V písemné podobě studenti předkládají portfolio u odborné zkoušky u absolutoria

SZŠ a VOŠ zdravotnická Nymburk používá portfolio jako povinnou součást výuky již od roku 2014. Do ověřování e-portfolia škola zapojila cca 40 studentů 1. až 3. ročníku oboru Diplomovaná dentální hygienistka. K e-portfoliu používají Google Classroom, ve kterém má každý žák již od prvního ročníku založené své portfolio a seznamuje se zároveň s jeho koncepcí. Škole se osvědčilo, že studenti měli zkušenost s digitálním portfoliem ještě před distanční výukou. Práce s e-portfoliem rozvíjí u studentů dovednosti práce s informacemi, schopnost řešení problémů i komunikační dovednosti. Studenti i pedagogové hodnotí e-portfolio pozitivně, zejména ve vztahu k přípravě na absolutorium z odborných předmětů.

SZŠ a VOŠ zdravotnická Nymburk 

PhDr. Lenka Matějčíková

www.zdravkanbk.cz


Jaké máte zkušenosti s e-portoliem? Pracovali jste s portfoliem už před zapojením do pilotáže?

Tvorba portfolia je povinnou částí předmětu Psychologie a komunikace v oboru Diplomovaná dentální hygienistka. Předmět Psychologie a komunikace je součástí odborné zkoušky k absolutoriu. Portfolio je povinnou součástí výuky od roku 2014. První cca tři roky bylo pouze v „papírové” podobě. Od roku 2017 je součástí učebny Google Classroom a má i podobu e-portfolia.  

Měli jste konkrétní potřeby a očekávání při práci s e-portfoliem ve výuce na vaší škole?

Zapojili jsme kolem 35 až 40 studentů 1. až 3. ročníku ve věku 19 až 26 let, kteří studovali obor Diplomovaná dentální hygienistka, konkrétně v předmětu Psychologie a komunikace.  

Měli jste konkrétní potřeby a očekávání při práci s e-portfoliem ve výuce na vaší škole?

Portfolio dokumentuje práci studenta i pedagoga. Je vázané na jeden předmět, a to Psychologie a komunikace. Umožňuje přehledné členění obsahu dle učebního plánu. Obsahuje tzv. sylabus. Student zde má uvedeno pro každé období obsah, požadavky k uzavření předmětu, doporučenou literaturu. Tato informace je vkládána vždy na začátku období. Jednotlivá období jsou postupně naplňována pracovními listy, materiály a odkazy na videa a další informace. Materiály jsou tedy vždy dostupné pro pedagoga i studenta. Po ukončení studia zůstává studentovi portfolio v písemné podobě. Jedná se o materiál využitelný v pracovním i osobním životě. Pedagog archivuje kurz vždy po třech letech (ukončení učebního programu třídy). Před archivací upozorní studenty na ukončení přístupu do elektronického portfolia. Mají tak možnost si materiály, které nejsou povinnou součástí portfolia, stáhnout. Pedagog může s archivovaným materiálem dále pracovat a používat ho pro další ročníky. 

Jaké jsou hlavní výhody, cíle a využití e-portfolia pro vaše žáky?

Elektronické portfolio je založeno v Google Classroom vždy na začátku 1. ročníku. Studenti jsou seznámeni s jeho koncepcí a částmi, tj. sylabus, povinná, nepovinná část. Portfolio je strukturováno podle jednotlivých období, tj. zimní a letní období jednotlivých ročníků.  Povinnou část tvoří pracovní listy. Pracovní listy jsou využívány ve vyučovací hodině, příp. si je doplňují studenti samostatně. Podporují vyhledávání informací, práci s odborným textem, mentální mapování atd. Tato část je i v písemné podobě. Ke kontrole je odevzdávána při ukončení jednotlivých období. Nepovinnou součást tvoří materiály, odkazy, odborné texty, které rozšiřují základní znalosti. Tyto materiály vkládá pedagog a mohou to být i prezentace, odkazy studentů. Portfolio tak ukazuje aktivitu a další zájmy studentů. Portfolio se vytváří v průběhu tří let. Umožňuje pracovat s pracovními listy, materiály v průběhu standardní i distanční výuky. 

Portfolio se velmi osvědčilo v době distanční výuky. Vzhledem k tomu, že elektronické portfolio bylo zavedeno, nebyl přechod na distanční způsob výuky problematický. Studenti znali způsob, jak pracovat s materiály v elektronické podobě. Jen se rozšířily další možnosti, jako např. termínované odevzdávání úkolů, sdílení materiálů z učebny v rámci videokonference atd. Studenti elektronické portfolio využívají jako přípravu na zkoušky i zkoušku k absolutoriu.   

Jaké pedagogické funkce plní e-portfolio na vaší škole?

Portfolio má dokumentační funkci. Dokládá přípravu a práci pedagoga. Ověřuje práci studenta, který odevzdává výsledky své práce ke kontrole na konci období. Portfolio je tematické, pro jednotlivá období jsou obsahem základní disciplíny psychologie a aplikovaná zdravotnická psychologie. Je tedy velmi přehledné.  

Portfolio tvoří pracovní listy, sylaby jednotlivých období, další rozšiřující materiály, odkazy na videa atd.  S portfoliem vždy pracuje pedagog, který vede daný ročník k absolutoriu. Celková koncepce je u všech vyučujících stejná. Obsah, počet pracovních listů, konkrétní aktivity jsou rozdílné. V případě delší nepřítomnosti vyučujícího je možné se seznámit s obsahem a plynule navázat na učební obsah. Forma pracovních listů vede k aktivitě studentů. Umožňuje jim i kreativní zpracování tématu. Vede je k vyhledávání informací. Zpracování portfolia je povinnou součástí k ukončení daného období. Kvalita zpracování portfolia je zohledněna i při výsledné klasifikaci. V písemné podobě student předkládá portfolio v rámci odborné zkoušky u absolutoria. 

Jaké jste zvolili digitální prostředí pro tvorbu e-portfolia a proč? Zjistili jste, jaké má výhody a nevýhody?

Zvolili jsme Google – učebna Classroom. Všichni studenti mají školní účet – příjmení, rok nástupu @zdravkanbk.cz. V prostředí Google jsou vytvořené skupiny tříd a je tu snadná komunikace se studenty. Učebna umožňuje i vygenerování linku k videokonferenci. V rámci videokonference je pak možné pracovat i s materiály v učebně, sdílet zde uložené informace. Umožňuje také zadávání online testů. Je to univerzální, jednotné prostředí pro výuku na střední a vyšší odborné škole.  

Můžete popsat, jak konkrétně pracujete s e-portfoliem v hodinách?

S elektronickým portfoliem je možné pracovat i v běžné vyučovací hodině. Pedagog využívá skupinové i individuální vzdělávací metody. Kromě klasické učebny ICT je ve škole k dispozici 25 notebooků a standardní připojení k Wi-Fi. 

Co se žáci při práci s portfoliem naučili? Jaké dovednosti žáků může práce s e-portfoliem rozvíjet?

Mezi klíčové kompetence Diplomované dentální hygienistky patří kompetence k práci s informacemi a využívání prostředků informačních a komunikačních technologií. Elektronické portfolio umožňuje volit vhodné zdroje a postupy získávání informací, pracovat s odborným textem, zvládnout práci se soubory, vytvořit strukturované textové dokumenty, komunikovat elektronickou formou.  

Další klíčovou kompetencí je řešení běžných pracovních i mimopracovních problémů a problémových situací. Elektronické portfolio z psychologie a komunikace umožňuje zejména identifikovat problémy v oblasti mezilidských vztahů, zvažovat a navrhovat řešení, vyhodnocovat výsledky. Jsou rozvíjeny i komunikativní kompetence. Součástí portfolia jsou i záznamy prezentací, v rámci výuky dochází k výměně všeobecných i odborných informací, které obsahují zpracované materiály.

Zapojili se do ověřování e-portfolia na vaší škole i další kolegové, např. kariéroví poradci nebo mimo školu zástupci zaměstnavatelů, s kterými vaše škola spolupracuje?  

Osvědčilo se, že studenti měli zkušenost s digitálním portfoliem ještě před distanční výukou. Z tohoto důvodu byl přechod na tuto formu výuky bezproblémový. Vždy v prvním ročníku probíhá úzká spolupráce s vyučujícím předmětu Informační technologie. Ten seznamuje studenty s prací Google v učebně Classroom, řeší problematiku práce s dokumenty, sdílení dokumentů atd. Tento předmět probíhá v 1. ročníku v zimním i letním období. Portfolio se vytváří po celou dobu studia. Ve školním roce 2020/21 na základě portfolia z psychologie a komunikace si vyučující odborného předmětu orální hygiena, parodontologie vytvořili učebnu a postupně plánují vytvoření digitálního portfolia úzce profesně zaměřeného pod názvem Atlas dentální hygieny. 

Budete na vaší škole pracovat s e-portfoliem i v dalším školním roce?

Portfolio budeme vytvářet i v dalších letech. Studenti i pedagogové ho hodnotí pozitivně, zejména ve vztahu k přípravě na absolutorium z odborných předmětů.