Plzeňský

Plzen3.jpg Nejvyšší prioritu v Krajském akčním plánu Plzeňského kraje má podpora polytechnického a odborného vzdělávání, následovaná podporou podnikavosti a rozvojem škol jako center celoživotního učení. KAP se věnuje motivaci žáků ke studiu technických, přírodovědných a těch oborů, jejichž absolventů je na regionálním trhu práce nedostatek. Řeší i prevenci nezdarů a předčasných odchodů ze vzdělávání. Nezapomíná na kvalitní přípravu učitelů a na nutnost udržet pedagogy ve školství, případně získávat do škol odborníky z firemního prostředí (např. v předdůchodovém věku). Jedním z cílů Plzeňského kraje je zvýšit celkovou úroveň vzdělanosti i díky motivování zaměstnavatelů, aby přijímali zaměstnance s ukončeným středoškolským vzděláním. Dalším významným námětem, který chce plzeňský KAP řešit nad rámec stanovených tematických oblastí, je nadměrná administrativní zátěž pracovníků na manažerských pozicích ve školách.   

Jako nejdůležitější předpoklad rozvoje polytechnického vzdělávání vidí KAP spolupráci mezi všemi stupni škol, která má přispět ke zvýšení motivace žáků o studium těchto oborů. Jednou z cest může být budování center pro polytechnickou výchovu (vzniknout má alespoň jedno, jež budou využívat školy střední, základní i mateřské). Zvláštní pozornost věnuje KAP zvýšení zájmu dívek o polytechnické obory, má ji podpořit i propagace pozitivních příkladů. V této části akčního plánu se hovoří o práci s talenty i o masivnějším povzbuzením zájmu žáků o polytechnické obory prostřednictvím soutěží.  Alespoň o 15 % více škol (oproti současným 20 %) má rozvinout systematickou spolupráci se zaměstnavateli, zpracovávat plány vzájemně provázané výuky polytechnických předmětů a matematiky, poskytovat individuální podporu žákům a ve spolupráci s VŠ a výzkumnými institucemi podpořit samostatnou práci žáků a zlepšit přípravu maturantů.

K prevenci studijních nezdarů v polytechnických předmětech a předčasných odchodů ze vzdělávání přispěje více dělených hodin, podpora žáků se slabšími výsledky a zapojení školních psychologů do řešení krizových situací.

KAP počítá s vytvořením komunikační strategie a realizací alespoň jedné marketingové kampaně na podporu polytechnického vzdělávání s využitím nových forem komunikace (You Tube, sociální sítě). Kromě rozvoje digitalizace a zlepšení materiálně technických podmínek ve školách je nutné rozvíjet didaktické kompetence učitelů a podporovat zkušenostní učení. Cílem KAP je zachovat potřebný stav pedagogů ve školách, motivovat je k dalšímu vzdělávání a více využívat odborníků z praxe, například osob v předdůchodovém věku z firemního sektoru.


Podobné aktivity mohou přispívat také k podpoře odborného vzdělávání, které je identifikované jako druhá nejvýznamnější oblast KAP. Alespoň 15 % SŠ, zejména těch, které nabízejí potřebné technické a řemeslné obory, má aktivně spolupracovat se základními školami. Žáci SŠ mají svým příkladem motivovat zájemce o studium, SŠ se mohou společně se zaměstnavateli podílet na podpoře kroužků zájmového vzdělávání na II. stupni ZŠ. Kraj počítá s vytvořením marketingové strategie a realizací alespoň jedné celokrajské kampaně na podporu odborného vzdělávání.

Ke zvýšení počtu absolventu v žádaných oborech má přispět regulace skladby oborů vycházející z prognóz trhu práce i systém stipendií poskytovaných firmami. Úpravy ŠVP reagující na potřeby zaměstnavatelů, zvýšení podílu odborné přípravy probíhající na pracovištích zlepší připravenost absolventů, individuální práce s žáky ohroženými nezdarem sníží riziko předčasných odchodů ze vzdělávání. KAP hovoří rovněž o finančních kompenzacích při stážích učitelů ve firmách, o motivačním odměňování učitelů odborných předmětů a odborného výcviku, které je udrží ve školství.


Další prioritou plzeňského KAP je podpora kompetencí k podnikavosti a zájmu žáků o ekonomické aktivity. Alespoň na 10 % škol má být finančně podpořen rozvoj podnikavosti, například formou veletrhů fiktivních a studentských firem, projektových dnů, exkurzí apod. Řešit je však třeba i nedostatečně rozvinuté kreativní a kritické myšlení žáků, jakož i rozvoj DVPP v těchto směrech. Nejméně 10 % škol bude mít ve svém ŠVP rozpracované způsoby podpory kritického myšlení napříč předměty a bude realizovat aktivity, kde se tyto kompetence uplatní (tematické projekty, skupinové práce, řešení modelových problémů aj.) Díky vzdělávání pedagogů bude možné využít ve výuce metody rozvíjející kritické myšlení (myšlenkové mapy, rolové hry apod.). V oblasti podpory podnikavosti, ekonomického myšlení, zvýšení finanční a právní gramotnosti vidí KAP prostor i pro aktivity kariérového poradenství. Zajímavou možností je i zapojení rodičů do fiktivních a studentských firem.


Podpora celoživotního učení a dalšího vzdělávání může v kontextu Plzeňského kraje pomoci zajistit dostatek kvalifikovaných pracovních sil. Proto KAP plánuje finanční, materiální a personální zabezpečení dalšího vzdělávání ve školách, tj. vybavení učeben, dílen, ICT, výukové materiály a vzdělávání pedagogů pro roli lektorů DV. Kraj chce podporovat vhodné nabídky profesního vzdělávání, získání autorizací pro proces uznávání žádaných profesních kvalifikací a akreditaci potřebných programů DV.

V průběhu KAP 1 realizuje ve spolupráci se zaměstnavateli alespoň jednu celokrajskou kampaň na podporu dalšího vzdělávání a plánuje rozšíření nabídky DV odpovídající požadavkům trhu práce. Prioritou je rovněž další vzdělávání zaměřené na kariérové poradenství. Kariéroví poradci působící ve školách by měli zároveň spolupracovat s odborníky z firem a společně motivovat osoby se základním vzděláváním k dokončení středního vzdělání či dosažení kvalifikace. Alespoň o 15 % škol více (oproti současným 21 %) rozvine systematickou podporu kariérového poradenství.


V oblasti nepovinných oblastí intervence stojí za zmínku přístup k ICT kompetencím podporující především rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů. KAP plánuje vytvoření odpovídajících kurzů DVPP, zajištění výukových materiálů a realizace dalších podpůrných aktivit.


Odborný garant v Plzeňském kraji

Mgr. Pavla Chocholová


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ a další novinky z oblasti vzdělávání v Plzeňském kraji 

KAP PLK - návrh řešení .pdf

INSPIRACE A ZAJÍMAVOSTI ZE ŠKOL V KRAJI