivní, probíhá jejich pokusné ověřování. Pokud školy chtějí zavést změny v oblasti ICT již nyní, nemají jinou možnost, než čerpat hodiny z disponibilní dotace. Po vyhodnocení pokusného ověřování (končí v polovině roku 2020) MŠMT rozhodne o dalším postupu.

Předpoklad je, že zvýšenou potřebu vyučovacích hodin informatiky pokryjí většinou současní učitelé ICT (informatiky), ve většině škol jim totiž stávající výuka nepokrývá celý úvazek. Na podporu učitelů a škol při inovacích ICT se připravuje metodická podpora (učebnice, vzdělávací zdroje, metodiky, vzdělávací akce).

Díky za dotaz

Daniela Růžičková
Karel Tomek
Daniela Růžičková, Karel Tomek | 30. 04. 2019, 14:08:59 | Odpovědět |
Re: Re: Informatika a ICT
Nechci paní Růžičkové a panu Tomkovi brát iluze, ale ono nám těch aprobovaných informatiků po školách moc nepobíhá. Na deseti školách v mém nejbližším okruhu se vyskytuje pouze jeden učitel s touto aprobací a ten je ještě nucen učit neaprobovaně matematiku. Informatiku pak učí na těchto školách neaprobovaně učitelé starší padesáti let, většinou matematici, čímž se průšvih ještě násobí, protože budou-li vyučovat více hodin informatiky, nebude mít kdo učit matematiku. A protože jeden ze synů učí v Praze a druhý poblíž Zlína, mohu vás ujistit, že ani jinde není situace lepší. V Praze mají problém sehnat i češtinářku a učitelku na první stupeň, o informatikovi si mohou nechat jenom zdát, a informace druhého syna vypovídají o nemožnosti sehnat matematika a informatiku mají na škole rovněž vyučovánu neaprobovaně.
Eva Trávníčková | 1. 05. 2019, 21:49:55 | Odpovědět |
Re: Re: Re: Informatika a ICT
Představu, jak to ve školách vypadá, máme. Tematická zpráva České školní inspekce uvádí, že na základních školách je 35,9 % učitelů vyučujících ICT aprobovaných (46,3 % přepočtených na úvazky) a na středních školách je to 69,7 % (78,5 %). Pro úspěšné zvládnutí této situace bude nutná rozsáhlá a dlouhodobá metodická podpora učitelům.
Daniela Růžičková, Karel Tomek | 15. 05. 2019, 13:17:56 | Odpovědět |
Re: Re: Informatika a ICT
Dobrý den paní Růžičková a pene Tomku,
děkuji Vám za odpověď, která je však velmi velmi nekonkrétní. Zkusím tedy napsat jakt o chápu.
Mé otázky:
1. Mohu se zeptat z jakých oblastí navrhujete vzdělávací obsah ubrat, nebo zda navrhujete zvýšit celkovou hodinovou dotaci pro základní vzdělávání.
Odpověď - vzdělávací obsah a čas, který je mu věnován, musí být v rovnováze
Doplňující otázka - Opakuji otázku původní: Z jakých oblastí navrhujete ubrat vzdělávací obsah, nebo zda plánujete zvýšit celkovou hodinovou dotaci.
Je mi líto, ale na tuto otázku jste stále neodpověděli.
2. Ohledně z jakých oborů plánujete pokrýt zvýšenou hodinovou dotaci
Odpověď - nevíme, uvidíme po pilotáži, zatím verou z disponibilních.
Doplňující otázka: Myslel jsem, že cílem je ověřit, zda navrhované RVP vyhovuje školém, nikoli že na školách testujete, z jakých oborů ubírají hodiny. Nebo se mýlím a cílem pilotáže je zjistit na kterých školách mají jak rozděleny disponibilní hodiny a kde ubrali?
3. Jak plánujete pokrýt potřebu zvýšené hodinové dotace učiteli ICT
Odpověď: Dovolím si parafrázovat. To neřešíme, učitelé ICT mají malé úvazky, takže těch pár hodin navíc nehraje roli.
Reakce - Jak mylná představa. Oni ti učitelé ICT učí i jiné předměty, takže k nerovnováze rozhodně dojde. Na běžnou školu se 3 třídami na prvním stupni a 2 na druhém (při dělení hodin na poloviny - z důvodů malých učeben s prostředky ICT) to vychází místo 10 hodin výuky na 34 hodin - nárůst o 24 hodin - potřeba nového celého úvazku učitele. To opravdu rozšířením stávajícího úvazku učitele škola nepokryje.

Vyzývám tvůrce reformy RVP, aby jednoznačně deklarovali, jaké obory budou mít nižší hodinovou dotaci, nebo jestli se plánuje vše řešit z hodin disponibilních a hlavně, jaký vzdělávací obsah plánují upozadit, když se do jednoho oboru obsah přidává. Nebo ať tvůrci jasně řeknou - nás to nezajímá a my to neřešíme. Ale zde deklarujte kdo to řeší.
Díky
V. Nádvorník

PS. Nezpochybňuji (a fandím tomu) nutnost změny pojetí informatiky, ICT, informační gramotnosti, informačního myšlení, ale je třeba vždy jasně říci z jakých zdrojů, jinak je to pouhá teorie.
Václav Nádvorník | 10. 05. 2019, 06:17:34 | Odpovědět |
Re: Re: Re: Informatika a ICT
ad 1. To ještě není rozhodnuto. Revize RVP jsou ve fázi zpracování analyticko-koncepčních studií. Je pravděpodobné, že návrhy na úpravy obsahu a časové dotace z různých důvodů vzdejdou i z jiných oblastí bez ohledu na potřeby informatiky. Úpravy časové dotace se budou řešit jako celek v dalších fázích revizí RVP.
ad 2. Ověřuje se mj. náročnost a rozsah - tedy i to, kolik hodin informatika v navrhované podobě potřebuje. Jinak viz výše.
ad 3. Celková povinná časová dotace se měnit nebude - teoreticky tedy bude potřeba stejný počet učitelů, respektive úvazků (mírný nárůst se očekává jen vzhledem k tomu, že předpokládáme výuku informatiky v dělených hodinách). Určitě vzroste poptávka po učitelích informatiky, ale často půjde využít úvazky učitelů ICT, kteří už na škole působí. Potřebujeme pro plánované změny získat lidi schopné učit dobře, a to i na prvním stupni ZŠ. Situace není taková, že někde mimo školy jich je dostatek, stačí je přesvědčit. Situace je taková, že je potřeba najít lidi, kteří už jako učitelé působí a kteří jsou schopní a ochotní se informatice věnovat, a ty dlouhodobě a intenzivně metodicky podporovat.
Daniela Růžičková, Karel Tomek | 15. 05. 2019, 13:21:26 | Odpovědět |
Informatika a ICT
Pokud tomu dobře rozumím, pak současná podoba předmětu IKT by se měla změnit.
Žáci by se měli kromě základní obsluhy PC více zaměřovat na programování, robotiku, a informatiku obecně.
Na ostatních učitelích by pak bylo naučit PC používat pro konkrétní situace.

Například:
ČJ - Psaní textů ve Wordu (či lépe v freewarové alternativě)
MA - Tabulky, grafy - Excel (či lépe v freewarové alternativě)
Geometrie - Geogebra
VV - Malování, Blender
HV - psaní not, základy kompozice - Musescore
Zeměpis - Mapy Google

Tato implementace by měla pomoci učitelům efektivněji předávat současné učivo.
Interaktivní tabule neřeší problém frontálnosti výuky, žáky je třeba zapojit aktivně, tvůrčím způsobem.
Problém ale vidím v tom, že školy potřebují daleko více než 1 počítačovou učebnu (dosud pouze pro předmět IKT), ale počítače by měly být k dispozici žákům i v dalších předmětech.
Václav Müller | 5. 07. 2019, 09:51:23 | Odpovědět |
Re: Informatika a ICT
Ano, v zásadě jste to vystihl.

Nemusí se ale vše stát naráz. Většina škol bude potřebovat čas, aby se připravily (postupně doplnily vybavení, učitelé se zdokonalili v práci s technologiemi ve výuce...). Tato implementace by měla pomoci učitelům především rozvíjet u žáků dovednosti, které s PC a digitálními technologiemi souvisejí - informatické myšlení a digitální kompetence. Jak sám poznamenáváte, přítomnost technologií ve výuce ještě nemusí znamenat její automatické zlepšení.

Nové ICT kurikulum ještě není závazné. Ale bude. Školy, které se připravují již nyní, nemarní čas.
Daniela Růžičková | 27. 07. 2019, 11:02:24 | Odpovědět |

Přidat názor