Manažer/ka projektu APIV A

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:  Manažer/ka projektu „Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem“   Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora

Projekt je realizován formou individuálního projektu systémového (dále jen IPs) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Popis pracovní pozice:

Manažer/ka projektu zodpovídá za řízení projektu, s tím spojenou organizaci týmu řešitelů, plánování a koordinace manažerů klíčových aktivit. Spolupodílí se na výstupech a odpovídá za i plnění finančního plánu projektu společně s finančním manažerem, aby bylo dosaženo stanovených cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu. Dále má na starosti komunikaci se zainteresovanými stranami projektu, a to především se zástupci MŠMT, NÚV, NIDV a odbornou veřejností.

Manažerské shrnutí projektu

Plný název projektu:  „Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem“. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora

Zkrácený: APIV A

Cílem projektu je podpořit zavádění a realizaci společného vzdělávání a zajistit efektivní implementaci určených úkolů Akčního plánu inkluzivního vzdělávání.

Záměr nastavení principů rovnosti ve vzdělávání vyžaduje zajištění rovných podmínek pro všechny děti, žáky, studenty (dále jen žák/žáci), včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Principy rovnosti jsou zapracovány do strategických záměrů ČR ve školství a souvisejí s nimi i aktuální legislativní změny, které kladou zvýšené nároky na schopnost vzdělávacího systému poskytovat adekvátní podporu žakům ohroženým sociálním vyloučením, žákům z odlišného kulturního prostředí a žakům s dalšími speciálními vzdělávacími potřebami.

Projekt se zaměřuje na:

 1. Monitorování postupu při zavádění společného (inkluzivního) vzdělávání a navrhování a ověřování možností řešení:

Monitoring bude realizován v průběhu celého projektu, zachytí změny, ke kterým dojde ve školním vzdělávání po zařazení žáků s podpůrnými opatřeními (PO), zvláště žáků s LMP, do společného vzdělávání, jejich průběh a dopady na např. práci škol, učitelů, na kvalitu výsledků vzdělávání žáků, na sociální vztahy ve třídě apod. Výsledky monitoringu budou průběžně využívány ke zkvalitnění školního vzdělávání a to jak na úrovni vytvářených RVP, tak na úrovni komunikace s fakultami připravujícími učitele, (např. revize rámcových vzdělávacích programů), zejména budou podkladem pro připravované programy DVPP.

Podpora pedagogických pracovníků (PP) při realizaci společného vzdělávání:

Projekt se zaměřuje především na tvorbu vzdělávacích modulů, jejichž kombinací budou vytvářeny programy dalšího vzdělávání PP (DVPP). Moduly a jejich modifikace umožní vytvořit specifické programy pro různé skupiny pedagogických pracovníků (pedagogové z různých stupňů škol, pedagogové s různými aprobacemi, pedagogové s různou délkou praxe apod.) Nedílnou součástí přípravy programů je jejich pilotní ověření a proškolení lektorů, kteří se budou dále podílet na jejich realizaci.

Specifická podpora společného vzdělávání:

a)      bude vytvořen a pilotně ověřen nástroj pro zjišťování úrovně jazykových kompetencí dětí a žáků – cizinců; bude připraven a pilotně ověřen program DVPP

b)      bude zpracován Referenční rámec pro český znakový jazyk (úroveň A1 až B2), který sjednotí pravidla pro výuku českého znakového jazyka. Tato část projektu bude realizována veřejnou zakázkou.

Projekt přispěje k zavádění a realizaci společného vzdělávání ve školách od předškolního až po vyšší odborné vzdělávání.  Programy dalšího vzdělávání připravené v projektu budou určeny pedagogickým pracovníkům předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání. Nově zaváděný systém podpůrných opatření pro žáky, u kterých je třeba vyrovnat podmínky pro jejich vzdělávání, jednoznačně vyžaduje, posílení odborných kompetencí pedagogických pracovníků škol v součinnosti s poradenskou a intervenční péče poskytovanou ve školách a navrhovanou školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ) s dalšími články vzdělávacího systému.

Realizátoři projektu budou spolupracovat s Národním institutem pro další vzdělávání, který připravuje navazující projekt.

Projekt byl zahájen k 1. 5. 2017, předpokládaný termín ukončení projektu je 30. 04. 2022.

 

Požadujeme:

 • vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru pedagogických věd,
 • zkušenosti s řízením projektů obdobného rozsahu,
 • zkušenosti s evropskými projekty,
 • platný certifikát projektového řízení podle metodiky PRINCE 2 (kategorie Practitioner) nebo IPMA (level C),
 • prezentační schopnosti a dovednosti,
 • samostatnost, spolehlivost, flexibilita, zodpovědnost,
 • schopnost komunikace, strukturovaného uvažování a plnění úkolů,
 • schopnost týmové práce a zkušenosti s vedením týmů,
 • odborná znalost tématu a vlastní pedagogická praxe ve škole výhodou.

 

 Nabízíme:

 • samostatnou, zodpovědnou a různorodou práci,
 • platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, PT 14
 • získání pracovních zkušeností v prostředí odborné instituce,
 • možnost profesního rozvoje,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dnů Sick Days,
 • flexibilní pracovní dobu,
 • stravenky,
 • zvýhodněný mobilní tarif,
 • pracoviště v Praze,
 • nástup dle dohody.

V případě zájmu o nabízenou pozici Manažer/ka projektu vyplňte online strukturovaný životopis ve formátu Europass na http://www.europass.cz/co-je-europass/zivotopis/ a zašlete jej s motivačním dopisem na emailovou adresu kariera@nuv_cz.

 Do předmětu mailu uveďte název pracovní pozice (Manažer/ka projektu APIV A).