Příprava modulových programů dalšího vzdělávání

Cílem aktivity je připravit 350 modulově koncipovaných rekvalifikačních programů . Programy budou připraveny zejména podle kvalifikačních a hodnoticích standardů NSK , popř. podle potřeb odboru VOŠ  a dalšího vzdělávání MŠMT (např. programy zaměřené na rozvoj klíčových/přenositelných kompetencí, jazykových kompetencí apod.). Uvedené programy budou po ukončení projektu veřejně přístupné všem žadatelům o akreditaci a budou využívány i pro potřeby akreditace programů dalšího vzdělávání. Programy budou připravovány do projektu zapojenými pracovníky vzdělávacích institucí - škol a vzdělávacích společností tak, aby vyhovovaly oběma skupinám poskytovatelů a přitom splňovaly požadavky kladené standardy NSK a zohledňovaly, pokud to bude možné, doporučení ÚP.

Obsahové zaměření programů bude záviset na připravených standardech, přednost budou mít kvalifikace, které doporučí odbor VOŠ a dalšího vzdělávání MŠMT, dále kvalifikace po kterých je aktuální či předpokládaná poptávka ze strany zaměstnavatelů a o které mají zájem i sami účastníci rekvalifikací.
Modulová struktura připravovaných programů je předpokladem pro zefektivnění realizace rekvalifikací, umožní nejen využití vybraných modulů v programech připravujících na získání jiné dílčí1 kvalifikace, ale především umožní, aby si účastník rekvalifikace doplňoval pouze ty kompetence, které pro získání potřebné kvalifikace skutečně potřebuje.

Pro programy bude navržena minimální hodinová dotace potřebná pro jejich zodpovědnou realizaci, současně budou revidovány hodinové dotace i dalších rekvalifikačních programů, a to podle potřeb akreditační komise.

Z pracovníků cílové skupiny budou vytvořeny týmy pro zpracování jednotlivých programů DV; v optimálním případě, kterého nepůjde vždy dosáhnout, budou v takovém týmu zastoupeni pracovníci škol i pracovníci vzdělávacích institucí.
Pro vytvořené dílčí projektové týmy (celkem 350 dílčích týmů, pro každý program jeden) budou organizována pracovní setkání; podpora tvůrců programů bude realizována především ústními a písemnými konzultacemi. Práce každého týmu bude koordinována metodikem dílčího tvůrčího týmu; podporu týmu budou vytvářet mentoři ze zapojených institucí.
Připravená první verze programů dalšího vzdělávání bude předána k posouzení projektovým metodikům a zástupcům zaměstnavatelů či ÚP. Ti se budou vyjadřovat ke zpracování programu z hlediska jeho odbornosti a obsahové relevance, projektoví metodici pak posoudí především to, jak návrh programu respektuje doporučení týkající se tvorby uvedeného druhu programů. Obě skupiny posuzovatelů se vyjádří k navrhovaným hodinovým dotacím. Tvůrci programů zváží všechny připomínky a doporučení, které od posuzovatelů obdrží, a zapracují je do konečné verze programů.
Pro přípravu programů bude využita metodika zpracovaná v projektu UNIV 2 KRAJE, bude však nezbytné ji dopracovat na základě vyhodnocení přípravy programů v projektu UNIV 2 KRAJE a prokonzultovat ji se zástupci vzdělávacích institucí.
Programy budou postupně zveřejňovány na projektovém webu, na kterém možnost jejich připomínkování odbornou veřejností (např. institucemi, které DV poskytují, ale nebudou do projektu zapojeny). Svou funkci začnou programy plnit po zapracování těchto připomínek a po dopracování formálních náležitostí.
Metodika pro tvorbu programů, která bude využívána v projektu, bude po ukončení přípravy programů inovována a dopracována o výsledky analýzy problematických míst tvorby programů. Její konečná verze bude poskytnuta jako podklad pro tvorbu programu pro potřeby akreditace.