Zapojení pracovníků vzdělávacích institucí do projektu

Cílová skupina „pracovníci vzdělávacích“ institucí může v projektu pracovat na pozicích, jejichž stručný popis očekávané projektové činnosti je zde uveden.

Metodik dílčího tvůrčího týmu Metodik dílčího tvůrčího týmu vede tým pracovníků, kteří vytvářejí program dalšího vzdělávání podle standardů NSK. Organizuje setkání členů týmu, rozděluje úkoly a kontroluje jejich plnění. Poskytuje konzultace členům týmu k tvorbě programu DV. Kontroluje jednotlivé verze programu před předáním koordinátorovi projektu v kraji; zodpovídá za kvalitu obsahového zpracování i dodržení všech formálních náležitostí programu, včetně jazykové korektury. Zajišťuje účast členů svého týmu na vzdělávacích seminářích projektu. Na základě komunikace se zaměstnavateli navrhuje DK vhodné pro přípravu rekvalifikačních programů.

Tvůrce programů DV Připravuje modulově uspořádaný rekvalifikační program, postupuje při tom podle metodiky tvorby modulových programů DV, podílí se na zpracování všech částí programu i jeho jednotlivých modulů, klade důraz na kritéria ověřování. Účastní se projektových seminářů k otázkám tvorby programů DV podle standardů NSK a setkání týmu organizovaných metodikem dílčího tvůrčího týmu. Zodpovídá za včasnost zpracování, zapracování připomínek na základě posouzení programu zaměstnavateli a ÚP. Jeho činnost je řízena metodikem dílčího tvůrčího týmu.

Metodik programu DV Metodik programu DV zajišťuje kvalitní průběh realizace rekvalifikačních programů a je za něj zodpovědný. Společně s mentorem vzdělávací instituce se podílí na vyhledávání vhodných účastníků, vyhledává vhodné lektory, připravuje rozvrh realizace, zodpovídá za včasné dodání kvalitně zpracované dokumentace související s realizací programu. Kontroluje zadávání vstupních a výstupních dotazníků účastníkům programu, dotazníky vyhodnocuje. Zpracovává souhrnné hodnocení realizace programu. Při realizaci programu provádí kontrolní činnost (náslechy, kontrola dokumentace).

Lektor programů DV Úkolem lektora programů DV je kvalitně vyučovat v rekvalifikačním programu. Lektor prostuduje program jako celek, zvýšenou pozornost věnuje modulům, na jejichž realizaci se má podílet. Zpracuje si přípravu na výuku, připraví pomůcky, zadání úloh pro účastníky rekvalifikace, popř. zpracuje pro účastníky studijní materiály (např. pracovní listy, v případě kombinované formy studia studijní opory). Po ukončení výuky svou výuku vyhodnotí (přesněji provede sebereflexi). Navrhne úpravy programu, je-li to třeba. Lektory programů DV řídí metodik programu DV.

Vedoucí týmu pilotního ověřování Vedoucí týmu pilotního ověřování koordinuje a kontroluje všechny činnosti spojené s realizací pilotního ověřování – od účasti pracovníků vzdělávací instituce na projektových seminářích pro průvodce a hodnotitele, prostorovou, materiální a personální přípravu až po průběh a vyhodnocení realizovaného pilotního ověřování. Zajišťuje časovou a personální koordinaci činností, kontroluje včasnost a kvalitu odevzdávaných materiálů, sám zpracovává hodnocení průběhu pilotního ověřování za instituci.

Hodnotitel pilotního ověřování Hodnotitel plní v projektu roli autorizované osoby; hodnotí kompetence účastníka pilotního ověřování podle příslušného hodnoticího standardu v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. Připravuje si hodnoticí formulář, konkrétní zadání, ve spolupráci s vedoucím týmu ověřování zajišťuje potřebný materiál, polotovary apod. Zpracovává včas a kvalitně dokumentaci pilotního ověřování.

Průvodce v pilotním ověřování Průvodce v procesu uznávání je v úzkém kontaktu s účastníkem pilotního ověřování, jeho úkolem je vysvětlit účastníkovi celý postup uznávání, dovést jej k vytvoření a dokladování jeho profesní a studijní historie, vyplnit s ním všechny potřebné formuláře. Průvodce seznámí účastníka se zněním kvalifikačního i hodnoticího standardu a v případě potřeby jej přetlumočí do jazyka, kterému účastník rozumí (nejedná se o tlumočení do cizího jazyka, ale o nahrazení odborné terminologie laickými či slangovými výrazy), průvodce seznámí účastníka s konkrétním místem konání pilotního ověřování, jeho vybavením a zařízením. Náročnost role průvodce úzce souvisí s reálnými dispozicemi a životní situací účastníků, v řadě případů je jeho práce nezbytná a jeho podpora během procesu ověřování všechny účastníky motivuje k účasti i setrvání v něm.

Tvůrce konkrétního zadání Tvůrce konkrétního zadání se zúčastní semináře pro přípravu hodnotitelů pilotního ověřování, na kterých se mimo jiné seznámí i s problematikou konkrétních zadání a nároky na jejich přípravu. Následně připraví v souladu s pokyny metodiků konkrétní zadání pro proces uznávání výsledků předchozího učení pro určenou DK. 

Tvůrce příkladů dobré praxe Tvůrci příkladů dobré praxe vytvoří 100 takových příkladů, které budou vycházet z projektových činností a budou ukazovat, jak účast na programu DV či zapojení se do procesu uznávání mohou pozitivně ovlivnit pracovní uplatnění jednotlivce. Příklady dobré praxe dobře zdokumentuje, projedná s popisovanými jednotlivci možnost zveřejnění jejich příběhu, doručí jejich písemný souhlas s možnou publikací. Připravit lze i příklady dobré praxe, které popíší, jak realizace rekvalifikací či uznávání pomohly vzdělávací instituci k výraznějšímu zapojení do vzdělávacího trhu či přispěly ke zkvalitnění jejich práce.

Mentor vzdělávací instituce Mentor vzdělávací instituce je do projektu zapojen v období, kdy je do projektu zapojena instituce, kterou řídí. Mentor vzdělávací instituce bude v rámci instituce vytvářet materiální a personální podmínky pro realizaci projektových aktivit a činností. Podílí se na výběru pracovníků řízené instituce pro projektové činnosti, jejich průběžnou motivaci. Účastní se porad mentorů vzdělávacích institucí a vzdělávacích seminářů realizovaných v projektu. Zodpovídá za dodržování harmonogramu činností pracovníky své instituci a za včasné odevzdání všech projektových materiálů a jejich kvalitu.