13

Kvalita učitele

Zjišťovat nebo navíc i hodnotit kvalitu práce jednotlivých učitelů je žádoucí, ale velmi složitý a náročný úkol. Vždy je potřeba určitá obecná doporučení dobře a citlivě aplikovat v podmínkách konkrétní školy a s ohledem na dosavadní zvyklosti.
V rámci projektu Cesta ke kvalitě vznikly dva evaluační nástroje, které v tomto podávají pomocnou ruku řediteli i učitelům.
Rámec profesních kvalit učitele je založen na komplexním popisu kvality učitelovy práce s promítnutím do sebehodnoticích archů a archů pro kolegiální hodnocení, příp. pro hodnocení nadřízeným. Manuál k tomuto nástroji obsahuje doporučení, jak vhodně tento nástroj používat, aby plnil svoji podpůrnou funkci v rozvoji učitelů. Podobné doporučující informace lze nalézt u nástroje Profesní portfolio učitele.
V rámci obou jmenovaných nástrojů, ale i samostatně, je možné využít ověřené hospitační archy na mapování metod a forem výuky (Metody a formy výuky), které učitelé užívají, a jak se jim daří ve výuce navozovat situace podporující rozvoj kompetencí k učení žáků (Učíme děti učit se). Pro výuku na středních odborných učilištích je speciálně určen hospitační arch Výuka v odborném výcviku.
Na mapování a podporu rozvoje řídicích dovedností učitelů je zaměřen nástroj 360° zpětná vazba pro střední úroveň řízení. Jedná se o metodu, která je běžně úspěšně používána v komerční sféře a má smysl u větších škol, kde se dá smysluplně definovat střední úroveň řízení.
Jak na práci učitelů nahlíží žáci či rodiče, je možné se dozvědět i z vybraných otázek pro tyto skupiny u evaluačních nástrojů Anketa pro rodiče a Anketa pro žáky.
Zprostředkovaně, ale nutno velmi obezřetně, lze na kvalitu práce učitele nahlížet z výsledků pedagogicko-psychologických diagnostických nástrojů jako jsou Interakce učitele a žáků, Školní výkonové motivace žáků, Strategie učení se cizímu jazyku, Postoje žáků ke škole či některých dalších. Užitečnost užívání těchto nástrojů by měla být především pro učitele samotné. Z hlediska školy je vhodné, když některý nástroj se rozhodne využít vícero učitelů a opakovaně (např. ale s minimálně ročním odstupem u stejných žáků), protože informační hodnota výsledků zde narůstá s možností porovnání mezi učiteli a v čase.