oborové a odborné skupiny

OS_RGB.gif Oborové a odborné skupiny zprostředkovávají komunikaci mezi tvůrci vzdělávacích programů, zá­stupci škol a podniků i dalších institucí. Umožňují tak zapojení sociálních partnerů do tvorby těchto programů. V odborném vzdělávání  to napomáhá souladu mezi vzděláva­cími programy a požadavky  trhu práce.

Projekt oborových skupin

V současné době projekt podporovaný MŠMT zahrnuje:

  • odborné skupiny, např. Národní síť pro podporu zajišťování
    kvality odborného vzdělávání, poradní skupinu Koordinačního centra EQF a odbornou skupinu Koordinačního centra pro ECVET
  • oborové skupiny
  • pracovní skupiny

Oborové skupiny jsou významným partnerstvím, jehož prvky se vztahují k několika úrovním:

  • celostátní, reprezentované 24 odbornými skupinami, jejichž činnost se zaměřuje na klíčová témata obecnější povahy,
  • mezinárodní, přímo související s činností v oblasti podpory zajišťování kvality vzdělávání, s činností poradní skupiny Koordinačního centra EQF v oblasti přiřazování úrovní kvalifikací k úrovním EQF a s činností odborné skupiny Koordinačního centra pro ECVET při zavádění a využívání kreditního systému. 
  • sektorové, reprezentované 25 oborovými skupinami, které podporují tvorbu vzdělávacích programů reflektujících požadavky trhu práce a zavádění nástrojů EQF, ECVET a EQAVET,
  • lokální a regionální, dané možností zřizovat pracovní skupiny zaměřené na řešení dílčích konkrétních úkolů.

Aktuálně:

Plán činnosti odborných a oborových skupin v roce 2016

Rámec aktivit je dán popisem resortního úkolu v plánu činnosti Národního ústavu pro vzdělávání.

Odborné skupiny budou i v roce 2016 svou činností podporovat tvorbu vzdělávacích programů pro všeobecné vzdělávání a přenos informací o vývoji kurikula i o jeho domácích či evropských akcentech do prostředí škol. Vybrané skupiny budou vytvářet expertní zázemí pro činnost Koordinačního centra EQF (Evropský rámec kvalifikací) a Koordinačního centra pro ECVET (Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu). Další odborná skupina se zapojí do podpory zajišťování kvality vzdělávání v duchu evropského rámce EQAVET.

Těžištěm aktivit oborových skupin bude vytváření podmínek pro tvorbu vzdělávacích programů respektujících požadavky trhu práce. Východiskem bude Národní soustava kvalifikací. Skupiny posílené o zástupce sektorových rad a o odborníky z praxe, kteří se uplatnili v projektech NZZ_2 a Pospolu, budou využívat dosavadní zkušenosti s činnostmi podporujícími partnerství škol a podniků, kvalitu (odborného) vzdělávání a hodnocení jeho výsledků. Budou pokračovat i aktivity oborových skupin směřující k propojování NSK a ECVET s cílem vytvářet podmínky pro možnost modularizace programů dalšího vzdělávání.

Aktivity odborných a oborových skupin v roce 2015

V roce 2015 se nezmenšil rozsah resortního úkolu, který zajišťoval nezbytnou podporu pro 50 skupin externích odborníků.

Většina odborných skupin připravila na základě svých individuálních plánů aktivit odborné semináře a plenární jednání na období říjen - listopad. Mimo jiné byly příležitostí i k bilancování dosavadních aktivit a jejich výsledků.

Pro plenární jednání oborových skupin bylo jejich programové zaměření připraveno rámcově, jako společný úkol. K zajištění programu bylo rozpracováno celkem deset témat. Některá z nich byla popsána v tematicky zaměřeném vydání Zpravodaje OS.

Pro další vývoj zavádění ECVET v ČR má velký význam dopracování více než stovky jednotek výsledků učení na základě standardů profesních kvalifikací v NSK. Jednotky jsou díky aktivitě oborových skupin připraveny k vystavení na internetových stránkách pro inspiraci dalších tvůrců a pro využití případnými zájemci.

Zpravodaj Oborové skupiny č. 11/ zima 2015

Jedenácté vydání zpravodaje Oborové skupiny vyšlo v prosinci 2015 v dvojnásobné délce než obvykle. Představuje významná témata, která zazněla na zasedáních oborových skupin v závěru roku 2015. Představena jsou témata: výchova k podnikavosti v Evropě a ČR, přechod a uplatnění absolventů škol na trhu práce, metodika tvorby jednotek výsledků učení, využití prvků ECVET v projektu Pospolu, Metodický portál RVP.CZ, nová databáze Europass - dodatků k osvědčení a uvedení údaje o EQF na vysvědčeních a dalších dokladech podle nové vyhlášky.

Oborové skupiny a společenská odpovědnost firem

Mezi programovými bloky připravenými pro plenární jednání oborových skupin je i téma zaměřené na výchovu k podnikavosti. Minimálně proto, že je to jedna z priorit Evropské komise ve Strategii Evropa 2020.

Plenární jednání oborových skupin v roce 2015

Do konce roku by měla v Národním ústavu pro vzdělávání proběhnout plenární jednání oborových skupin. Budou organizována s cílem přispět k rozvoji informovanosti externích spolupracovníků NÚV. Tak, aby se udržoval a dále rozvíjel potenciál umožňující zapojování členů odborných skupin do aktuálně řešených úkolů.

Pro tvůrce programů jednání je připravena řada programových bloků, které mohou být různě kombinovány. Jedním z nich bude vystoupení zástupců Národního centra Europass související s novou - veřejnou a online databází dokumentů Europass - dodatky k osvědčení. Je pravděpodobné, že bude zmíněn i zajímavý informační materiál, který odpovídá na otázku Jak vypadá typický majitel Europass – mobility? Související informace do kapsy je zde.

Oznámení odborné skupiny pro podporu vzdělávací oblasti Fyzika

Členka odborné skupiny pro podporu vzdělávací oblasti Fyzika paní RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. obdržela 6. července cenu Secondary Teaching Award za přínos výuce fyziky na základních a středních školách. Tuto cenu uděluje organizace European Physics Society Physics Education Division (EPS-PED) každé dva roky.

Cílem této organizace je posilovat pozitivní vnímání fyziky jako vědní disciplíny ve společnosti. Jedním ze způsobů, jak EPS-PED tento cíl uskutečňuje, je oceňování učitelů, kteří se zasazují o zkvalitnění a další rozvoj výuky fyziky. Udělením ceny Evropská fyzikální společnost ocenila přínos Ireny Dvořákové jako zakladatelky Heuréky a její roli v rozvoji a rozšiřování projektu na českých školách.

Paní Dvořáková působí na katedře didaktiky fyziky MFF UK a projektu Heuréka se věnuje více než 25 let. Tato vzdělávací iniciativa, která vznikla v roce 1991, se zaměřuje na badatelskou formu výuky. Tedy na takovou, při které si žáci mohou na většinu poznatků přijít sami na základě experimentů, otázek a problémů, které jim předkládá učitel nebo které zajímají i je samotné. Zaměřuje se nejen na žáky, ale hlavně na práci se současnými a budoucími učiteli.

Projekt Heuréka je v České republice podporován Nadací Depozitum Bonum, která byla před několika lety zřízena za účelem podpory české společnosti v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a vzdělání. Tato nadace podporuje výuku technických a přírodovědných oborů na základních a středních školách v rámci svého projektu Elixír do škol.

Zpravodaj Oborové skupiny č. 10/ léto 2015

Desáté vydání zpravodaje Oborové skupiny, které vyšlo v září 2015, je tematicky zaměřeno na představení tří projektů, které do konce roku 2015 skončí a do kterých se zapojily i oborové skupiny. Jde o projekt Národní soustava kvalifikací 2 (NSK2), prostřednictvím jehož výsledků budou moci zaměstnavatelé zásadním způsobem ovlivňovat vzdělávací programy, projekt Pospolu zaměřený na zlepšování podmínek spolupráce vzdělavatelů a zaměstnavatelů a projekt Národní závěrečná zkouška (NZZ_2), zaměřený na zkoušky, jimiž je možné hodnotit výsledky provedených změn ve významné části vzdělávacího systému. Ke stažení zde.

Činnost Odborné skupiny Koordinačního centra pro ECVET

Mezi odborné skupiny, které se nejvíce podílejí na zavádění evropských nástrojů v ČR, patří skupina, která je součástí Koordinačního centra pro ECVET. Při pololetním hodnocení plnění stanoveného plánu bylo v souvislosti s aktivitami skupiny (v rámci Koordinačního centra) mimo jiné uvedeno:

Koordinační centrum pro ECVET trvale zajišťovalo podporu aktivit souvisejících se zapojením českých škol a dalších subjektů v mezinárodních projektech.  Byla zahájena jednání směřující k doplnění a zvýšení reprezentativnosti členské základny centra.

S ohledem na mezinárodní i domácí vývoj problematiky bylo nutné svolat plenární jednání Koordinačního centra pro ECVET již v prvém pololetí. Jednání přineslo některá nová témata, která bude nutné řešit ve druhém pololetí a potvrdilo záměr posunout aktivity související s přípravou a s prezentací jednotek výsledků učení na pozdější období. S tím, že určující význam bude mít vývoj metodiky tvorby jednotek výsledků učení na základě standardů profesních kvalifikací v NSK.

Byly připraveny plánované pracovní podklady a zahájena činnost pracovní skupiny pro vývoj metodiky tvorby jednotek výsledků učení na základě standardů v NSK. Souběžně probíhaly práce směřující ke shromažďování a úpravě jednotek výsledků učení vytvářených v rámci tuzemských i mezinárodních mobilit žáků středních škol.

Proběhla aktualizace informací na internetových stránkách a zahájeno jednání o možnosti intenzivnějšího propojení se stránkami DZS/NAEP a se stránkami vybraných mezinárodních projektů, s cílem zpřístupňování dílčích výsledků získávaných jejich řešiteli.

Ustavení pracovní skupiny pro vznik českého rámce kvalifikací

Mezi hlavní úkoly oborových skupin patří podpora zavádění evropských nástrojů v České republice. Proto bylo v minulých letech součástí programu plenárních jednání oborových skupin téměř vždy i téma související se zaváděním Evropského rámce kvalifikací. V této souvislosti je důležitá následující informace, která se týká českého rozměru problematiky evropské srovnatelnosti kvalifikací.

V roce 2015 byla při MŠMT ustavena pracovní skupina pro vznik českého rámce kvalifikací, která sdružuje zástupce všech sekcí úřadu i zástupce ČŠI a přímo řízených organizací NÚV a NIDV. Ustavení pracovní skupiny doporučili účastníci semináře „Proč zavádět český rámec kvalifikací“, který proběhl koncem minulého roku.

Hlavním úkolem pracovní skupiny je dále rozvíjet myšlenku zavedení českého rámce kvalifikací jako nástroje, který by ulehčil orientaci a koordinaci v systému vzdělávání a umožnil srozumitelnost českých kvalifikací pro naše i zahraniční občany. To by mělo být dosaženo vytvořením jediné sady deskriptorů výsledků učení, která by popisovala úrovně kvalifikací a umožňovala tak zařazování kvalifikací podle toho, jakou úroveň získaných znalostí, dovedností a míry samostatnosti a odpovědnosti udělení kvalifikace zaručuje. (Více informací je na adrese www.eqf.cz.)