02

Přehled evaluačních nástrojů

Seznam nástrojů vyhovujících zadaným kritériím

č. Název nástroje Popis nástroje Jakým školám je nástroj určen Typ respondentů Stránka nástroje
1 Rámec pro vlastní hodnocení školy Průřezový nástroj - metodický průvodce pro všechny oblasti školního života
MŠ speciální
ZŠ 1. stupeň
ZŠ 2. stupeň
speciální ZŠ
ZUŠ
Praktická škola
SOU
SOŠ
Gymnázium
Konzervatoř
Jazyková škola
učitelé Nástroj
2 Anketa pro rodiče Umožňuje připravit z předdefinovaných otázek v daných oblastech vlastní anketu pro rodiče
MŠ speciální
ZŠ 1. stupeň
ZŠ 2. stupeň
speciální ZŠ
ZUŠ
Praktická škola
SOU
SOŠ
Gymnázium
Konzervatoř
Jazyková škola
rodiče
Nástroj
3 Anketa pro žáky Umožňuje připravit z předdefinovaných otázek v daných oblastech vlastní anketu pro žáky ZŠ 2. stupeň
speciální ZŠ
ZUŠ
Praktická škola
SOU
SOŠ
Gymnázium
Konzervatoř
Jazyková škola
žáci
Nástroj
4 Anketa pro učitele Umožňuje připravit z předdefinovaných otázek v daných oblastech vlastní anketu pro učitele ZŠ 1. stupeň
ZŠ 2. stupeň
speciální ZŠ
ZUŠ
Praktická škola
SOU
SOŠ
Gymnázium
Konzervatoř
Jazyková škola
učitelé
Nástroj
5 Analýza dokumentace školy Nástroj obsahuje vzorové ukazatele kvality, které je možné sledovat s využitím stávající elektronické dokumentace školy
MŠ speciální
ZŠ 1. stupeň
ZŠ 2. stupeň
speciální ZŠ
ZUŠ
Praktická škola
SOU
SOŠ
Gymnázium
Konzervatoř
Jazyková škola
učitelé
Nástroj
6 Dobrá škola Metoda pro stanovení priorit školy Nástroj
7 Příprava na změnu Metoda pro předjímání reakcí lidí
MŠ speciální
ZŠ 1. stupeň
ZŠ 2. stupeň
speciální ZŠ
ZUŠ
Praktická škola
SOU
SOŠ
Gymnázium
Konzervatoř
Jazyková škola
učitelé
Nástroj
8 Rámec profesních kvalit učitele Hodnotící a sebehodnotící arch ZŠ 1. stupeň
ZŠ 2. stupeň
SOU
SOŠ
Gymnázium
učitelé
Nástroj
9 Profesní portfolio učitele Soubor metod k hodnocení a sebehodnocení ZŠ 1. stupeň
ZŠ 2. stupeň
SOU
SOŠ
Gymnázium
učitelé
Nástroj
10 360° zpětná vazba pro střední úroveň řízení Systémem hodnocení pracovníků poskytující informace o manažerských kompetencích pracovníků ZŠ 1. stupeň
ZŠ 2. stupeň
speciální ZŠ
ZUŠ
Praktická škola
SOU
SOŠ
Gymnázium
Konzervatoř
Jazyková škola
učitelé
Nástroj
11 Metody a formy výuky Hospitační arch pro zaznamenání metod a forem výuky učitele ZŠ 1. stupeň
ZŠ 2. stupeň
SOU
SOŠ
Gymnázium
učitelé
Nástroj
12 Učíme děti učit se Hospitační arch pro posouzení výuky z hlediska příležitosti pro rozvoj kompetence k učení žáků ZŠ 2. stupeň
SOU
SOŠ
Gymnázium
Konzervatoř
učitelé
Nástroj
13 Výuka v odborném výcviku Soubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče zjišťující klima školy ZŠ 2. stupeň
SOU
SOŠ
Gymnázium
žáci
učitelé
rodiče
Nástroj
14 Klima školy Dotazník pro žáky, dotazník pro učitele, dotazník pro rodiče ZŠ 2. stupeň
SOU
SOŠ
Gymnázium
žáci
učitelé
rodiče
Nástroj
15 Klima školní třídy Dotazník pro žáky ZŠ 2. stupeň
SOU
SOŠ
Gymnázium
žáci
Nástroj
16 Klima učitelského sboru Dotazník pro učitele ZŠ 1. stupeň
ZŠ 2. stupeň
speciální ZŠ
Praktická škola
SOU
SOŠ
Gymnázium
učitelé
Nástroj
17 Společenství prvního stupně Dotazník pro žáky formou počítačové hry ZŠ 1. stupeň
speciální ZŠ
žáci
Nástroj
18 Interakce učitele a žáků Dotazník pro žáky zjišťující emoční vztah k učiteli a jak žáci vnímají učitelovo vedení výuky ZŠ 2. stupeň
SOU
SOŠ
Gymnázium
žáci
Nástroj
19 Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání Dotazník pro učitele posuzující míru otevřenosti školy k inkluzivnímu vzdělávání žáků ZŠ 1. stupeň
ZŠ 2. stupeň
učitelé
Nástroj
20 Předcházení problémům v chování žáků Dotazník pro žáky ZŠ 2. stupeň
SOU
SOŠ
Gymnázium
žáci
Nástroj
21 Poradenská role školy Nástroj pro sebehodnocení školského poradenského pracoviště speciální ZŠ
Praktická škola
SOU
SOŠ
Gymnázium
Konzervatoř
učitelé
Nástroj
22 Mapování cílů kurikula Posuzovací arch posuzující definování, realizování a hodnocení vzdělávacích cílů učitele ZŠ 1. stupeň
ZŠ 2. stupeň
SOU
SOŠ
Gymnázium
učitelé
Nástroj
23 Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky ZŠ 2. stupeň
SOU
SOŠ
Gymnázium
Jazyková škola
žáci
Nástroj
24 Dotazník školní výkonové motivace Dotazník pro žáky ZŠ 2. stupeň
SOU
SOŠ
Gymnázium
žáci
Nástroj
25 Postoje žáků ke škole Dotazník pro žáky mapující postoje žáků ke vzdělávání, ke škole a k vybraným vyučovacím předmětům (ČJ, MA, cizí jazyk, ICT) ZŠ 2. stupeň
SOU
SOŠ
Gymnázium
žáci
Nástroj
26 Zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků Posuzovací archy k posouzení kvality didaktických testů ZŠ 1. stupeň
ZŠ 2. stupeň
SOU
SOŠ
Gymnázium
učitelé
Nástroj
27 ICT v životě školy - Profil školy21 Nástroj pro zhodnocení využívání ICT ZŠ 1. stupeň
ZŠ 2. stupeň
SOU
SOŠ
Gymnázium
učitelé
Nástroj
28 Internetová prezentace školy Dotazník pro zhodnocení využití internetu pro prezentaci školy
MŠ speciální
ZŠ 1. stupeň
ZŠ 2. stupeň
speciální ZŠ
ZUŠ
Praktická škola
SOU
SOŠ
Gymnázium
Konzervatoř
Jazyková škola
učitelé
Nástroj
29 Skupinová bilance absolventů Metoda pro hodnocení průběhu školního vzdělávání ZŠ 2. stupeň
SOU
SOŠ
Gymnázium
žáci
Nástroj
30 Zpětná vazba absolventů a firem Dotazník pro absolventy a metoda rozhovoru pro zástupce spolupracujících firem SOU
SOŠ
Gymnázium
žáci
Nástroj