Od cukrářky k hrobníkovi aneb od rakvičky k rakvi

Co vede ženu, aby ryze „sladkou“ profesí vyměnila za jinou, sice potřebnou, ale smutnou a vážnou.

V srpnu 2013 proběhlo, v rámci projektu UNIV 3, pilotní ověřování profesní kvalifikace hrobník. Pilotního ověřování této kvalifikace se ujali pracovníci Vzdělávacího institut Středočeského kraje - VISK. Vzdělávací institut Středočeského kraje je příspěvkovou organizací zřízenou Středočeským krajem, jehož hlavní náplní je poskytování veřejně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání dospělých a dalšího profesního vzdělávání především na území Středočeského kraje. V současnosti se věnuje dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), dalšímu vzdělávání veřejné správy (DVVS), dalšímu vzdělávání v sociálních službách (DVSS) a vzdělávání seniorů v rámci Akademie třetího věku. Nezanedbatelnou součásti jeho činností je i bohatá projektová činnost. Své aktivity zajišťuje VISK prostřednictvím devíti regionálních pracovišť sídlících v okresních městech Středočeského kraje a v Praze.hrob.jpg

Pilotní ověřování profesní kvalifikace hrobník realizoval VISK ve spolupráci se Střední školou technickou Zelený pruh, která působí na Praze 4 a která pro realizaci kurzu i zkoušek poskytla prostory tzv. „cvičného hřbitova“. Na správný průběh kurzu a průběh zkoušek dohlížel Cech hrobnický prostřednictví svého zakládajícího člena a předsedy pana Davida Stejskala.

O absolvování profesního vzdělání hrobník byl větší zájem, než se původně očekávalo, a tak místo plánovaných osmi účastníků do něj nastoupilo nakonec dvanáct. Jeden účastník z pracovních důvodů v průběhu kurzu odstoupil s tím, že kurz bude absolvovat v pozdějším termínu. Převážná část účastníků měla o dané profesí alespoň základní přehled a někteří v něm dokonce již nějakou dobu pracovali. Dle jejích vyjádření se do kurzu přihlásili hlavně z kvůli doplnění chybějících dovedností a z důvodů získání celostátně platného osvědčení. Překvapivě o kurz projevila zájem a úspěšně jej absolvovala i jedna žena, paní Lenka Skřivánová.

Paní Lenka Skřivánová je původní profesí vyučenou cukrářkou, je jí 38 let a SOU v oboru cukrář, absolvovala v Praze. Po ukončení školy tuto profesí vykonávala přibližně dva roky, později se s rodinou přestěhovala z Prahy do obce Studené u Jílového u Prahy. Bohužel ve svém oboru po ukončení mateřské dovolené již adekvátní práci nesehnala a byla nějakou dobu vedená v evidenci Úřadu práce. Po tom, co se uvolnila pozice správce hřbitova v Jílovém u Prahy, tuto nabídku přijala a stala se zaměstnancem Městského úřadu. Přesto, že se dle jejích slov hodně lidí pozastavovalo nad tím, že se jako žena rozhodla vykonávat tuto práci, svého rozhodnutí nelituje. Vyhovuje jí jak práce venku, tak i krátká dojezdová vzdálenost od bydliště. Náplní její práce, kromě klasické údržby hřbitova (zahradnická a úklidová činnost), jsou i některé úkony, které patří do profese hrobník. Informaci o pilotním ověřování profesní kvalifikace hrobník získala od svého zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že tuto činnost vykonávala bez řádného vzdělání, byla zaměstnavatelem ujištěná, že ji bude podporovat v případě, že se rozhodne si svou kvalifikaci profesí hrobník doplnit.

Dle jejích slov je Jílové u Prahy rychle se rozvíjející obci. Na jeho území má hlášený trvalý pobyt kolem 3700 obyvatel. K Jílovému u Prahy dále patří sedm obci. Paní Skřivánová říká, že tato skutečnost přispěla k nárůstu zájmu o místa na zdejším hřbitově a vzrostla poptávka po pohřebních pracích. Je matkou dvou synu, z nichž mladší teprve nedávno nastoupil na základní školu. Přesto, že tato profese není pro ženu jednoduchá a skloubit profesi správce hřbitova i hrobnické úkony s roli matky je nejen neobvyklé, ale i náročné, dle svých slov je paní Skřivánová spokojená a k původní profesi cukrář se již neplánuje vrátit.

Od kurzu očekávala hlavně získání nových informací, doplnění si chybějících znalostí i dovednosti z oboru a v neposlední řadě i získání osvědčení. Vzhledem k přijatelné délce kurzu (60 hodin), výrazné podpoře ze strany zaměstnavatele i rodiny, nepocítila výrazněji časovou zátěž v průběhu kurzu i přípravě na zkoušky. Pozitivně hodnotí i skutečnost, že část kurzu probíhala v sobotu. Kurz dle jejích slov, splnil veškeré její požadavky a očekávání.  I když znalosti, jak se správně obléknout na pohřeb a jakým způsobem rozmístit věnce a květiny, pro ni nebyly již žádnou novinkou, tak informace o tom, jaká jsou zákonem daná pravidla pro nakládání s lidskými ostatky nebo jak stanovit minimální tlecí dobu pro ni byly zcela nové. Všechny části kurzu, ať už byly zaměřené na získání znalosti z oblasti právních i hygienických předpisů, znalosti z provozu pohřebiště, pravidla pro výkop hrobu, praktické dovednosti pro uložení pozůstatků či postup při exhumaci, hodnotí jako velmi přínosné pro další svůj profesní rozvoj. Již nyní, dva měsíce po absolvování zkoušek profesní kvalifikace hrobník, sleduje zlepšení své pracovní činnosti. To se ji potvrdilo i díky zpětné vazbě ze strany pozůstalých, kteří ocenili kvalitu služeb, které poskytuje. 

Hrobnice.jpg

Paní Skřivanová také velice pozitivně hodnotí přístup lektorů a zkoušejících i dalších pracovníků, kteří se na realizaci kurzu podíleli. Ráda vzpomíná na vstřícnost a pozitivní náladu, která při kurzu vládla i na své „spolužáky“. Jediné, co by změnila, je učebna na „cvičném hřbitově“, která svou plochou, osvětlením i tepelnou izolací dle jejího názorů neodpovídá potřebným požadavkům. Ostatní vybavení „cvičného hřbitova“ však chválí a popisuje jako dostačující pro potřeby vzdělávání.

Vzhledem k tomu, že si uvědomuje nevalnou pověst daného povolání i předsudky které jej doprovázejí, ráda by přispěla svým profesionálním přístupem k nápravě pověsti a získání ztracené prestiže hrobnické profese. Součastně se domnívá, že tento kurz, resp. tuto profesní kvalifikací by si měli doplnit všichni, kdo profesí hrobník již provozuji bez potřebného vzdělání. Vřele to všem svým kolegům doporučuje.

Paní Skřivanová se rozhodla neusnout na vavřínech a pokračuje ve vzdělávání v oblasti pohřebnictví. V příštím roce by ráda absolvoval kurz zaměřený na profesní kvalifikaci Administrátor pohřebiště, případně Sjednavatel pohřbení. Věří, že ji doplnění si vzdělání zajistí pevnější pozici na trhu práce.

Také organizátor pilotního ověřování profesní kvalifikace Hrobník VISK, je s průběhem kurzu spokojený a kladně hodnotí první zkušenosti získané v průběhu tohoto pilotního ověřování. Plánuje v budoucnu realizaci dalších dvou kurzů z oblasti pohřebnictví, a to pilotní ověřování profesní kvalifikace Administrátor pohřebiště a pilotní ověřování profesní kvalifikace Stavitel podzemní hrobky. Věří, že zkušenosti takto získané zhodnotí při realizaci dalšího vzdělávání v oblasti rekvalifikací.