Manažer/ka projektu Modernizace odborného vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Manažer/ka projektu Modernizace odborného vzdělávání.

Popis pracovní pozice:

Manažer/ka projektu zodpovídá za plánování, organizování a řízení realizace projektu tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu. Dále má na starosti komunikaci se zainteresovanými stranami projektu, a to především se zástupci MPSV, MŠMT, sociálních partnerů a rovněž s odbornou veřejností).

Stručně o projektu

Plný název projektu:  Modernizace odborného vzdělávání

Zkrácený název projektu: MOV

Projekt je připravován a bude realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, konkrétně Prioritní osa 3 -  Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Investiční prioritní osa  1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy (čl. 3, bod 1 c) i) nařízení o ESF). Specifický cíl 5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Výzva „Individuální projekty systémové II, téma C“.

Projekt Modernizace odborného vzdělávání je zaměřen na podporu všeobecně vzdělávací a odborné složky vzdělávání ve středních školách, tak, aby byla významně podpořena uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Cestou k tomu je modernizace kurikula středoškolského odborného vzdělávání na úrovni školních vzdělávacích programů (ŠVP), a to především:

 • provázáním ŠVP s kvalifikacemi Národní soustavy kvalifikací (NSK), které zachycují aktuální požadavky trhu práce na výkon dané kvalifikace
 • rozšiřováním a zefektivňováním možností realizace praktického vyučování (odborného výcviku a odborné praxe) a zajišťováním jeho kvality ve spolupráci se zaměstnavateli
  (vč. rozšiřování odborných teoretických znalostí ve vztahu k dané kvalifikaci korespondující s předmětným oborem vzdělání)
 • vzděláváním učitelů v rámci DVPP (a studentů pedagogických oborů na VŠ) a metodickou podporou škol

Projekt k tomu vytvoří a nabídne školám modelové sestavy vzdělávacích projektů / komplexních úloh a příkladů dobré praxe, které budou moci být využívány jako skladebné/vzorové prvky pro tvorbu a úpravy ŠVP a jeho realizaci. Vytvořené materiály budou přístupné na stávajícím informačním systému, který vznikne rozšířením portálu UNIV 3. Díky propojení tohoto IS s IS ČŠI budou výstupy projektu také přístupné pro školy prostřednictvím InspIS. Vybrané metodické materiály v souvislosti s jejich charakterem a určením budou rovněž zveřejněny na portálu RVP.CZ.

Učitelům středních odborných škol bude nabídnuta metodická podpora pro koncipování a úpravy ŠVP a pro realizaci výuky podle upravených ŠVP ve středním odborném vzdělávání.

To umožní, aby i školy, které dosud neměly dost kapacit a schopností pro potřebné úpravy svých ŠVP, mohly zlepšit jejich kvalitu a přiblížit je potřebám trhu práce. Uvedený přístup povede k tomu, aby se v celém školském systému podporovala kvalita a nevznikaly velké rozdíly mezi jednotlivými školami.

Příprava metodických materiálů bude provázána s revidovanými kurikulárními dokumenty na národní úrovni (RVP) tak, aby modelové sestavy směřovaly k očekávaným výsledkům učení stanoveným v odborné složce RVP zvolených oborů vzdělání a k profesním či úplným profesním kvalifikacím NSK.

Celková doba uskutečnění projektu se plánuje na 36 měsíců.

 

Požadujeme:

 • vysokoškolské magisterské vzdělání,
 • zkušenosti s řízením projektů obdobného rozsahu,
 • řízení integrace a rozsahu projektu,
 • řízení kvality a rizik projektu,
 • platný certifikát projektového řízení podle metodiky PRINCE 2 (kategorie Practitioner) nebo IPMA (level C),
 • prezentační schopnosti a dovednosti,
 • samostatnost, spolehlivost, flexibilita,
 • schopnost diplomacie, strukturovaného uvažování a dotahování úkolů
 • schopnost týmové práce a zkušenosti s vedením týmů
 • odborná znalost tématu výhodou

 Nabízíme:

 • samostatnou, zodpovědnou a různorodou práci
 • platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, PT 14
 • získání pracovních zkušeností v prostředí odborné instituce
 • možnost profesního rozvoje
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů Sick Days
 • flexibilní pracovní dobu
 • možnost Home Office
 • stravenky
 • zvýhodněný mobilní tarif
 • pracoviště v Praze 10 – Hostivaři
 • předpokládaný nástup 1. 3. 2017

V případě zájmu o nabízenou pozici Manažer/ka projektu vyplňte online strukturovaný životopis ve formátu Europass na http://www.europass.cz/co-je-europass/zivotopis/ a zašlete jej s motivačním dopisem na emailovou adresu personalni@nuv_cz.

 Do předmětu mailu uveďte název pracovní pozice (Manažer/ka projektu Modernizace odborného vzdělávání).