Praha

Fotolia_7057823_Subscription_L.jpg Příklady táhnou! To je leitmotivem Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze, který počítá s tím, že zkušenosti úspěšných škol napříč všemi oblastmi intervence bude kraj v průběhu akčního plánování předkládat jako příklady dobré praxe. Prioritou KAP 1 je podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Na druhém místě plán počítá s podporou polytechnického vzdělávání. Pomoc školám má směřovat především ke zvyšování kvality výuku žáků – nejen v materiálně technický oblasti, ale i díky dalšímu vzdělávání pedagogů, podpoře spolupráce s pracovišti vysokých škol a tuzemských i zahraničních firem.  

Podporovat podnikavost, tvořivost a iniciativu žáků vidí jako důležitý úkol i školy samotné, zároveň však v dotazníkovém šetření NÚV (2015/2016) přiznaly, že mají v této oblasti rezervy. V souvislosti s rozvojem kompetencí k podnikavosti považuje 65 % škol za potřebné naučit žáky kriticky myslet a vést je k tomu, aby nacházeli inovativní podnikatelská řešení. Školy realizují projektové vyučování podněcující kreativní uvažování (54 %) a vychovávají k podnikavosti v rámci všeobecného vzdělávání (54 %).


KAP 1 se v rámci podpory podnikavosti zaměří na zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků alespoň z 30 škol, stáže absolvují průměrně tři učitelé minimálně z 5 škol. Kraj plánuje podpořit i zahraniční spolupráci a přenos zkušeností a chce podporovat výměnné pobyty žáků i pedagogů. Chystá rovněž grantové schéma pro školy s vlastními projektovými aktivitami a má v úmyslu podílet se na workshopech a seminářích s tematickou podnikavosti a podpořit vznik interaktivních výukových materiálů.


Cílenou podporu polytechnického vzdělávání chce KAP 1 řešit především zkvalitněním technického vybavení škol, rozvojem lidských zdrojů, medializací a popularizací polytechnického vzdělávání. To mimo jiné znamená minimálně v pěti školách zlepšit situaci v oblasti hardware, ve stejném počtu škol podpořit vzdělávání pedagogů v oblasti využívání ICT, alespoň 10 workshopů v technicky zaměřených SŠ a VOŠ s výstupy zveřejněnými na webu KAP 1. Interaktivní výukové pomůcky v oblasti polytechnického vzdělávání by měly střední školy zprostředkovat i mladším dětem v ZŠ, případně MŠ. Hlavní město Praha hodlá v období KAP 1 podporovat i spolupráci středních a vysokých škol a uspořádat minimálně jednu soutěž pražských škol v polytechnice a jednu soutěž zaměřenou na oblast robotiky.

Třetí nejdůležitější oblastí je rozvoj odborného vzdělávání. Při realizaci praktické výuky vidí Praha jako klíčovou spolupráci škol se zaměstnavateli, včetně zahraničních firem, případně českých firem s cizojazyčnou komunikací.

V oblasti kariérového poradenství chce kraj minimálně u jedné SŠ a jednoho gymnázia zajistit podporu pro tyto aktivity včetně vhodných prostor a dále minimálně u 6 škol sledovat, jak probíhá kariérové poradenství a zjišťovat, oč je zájem a co školy potřebují k tomu, aby mohly kariérové poradenství dále rozvíjet. 


Odborný garant  v hlavním městě Praze

Ing. Mgr. Marcela Mertinová


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ  a další novinky ze vzdělávací oblasti v hlavním městě Praze 

KAP 1 - Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v hlavním městě Praze

Souhrnný krajský report z 1. vlny dotazníkvého šetření "Analýza potřeb škol" (2016) podle jednotlivých oblastí intervencí

Období KAP II

Základní informace ze druhé vlny dotazníkového šetření Analýza potřeb škol (2018):  Hlavni_mesto_Praha_shrnuti


INSPIRACE A ZKUŠENOSTI ZE ŠKOL V KRAJI