3. Učitelé, školitelé a instruktoři

V podnicích působí interní školitelé – instruktoři a mentoři, kteří úzce spolupracují se školami, vzdělavateli a zároveň rozvíjejí sami sebe tak, aby mohli vést odbornou i praktickou přípravu žáků i dospělých podle nejnovějších metod výuky a potřeb trhu práce.

Učitelé a instruktoři

Vzdělání učitelům středních škol v ČR předepisuje zákon o pedagogických pracovnících. Díky jeho novele mohou od roku 2015 ředitelé škol uznat odbornou kvalifikaci tzv. uznávanému odborníkovi v oboru (odborník z praxe), který však musí i nadále vykonávat činnost v oboru a jeho úvazek ve škole nesmí přesáhnout polovinu týdenní pracovní doby.

Žákům se v průběhu jejich praktického vyučování na pracovištích firem věnují instruktoři praktického vyučování, tj. pověření zaměstnanci podniku, ve kterém probíhá praktické vyučování žáků podle Smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování.

Zákon o pedagogických pracovních však instruktora mezi pedagogické pracovníky vykonávající přímou vyučovací či výchovnou činnost neřadí a tím pádem na něj ani neklade požadavky na získání pedagogické kvalifikace. A to i přesto, že je v průběhu praktického vyučování v přímé interakci se žáky a je za ně zodpovědný. Instruktor napomáhá škole naplňovat školní vzdělávací program a přispívá k identifikaci žáka s daným oborem.

Škola však může ve spolupráci s partnerskou firmou vzdělání instruktorům zajistit. Pro tyto účely lze zdarma využít kurzu Instruktor praktického vyučování připraveného Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) v rámci projektu Pospolu. Od roku 2017 si instruktoři mohou také složit zkoušku profesní kvalifikace NSK.

 

Kde to funguje

Kurz Instruktor praktického vyučování využívají např. ve Škoda Auto, TOS Varnsdorf, Dopravní podnik města Brna, Třinecké železárny, Barum Continental.

Zkušenosti škol, které kurz v projektu Pospolu ověřily, jsou k náhledu na webu projektu Pospolu. Příkladem je SPŠ dopravní v Praze.

Kurz vytvořený v projektu Pospolu v rozsahu 40 hodin se skládá z:

  • 16 hodin prezenčního kurzu,
  • 8 hodin spojených s exkurzí a její reflexí,
  • 14 hodin samostudia,
  • 2 hodin určených pro předložení tematického plánu nebo přípravy výukového dne (učební jednotky) a jejich zhodnocení lektorem,
  • závěrečného testu.

Od roku 2015 NÚV vzdělává lektory kurzu, ne přímo instruktory z firem. Do poloviny roku 2018 bylo proškoleno více než 80 osob z různých regionů ČR. V poslední době stoupá zájem o proškolení ze strany firem. Kurz je stále nabízen NÚV. Více informací poskytne martina.kanakova@nuv_cz

Profesní kvalifikaceInstruktor u poskytovatele praktického vyučování“ má v současné době tři autorizované osoby. Na konci ledna 2018 složila první osoba v ČR úspěšně zkoušku před autorizovanou osobou podle zákona č. 179/2006 Sb. a získala Osvědčení o profesní kvalifikaci Instruktor u poskytovatele praktického vyučování.

 

Zdroje a odkazy:

Příběhy instruktorů oceněných v projektu Pospolu

Nové prvky duálního odborného vzdělávání podporující spolupráci škol a firem, koncepční studie projektu Pospolu

Profesní kvalifikace Instruktor u poskytovatele praktického vyučování schválená v dubnu 2017

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování: sborník příspěvků z odborné konference sítě TTnet ČR z roku 2017. Martina Kaňáková: Instruktoři z firem v počátečním OVP žáků: Zkušenosti z projektu POSPOLU a vybraných zemí Evropské unie, str. 25-31

Kritéria pro studijní a pracovní podmínky