Realizace programů a pilotní ověřování standardů NSK

Připravené rekvalifikační programy budou pro potřeby projektu doplněny o úvodní informačně diagnostický modul. V tomto modulu se účastníci vzdělávání nejprve seznámí s možností ověřování výsledků předchozího učení a následně budou s využitím hodnoticího standardu diagnostikovány jejich kompetence vztahující se ke konkrétnímu standardu. Na základě vstupní diagnostiky budou účastníci zařazováni do jednotlivých modulů připravených programů, výuky těchto modulů se budou účastnit tak, aby mohli celý program podle programem stanovených podmínek ukončit. V rámci informačně diagnostického modulu budou ověřovány i jiné možnosti realizace vstupní diagnostiky účastníka vzdělávání (metoda portfolia) tak, aby jedním z výstupů bylo doporučení pro práci ÚP.

Diagnostika kompetencí účastníků rekvalifikačních programů bude fakticky pilotním ověřováním standardů NSK. (Více o NSK najdete zde.) Pilotní ověřování se může týkat jak již schválených standardů, tak standardů, které ještě nebudou v konečném, tedy schváleném znění. Na základě výsledků pilotního ověřování mohou být navrženy úpravy standardů, popř. jejich revize. Pro každé pilotní ověřování musí být připraven program DV (viz KA 1), pokud nebude KS a HS dané kvalifikace při pilotním ověřování schválen, bude program DV po schválení KS a HS dopracován tak, aby odpovídal daným standardům.
Celkem bude realizováno maximálně 600 pilotních ověřování, některé KS a HS tedy budou ověřovány vícekrát, aby bylo možné vyhodnotit jejich realizaci různými subjekty, či prokáží-li se při jejich ověřování určité problémy. Pilotní ověřování bude probíhat na těch pracovištích vzdělávacích institucí zapojených do projektu, která splňují podmínky stanovené příslušným hodnoticím standardem (především nároky na materiální a technické vybavení a odbornou způsobilost pracovníků – hodnotitelů).
Pilotního ověřování se budou účastnit zástupci zaměstnavatelů, kteří se podílejí na práci sektorových rad. Jejich úkolem bude pozorovat, hodnotit a analyzovat průběh a výsledky ověřování. Údaje ze svých pozorování budou zanášet do předem připravených pozorovacích archů, na základě pozorování zodpoví hodnoticí dotazník a zpracují celkové posouzení průběhu a výsledků uznávání, včetně návrhů a doporučení na změny týkající se jak kvalifikačních, tak hodnoticích standardů. Dalším účastníkem pozorování pilotního ověřování bude vždy zástupce projektového týmu. Pilotního ověřování se mohou účastnit i zástupci věcně příslušných autorizujících orgánů, úřadů práce apod. Všichni uvedení pracovníci budou mít stejné povinnosti jako zástupci zaměstnavatelů, tzn. zpracovat pozorovací arch, hodnoticí dotazník i celkové posouzení konkrétního ověřování. Pilotní ověřování bude organizováno pro průměrně 8 osob, účastníky pilotního ověřování zajistí pracovníci vzdělávací instituce, ve které bude pilotní ověřování realizováno.
Zkušenosti získané při pilotním ověřování procesů uznávání budou tvořit východisko pro zpracování metodiky pro realizaci zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., kterou budou bez podmínky absolvování rekvalifikace hradit úřady práce. Příprava uvedené metodiky je jedním z podstatných kroků, který významně podpoří realizaci procesů uznávání. Součástí aktivity bude i zpracování příkladů dobré praxe, které budou i po ukončení projektu sloužit jako inspirace pro zájemce o uznávání podle zákona č. 179/2006 Sb. Pracovníci vzdělávacích institucí zhodnotí zkušenosti získané z realizace uznávání v příkladech dobré praxe, které budou využity i v propagační kampani, průběžně budou zveřejňovány (konference, tiskové zprávy), plně budou zveřejněny po dopracování v závěru projektu.