09

ICT podpora autoevaluace pro školy

V rámci projektu Cesta ke kvalitě byl v období prosinec 2009 až srpen 2012 nabízen portál evaluačních nástrojů external-iconwww.evaluacninastroje.cz, na kterém byly postupně zveřejňovány a ověřovány vytvořené evaluační nástroje (dále EN) projektu. K 1. květnu 2012 vyzkoušelo a některé nástroje ověřilo: alespoň jeden EN 323 škol, alespoň 2 EN 188 škol, 3 EN 138 škol, 4 a více EN 82 škol.
Portál external-iconwww.evaluacninastroje.cz se v květnu 2012 stal jednou ze součástí metodického portálu www.rvp.cz (external-iconevaluacninastroje.rvp.cz). Metodický portál provozuje a spravuje Národní ústav pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (external-iconwww.nuv.cz).
Zároveň byla v projektu pro školy vytvořena verze portálu, kterou je možné za určitých technických podmínek a ochoty uživatelů provozovat pouze v prostředí školy bez použití internetu, tzv. „Portál evaluačních nástrojů pro prostředí školy“. Tento portál je uživatelům k dispozici pouze v interní počítačové síti školy, proto se k němu nelze připojit přes internet. Výhodou tohoto řešení je soukromí práce s daty a závěrů z evaluace, které mohou být pro školu z mnoha důvodů citlivé a choulostivé. K těmto datům se za dodržení bezpečnostních podmínek při provozu sítě školy nemůže dostat žádná třetí strana. Nad evaluačními zprávami, tj. výsledky zjištění získaných použitím evaluačních nástrojů, má plnou kontrolu pouze ředitel školy, nebo jím pověřená osoba.
Prostřednictvím tohoto interního školního portálu ovšem nelze získávat zpětnou vazbu od rodičů, tj. není zde naprogramován nástroj Ankety pro rodiče a chybí také část nástroje Klima školy, který také získává zpětnou vazbu od rodičů. Tyto nástroje jsou k dispozici na external-iconevaluacninastroje.rvp.cz.
Tato interní školní verze portálu byla několikrát v průběhu prosince 2011 – dubna 2012 testována školami. Při testování se ukázalo jako důležité, aby uživatelé pečlivě četli technické návody pro používání EN. Poučeným uživatelům nástroje fungovaly a poskytovaly očekávané evaluační zprávy bez problémů.
I přes intenzivní testování školami lze očekávat, že při širším používání dojde k nějaké dosud neznámé chybě. Popis chyby, případně screenshot chyby (snímek obrazovky uložený posléze v podobě grafického souboru) prosím zasílejte na emailovou adresu ae@nuv.cz. Programátoři chybu opraví a 15. 8. 2012 bude na webových stránkách projektu external-iconwww.nuov.cz/ae ke stažení nová aktualizovaná verze portálu evaluačních nástrojů pro prostředí školy. Na emailu ae@nuv.cz taktéž uvítáme informace o tom, že jste si nainstalovali portál, že jste s ním spokojeni, případně jakýkoliv podnět k vylepšení portálu.

Instalace portálu evaluačních nástrojů

Pro zprovoznění portálu v prostředí školy je potřeba určité technické zdatnosti v oblasti IT, a proto předpokládáme, že následující text a v něm popsané operace budou vykonávat buď IT/ICT správci školy, nebo učitelé s podobnými ICT kompetencemi.
1. Technické parametry
Pro běh portálu v prostředí školy je zapotřebí následujících technických prostředků:
 • PC v libovolné formě
 • minimálně 64 bitový operační systém
 • minimálně 4GB RAM na každých 50 současně připojených žáků
 • více než 20GB volného místa na pevném disku počítače
 • nainstalovaný VMWare player (stáhněte po registraci na stránkách external-iconwww.vmware.com)
 • připojení do školní sítě
2. Zprovoznění – technické
 • na tomto DVD je uložený image portálu, v adresáři \\portal\, v samorozbalujícím se archivním souboru
 • sobor rozbalte na lokální disk počítače, na který jste nainstalovali VMWARE player
 • spusťte VMWARE player
 • importujte image portálu z umístění, kam jste jej zkopírovali
 • spusťte virtuální portál
 • nastavte IP adresu portálu (pokud nebyla přidělena DHCP serverem)
 • založte administrátorský účet správci autoevaluace ve škole
 • dále viz následující pdf-iconnávod
3. Zprovoznění – apro koordinátora autoevaluace na škole
 • získejte od vašeho IT administrátora adresu/jméno serveru, kde portál běží
 • získejte od vašeho IT administrátora přihlašovací údaje k portálu
 • přihlaste se k portálu
 • dále postupujte podle návodu dostupného přímo v portálu (uloženého v internetu), bude potřeba nastavit základní informace o škole, importovat žáky z bakaláře nebo CSV souboru a další aktivity, které jsou již metodicky podrobně zpracovány přímo v nápovědě portálu
Vzhledem k tomu, že data žáka/rodiče/učitele/školy při práci s jednotlivými evaluačními nástroji považujeme za citlivá (bez ohledu na to, jak citlivost údajů terminologicky charakterizuje zákon), vytvořili jsme pdf-iconBezpečnostní dokumentaci, ve které se můžete informovat o tom, jak jsou data zabezpečována v prostředí portálu a jak máte vlastní data chránit vy po nainstalování portálu na interní síť školy a také při práci s jednotlivými evaluačními nástroji.